Thursday, February 26, 2009

Kär

kärl (s) ett, kärlet, kärl, kärlen vasilha (s.f), pote (s.m)
kärlek (s) kärleken amor (pl. -res); afeição
- kärleks/affär (caso (s.m) amoroso, aventura (s.f) amorosa)
kärl/kramp (s) -krampen espasmo (s.m) vascular
kärn- (förled)  {prefixo}
- kärn/vapen (arma nuclear)
- kärn/kraft (energia nuclear)
- kärn/avfall (lixo nuclear)
- kärn/kraftverk (usina nuclear)
- kärn/reaktor (reator nuclear)
kärna (s) -n, -or [frö inuti en frukt, (det innersta, det centrala)] caroço (s.m), semente (s.f) { de frutas}; núcleo
kärn/familj (s) -familjen, -familjer [man, hustru och barn] núcleo da familia (marido, esposa e os filhos)
kärn/mjölk (s) -mjölken [det som återstår av gradden sedan man kärnat smör av den] soro de manteiga [o que sobrou]
käromål (s) ett, käromålet, käromålet, käromål demanda (s.f.), ação (pl. -ões) judicial (pl. -ais)
kärra (s) -n, -or carreta (s.f)
käx el. kex (s) ett, käxet, käx, käxen biscoito (s.m), bolacha (s.f)
kö (s) kön, köer [rad av väntande] fila (s.f) [*Português de Portugal {bicha*} [português do Brasil (*bicha (=bög))]
- bilkö (fila de carro {pt.BR}, bicha de carro {pt. PT}
köa (v) köar, köade, köat, köa! [stå i kö] formar fila {pt. BR}, fazer bicha {pt. PT}
kök (s) ett, köket, kök, köken cozinha (s.f)
köld (s) kölden [låg temperatur {i luften}, kyla] frio, frieza
kön (s) ett, könet, kön, könen sexo (s.m. e f.)
köns/organ (s) -ett, -organet, -organ, -organen órgão (pl. -ões) sexual (pl. -ais)
köns/sjukdom (s) -sjukdomen, -sjukdomar [doença venérea]
köp (s) ett, köpet, köp, köpen [det att köpa, inköp] compra (s.f)
köpare (s) köpar(e)n, köpare, köparna comprador (s.m) (pl. -es), compradora (s.f)
köpa (v) köper, köpte, köpt, köp! [skaffa sig något genom att betala för det, handla] comprar, adquirir
köp/man (s) -mannen, -män, -männen [person som säljer, affärsman, handlande] comerciante (s.m. e f.), negociante (s.m e f.)
kör¹ (s) -en, -er coro (de musica) (s.m)
köra (v) kör², körde, kört, kör! dirigir, guiar, conduzir
- köra bil (dirigir um carro)
- köra om {=köra förbi} (ultrapasar um carro)
- köra upp {=avlägga körkortsprov} (fazer teste pratico para tirar carteira de motorista)
kör/kort (s) -kortet, -ort, -korten carteira (s.m) de motorista (s.m.f)
körsbär (s) körsbäret, körsbär, körsbären cereja (s.f)
- körsbärs/träd (cerejeira (s.f))
kör/skola (s) -skolan, -skolor auto escola
körtel (s) körteln, körtlar glândula (s.f)
kött (s) köttet carne (s.f)
- kött och blod (carne e sangue)
- kött och potatis (carne e batata)
kött/bullar [plural maträtt av steka bollar av köttfärs] almôndega(-s) (s.f) {na Suécia frita as almôndegas}
kött/färs (s) -färsen [malet kött] carne moída

