Saturday, October 28, 2006

AN

angränsande (adj.) som ligger intill = adjacente, vizinho
angående (prep.) om, beträffande = quanto a, a respeito de, com respeito a, acerca de
angå (verb) att angå, angår, angick, angått { gälla, röra, beträffa} = dizer respeito a,
- det angår mig inte = isso não me diz respeito, não é nada comigo
- vad mig angår = quanto a mim
- vad angår det dig? = o que você tens com isto?
anhållande (subst.) ett anhållande, -t, -n, -na /{arrestera} = detenção
anhålla (verb) anhåller, annhöll, anhållit {be, begära} = deter, prender
anhängare (subst.) en anhängare, anhängar(e)-n, anhängare, anhängar-na = partidário
anhörig (adj.) anhöriga {släkting} = parente(s)
- nära anhöriga = parentes muito chegados
animerad (adj.) animera-t, animerad-a {livlig} = animado
- animerad filme {= tecknad filme} = filme animado
anis (subst.) anisen = erva-doce
anka (subst.) en anka, -n, -or = pato/a
ankel (subst.) en ankel, ankel-n, ankl-ar = tornozelo
anklaga (verb) att anklaga, -r, -ade, -at /{ beskylla, åtala} = acusar
- den aklagade = o acusado, o réu
anklagelse (subst.) en anklagelse, -n, -er {beskyllning} = acusação
anknyta (verb) att anknyta, anknöt, anknutit, (anknyt!) { kopla samman, förbinda} = atar, juntar, unir
anknytning (subst.) en anknytning, -en, -ar {ankn el. ankn. (förk.)}/ [ anslutning, förbindelse] = ligação, conexão, junção
anknytings/fall (subst.) -fallet, -fall, -fallen {utländsk person som får bosätta sig permanent i Sverige därför att nära släkt el. make/maka finns i landet} = estrangeiro/a que pode conseguir visto permanente pelo motivo de ser "parente ou casar com estrangeiro/a que ja mora na Suécia e que tenha "visto permanente".
ankomma (verb) att ankomma, ankomm-er, ankom, ankommit, (amkom!) = chegar, vir
ankomst (subst.) en ankomst, -en, -er = chegada, vinda
anledning (subst.) en anledning, -en, -ar { skäl, orsak (=causa, motivo) grund} = razão
- med anledning av = por causa (motivo, ocasião) de, devido a,
- utan anledning = sem motivo
anmäla (subst.) en anmäla, -n, -ar {rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)} = notificar, inscrever-se como membro
- polisanmälan = entregar-se para a policia
- sjukanmälan = tirar atestando medico e avisar no trabalho
anmäla (verb) -er, -de, -t {rapportera, meddela} = denunciar, notificar, fazer saber
annan (pron.) annat, andra {inte den här; ytteligare, övrig}
- med andra ord = com outra palavra
- på andra sidan (om) huset = do outro lado da casa
- den andre pojken = outro menino
- bland annat = entre outras coisas
annandag (subst.) en annandag, -en, ar {dagen efter, jul-, påsk-, pingstdagen} = o dia seguinte depois do Natal, da Páscoa, Pentecostes
annanstans (adv.) { på annanstans}
- någon annanstans = em qualquer outra parte (lugar)
annars (adv.) { i annat fall; för övrigt (= além disso, de resto} = de outra maneira, de outro modo, alías, senãoTuesday, October 24, 2006