Monday, February 23, 2009

kåda (s) kådan resina (s.f)
kåk (s) -en, -ar casebre (s.f), favela (BR) (s.f)
- kåk/stad -en (bairro (s.m) de favela)
kål¹ (s)
-
ta kål på {=döda} (dar cabo, acabar com, matar alguém)
kål² (s) kålen [grönsaken Brassica oleracea] (legumes) couve (s.f); repolho (s.m)
- blomkål (repolho)
kål/rot (s) -roten, -rötter [rotfrukten Brassica napus rapifera] nabo sueco
kåpa (s) -n, -or [skyddshölje] cobertura (de chaminé, ex: fogão (pl. -ões))
kår (s) -en, -er  [sammanslutning {av personer med samma intressen el. sysselsättning}] associação (pl. -ões),
grupo (s.m)
- studentkår (associação de estudantes)
- lärarkår (associação de professores)
kåt (adj) kåt, kåta [sexuellt upptänd] excitado/a, desejo sexual
kåta (s) -n, -or [samernas traditionella tältliknande bygnade] tenda (s.f) dos Lapões (nativos do norte da Suécia)
käft (s) -en, -ar [käke (hos ett djur), gap; (människor) mun] maxilar, (mun =boca (s.f)]
käfta (v) -r, -ade, -at, käfta! [säga emot; smågräla] responder, resmungar
- håll käften! (cala boca! ou cala o bico! (s.m))
käk (s) käket [mat (vardagligt)] comida (s.f)
käka (v) -r, -ade, -at, käka! [äta (vardagligt)] comer, papar
käke (s) -en, -ar [del av ansiksskelettet där tändernar sitter] maxila (onde fica os dentes na boca)
- käkben (osso (s.m) maxilar)
källa (s) -n, -or [ställe där vatten el. olja el. gas tränger fram] fonte (s.f), nascente (s.f) (água)
- värmakällor (termas (s.f))
utsaga som vis infromation kan ledas tillbaka till
- från säker källa (de fonte segura)
källare (s) källar(e)n, källare, källarna [del av ett hus som ligger lägre än markytan] porão (pl. ões)
- källar/våning -en (subsolo (s.m))
käll/skatt (s) -skatten [den preliminära skatt som arbetsgivaren drar av från inkomsten] imposto (s.m) na fonte do redimento (s.m)
kämpa (v) -r, -ade, -at, kämpa! [använda våld för att hävda sig mot en motståndare] lutar, combater
kämpe (s) -en, -ar [krigare] combatente (s.m.f), guerreiro/a
kämpig (adj) -t, -a [besvärlig] difícil
- en kämpig tid (um tempo difícil)
känd (adj) -t, -a [som många känner, bekante, berömd] conhecido/a, famoso/a
kändis (s) -en, -ar [känd person] famoso/a
känga (s) -n, -or [en sorts sko med skaft] bota (s.f) (tipo de sapato (s.m)
känguru (s) kängurun, kängurur canguru (s.m) {animal (pl. -ais)}
kännare (s) kännar(e)n, kännare, kännarna [expert] perito (s.m)
kännbar (adj) -t, -a [som känns mycket, påtalig] evidente
kännedom (s) kännedomen [kunskap, vetskap; insikt] conhecimento (s.m)
- få kännedom om något (ter conhecimento de alguma coisa, ser informado de alguma coisa)
känna (v) känner, kände, känt, känn! [uppfatta med sinnena, märka] conhecer, sentir
- känna en lukt [sentir um cheiro (s.m)]
- känna medlidande [sentir compaixão/misericórdia]
- känna sig missnöjd [sentir-se descontente /aborrecido/a]
- känna på sig {=ana} [ter um pressentimento (s.m)]
ha kunskap om, vara bekat el. förtrogen med [conhecer, saber]
- jag känner henne (eu a conheço)
- känna till {=ha ytlig kunskap om} [conhecer, saber, ter conhecimento]
-ta (på. röra (vid) [sentir; experimentar; pegar]
känna igen (v) känner igen, kände igen, känt igen, känn! [se vad något är, identifiera] reconhecer
känne/tecken (s) -tecknet, -tecken, -tecknen marca (s.f), sinal (s.m)
känne/teckna (v) -tecknar, -teckande, -tecknat [utmärka, karakterisera] caracterizar, distinguir
kännas (v) känns, kändes, känts [(deponens verb), upplevas med känseln el. liknande sinnen] sentir-se
känsel (s) känseln [förmåga att känna beröring, kyla etc] (sentido do) tato {ou tacto}, sensação (pl.-ções)
känsla (s)-n, -or [upplevelse med sinnena även förnimmelse] av något förestående] sentimento (s.m); emoção (pl. -ções), sensação (pl. -ções), impressão (pl. -ões), sentido (s.m)
- en känsla av obehag [uma sensação de mal-estar]
- jag har en stark känsla av att något kommer att hända [ eu tenha a impressão que alguma coisa vai acontecer]
- skuldkänsla (sensação de culpa)
ofta i plural attityd gentemot andra {särskilt förmåga att kenna kärlek]
- han är rädd för att visa känslor [ele tem medo de demostrar seus sentimentos]
känslig (adj) -t, -a sensível
känslomässig (adj) -t, -a [som har med känslor att göra] emocional, emotivo/a
kär (adj) kärt, kära [förälskad] apaixonado/a
- bli kär [apaixonar-se por]
käring el kärring (s) -en, -ar [(gammal) kvinna {nedsättande}] velha (s.f) {mulher velha (chata)}

Monday, February 16, 2009

Kv

kvick/silver (s) -silvret [ett flytande grundämne] mercúrio
kvida (v) kvider, kved {el. kvidde}, kvidit, kvid! [gnälla, jämra sig] gemer, choramingar
kviga (s) -n, -or [ko som ännu inte har kalvat] novilha (s.f) {vaca (s.f) que ainda não teve bezerro (s.m)}
kvinna (s) -n, -or mulher (s.f) {pl. mulheres}
kvinnlig (adj) [som hör samman med kvinnligt kön] feminino/a

kvist (s) -en, -ar [liten gren {på träd och buskar}]
kvitt (adj) [fri från, befriad från]
- nu är vi kvitt (agora estamos quites)
kvitta (s) -r, -ade, -at, kvitta! [sakna betydelse] ver-se livre de, livrar-se de
{det kvittar}
- det kvittar vem som vinner (não importa quem ganha) (não faz diferença)
kvittera (v) -r, -ade, -at, kvittera! dar recibo de, {recibo, pago}
kvitto (s) ett, kvittot, kvitton, kvittona recibo (s.m)
kvm (förk) [kvadratmeter] metro quadrado (abreviatura)
kvot (s) -en, -er quota (s.f) {quociente (em uma divisão)}
kvotera (v) -r, -ade, -at, kvotera! [fördela i kvoter] distribuir/dividir por quota
kväll (s) -en, -ar noite (s.f)
- i kväll (esta noite, hoje à noite)
- God kväll! (boa noite!)
kväve (s) kvävet [ett gasformigt grundämne {N}] nitrogénio {N}
kyckling (s) -en, -ar pinto (s.m), pintinho (s.m); frango (s.m)
kyckling/mamma (s) -mamman, -mammor [mor som överbeskyddar sina barn] mãe coruja (s.f)
kyl (s) -en, -ar [kylskåp] geladeira (s.f)
kyla (s) kylan [låg temperatur, köld] frio
- kyla av (esfriar)
- känslokyla (frieza (s.f))
kylare (s) kylar(e)n, kylare, kylarna [kylanordning på bil; framdel på bil] radiador (s.m)
kylig (adj) kyligt, kyliga [förhållandevis kall, sval] frio/a
kyl/skåp (s) -ett, -skåpet, -skåp, -skåpen geladeira (s.f)
kypare (s) kypar(e)n, kypare, kyparna garçom (pl. garçons) ou garção (pl. --ções), {garçonete (kvinnlig
)}
kyrka (s) -n, -or
igreja (s.f)
- gå i kyrkan (ir à igreja)
- domkyrka (catedral (s.f)
kyrklig (adj) -t, -a [som har med kyrkan att göra]
- kyrklig vigsel (casamento (s.m) religioso)
kyrko/gård (s) -gården, -gårdar [begravningsplats] cemitério (s.m)
kyrko/herder (s) -herden, -herdar [präst som är chef för ett pastorat] pastor (s.m) {protestante}, católico/a (padre (s.m), pároco (s.m))
kyss (s) -en, -ar [puss] beijo (s.m)
kyssa (v) -er, -te, -t, kyss! beijar

Technorati Tags: Kk, kv

Friday, February 13, 2009

Kum

Kummin (s) kumminen {el. kumminet} [en krydda] cominho (s.m) (tempero (s.m))
kumpan (s) -en, -er [medbrottsling] cúmplice (s.m e s.f)
kund (s) -en, -er freguês (s.m) {freguêsa} (s.f), cliente (s.m e s.f)
- kund/krets -en (clientela (s.f), freguesia (s.f))

kung (s) -en, -ar
rei (s.m)
kunna (v)
kan, kunde, kunnat [hjälpverb] poder
kunnande (s) kunnandet [kunskap; förmåga] saber, conhecimento]
kunnig (adj) [som kan mycket, kunskapsrik] competente, capaz, conhecedor
kunskap (s) -en, -er [vetande, lärdom] conhecimentos (pl.), saber
- har kunskaper i (ter conhecimentos de)
- ordkunskap (vocabulário (s.m)
kupa (s) -n, -or  redoma (s.f)
- bikupa (casa de abelhas)
kupé (s) kupén, kupéer [avdelning i en järnvägsvagn] compartimento (s.m) (no trem)
kupol (s) -en, -er [tak format om ett halvklot] cúpola (s.f)
kupong (s) -en, -er cupão (s.m)
- rabattkupong (cupão de desconto)
kupp (s) -en, -er [överraskande handling för att ta makten] golpe (s.m)
- militärkupp (golpe de estado/militar)
kur (s) en, -er [sjukdomsbehandling] cura (s.f), tratamento (s.m) de saúde
kurage (s) kuraget [mod] coragem (s.f)
kurator (s) kuratorn, kuratorer assistente social (s.f e s.m)
- skolkurator (assistente social para "escola")
kurera (v) -r, -ade, -at, kurera! [bota, läka] curar
kuriositet (s) -en, -er [något sällsynt och märkvärdigt] curiosidade (s.f), coisa fora do comum
kurir (s) -en, -er [sändebud mellan en regering och dess beskickning i främmande land] correio (diplomático)
kuriös (adj) -t, -a [märkvärdig; underlig] curioso/a, esquisito/a, estranho/a
kurra/gömma (s) [lek där en letar efter några som gömt sig] esconde-esconde [jogo (s.m) infantil em que uma criança deve procurar as outras, que se esconderam]
kurra (v) -r, -ade, -at [bullra svagt] quando o estómago (faz um barulho, ex: quando vc está com fome ou nervoso/a)
kurs (s) -en, -er [rikning; riktlinje] direção, rumo, rota
- hålla en rak kurs (seguir um rumo reto)
gällande pris, värd [tratando de preços e valores]
- aktierkurs [curso da bolsa de valores]
- kurs/fall [o curso caiu ou o preço caiu]
viss del av längre utbildning; kortare utbildningsserie [curso em geral escola, universidade etc]
- kvällskurs (curso noturno)
kurva (s) -n, -or curva (s.f)
kusin (s) -en, -er [barn till ens mammas el. papas syskon] primo/a
kuslig (adj) -t, -a [som känns skrämmande] terrível, horrível
kust (s) -en, -er [gräns mot hav; strand] costa (mar), litoral
kuvert (s) ett, kuverter, kurvert, kuverten envelope (s.m)
kuvös (s) -en, -er [skyddande apparat för alltför tidigt födda barn] incubardora
kvadrat (s) -en, -er quadrado (s.m)
kvadrat/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna metro (s.m) quadrado
kval (s) kvalet, kval, kvalen [starkt själsligt lidande] tormento (s.m), sofrimento (s.m)
- kvalificerings(spel) till högre serie {i t ex fotoboll} [quarta final no futebol]
kavalificerad (adj) kvalificerat, kvalificerade [tillräckligt kunnig, kompetent] competente, qualificado/a
kvalificera sig (v) -r, -ade, -at, kvalificera sig! qualificar (-se), habilitar (-se)
kvalifikation (s) -en, -er [(mest i plural) förmåga som gör en kompetent till något] habilitações (pl.), qualificações (pl.)
kvalitativ (adj) -t, -a [som avser kvalitet # kvantitativ] qualitativo/a
kvalitet (s) -en ,-er qualidade
- vara av god kvalitet (ser de categoria)
kvantitativ (adj) -t, -a [som har med kvantitet att göra # kvalitativ] quantitativo
kvantitet (s) -en, -er [mängd # kvalitet] quantidade
kvar (adv) [på samma ställe som förut] ficar; (de sobra, restante)
- stanna kvar i Malmö (ficar em Malmö)
i behåll, över (ainda ter, de sobra, restante)
- jag har inga pengar kvar (eu não tenho nenhum dinheiro de sobra)
kvar/leva (s) -levan, -levor [rest] restos (pl.), sobras (pl.)
kvarn (s) -en, -ar moinho (s.m), moedor (s.m)
kvar/skatt (s) -skatten parte (s.f) do imposto (s.m) para pagar
kvar/stå (v) -står, -stod, -stått [finnas kvar, återstå] ficar, estar
- problemet kvarstår (o problema continua/ficou)
kvart¹ (s) kvarten, kvart el. kvartar [fjärdedel (= 15 minuter)] um quarto de horas {quinze (15 minutos)}
kvart² (s) kvarten, kvartar [logi, rum] quarto (s.m) {pensão (s.f)}
kvartal (S) ett, kvartalet, kvartal, kvartalen [ett fjärdedels år