AN

analfabet (subst.) en analfabet, -en, - er = analfabeto
analys (subst.) en analys, -en, -er = análise ( fazer análise de ....)
analysera (verb) analysera-r, -ade, -at {noggrant undersöka} = analisar
ananas (subst.) en ananas, ananas, ananasen (el. ananas-er, ananas-er-na) = abacaxi
ana (verb) anar, -ade, -at { gissa, tro } = adivinhar, acreditar
- du kan inte ana vad glad jag blev = você não nem vai acreditar como eu fiquei alegre
- jag anade att det skulle bli bråk = eu pensei que poderia acontecer briga
anarki (subst.) anarki(e)n = anarquia
anatomi (subst.) anatomi(e)n = anatomia
anbud (subst.) ett anbud, andud, anbud-en {erbjudande, förlag} = oferta, oferecimento, proposta
andas (verb deponens (s)* andas, andades, andats = respirar
1 dra in luft i (och skicka ut luft ur) lungorna(= pulmões)
- andas in = inalar, aspirar
- andas ut = expirar
- andas djupt = respirar fundo
- ha svårt att andas = ter dificuldade para respirar
- andas ut (=känna lättnad) = ficar aliviado
1 uttrycka, röja
ande (subst.) en ande, -n, -ar = alma, espírito
- den Helige Ande = o Espírito Santo
ande/dräkt (subst.) andedräkt = hálito, bafo
- dålig andedräkt = mau hálito
andel (subst.) en andel, -en, -ar { del, bidrag} = parte, porção, lote
andetag (subst.) ett andetag, andetag-et, andetag, andetag-en {indrag av luf i lungorna} = respiração profunda
andning (subst.) andningen { andhämtning, respiration} = respiração
andnings/organ ( subst.) ett organ, -organ-et, -organ, -organ-en = órgões respiratorios
and/nöd (subst.) { svårighet att andas} = dificuldade de respirar
¹andra --->annan
²andra (räkn.) andre {används om manliga personer på plats nummer 2} = usa como masculino (homen) como lugar numero 2 / andra = segundo
- andra gången = segunda vez
- andra världskriget = segunda guerra mundial
- Oskar den andre. = Oscar segundo (II).
anekdot (subst.) en anektot, -en, -er = anedota
anemi (subst.) anemi(e)n {blodbrist} = anemia
anestesi (subst.) anestesi(e)n, -er = anestesia
anfall (subst.) ett anfall, anfall-et, anfall, anfall-en = ataque, acesso(doença)
anfalla (verb) anfall-er, anföll, anfallit, (anfall !) = agredir, atacar
ange(verb) anger, angav, angett, (ange !) = indicar
1 meddela, uppge
- ange bruttlönen under innevarande år
- han angav som skäl att han hade varit sjuk = han indicou o motivo porque ele esteve doente
2 anmäla (till polisen), sätta fast = denunciar (para a policia), delatar
angrepp (subst.) ett angrepp, angrepp-et, angrepp, angrepp-en { anfall, attack, skada) = ataque, agressão
angripa (verb) = angriper, angrep, angripit, (angrip!) {anfalla, ge sig på, skada} = atacar, agredir

PS: * Deponens (s-verb) / Verbo que tem (-s) em todos os "tempos", existe alguns verbos no idioma sueco, e tem também "Verb Passiv com (-s)"
Grupp 1
att andas------ andas-----andades------andats (respirar)
Grupp 2
att minnas-----minns -----mindes-------mints (lembrar-se de, recordar-se de)
att kräkas ---- kräks ----- kräktes------- kräkts ( vomitar)
Grupp 4
att finnas ---- finns ------ fanns --------- funnits {ñ tem Imperativ} = ( existir, encontrar-se, estar, haver)

Friday, October 06, 2006

Glosor = Vocábulario

Lexikon = Dicionário
Ordbok = Dicionário
Fickordbok = Dicionário de bolso/viagen
Svenska = sueco (idioma)
Sverige = Suécia (país)
Svensk = sueco (homen)
Svenska = sueca (mulher)
Brasilien = Brasil
Brasiliensk = brasileiro
Brasilienska = brasileira
Brasilianare = brasileiro/a

Grammatik förkortningar = Abreviaturas da gramática

Ordklasser = Classes das palavras
substantiv ( subst.) = substantivo
adjektiv ( adj.) = adjetivo
verb (verb) = verbo
pronomen ( pron.) = pronome
adverb ( adv.) = advérbio
prepositioner ( prep.) = preposição
konjunktioner ( konj.) = conjunção
interjektioner ( interj.) = interjeição
räkneord ( räkn.) = numeral, ordinal
deklinationer (dekl.) = declinação
obestämd form singular (sing.obest.form) = forma das declinações dos "substantivos e adjetivos".
bestämd form singular (sing.best.form) = forma das declinações dos "subst. e adj."
förkortningar ( förk.) = abreviaturas

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário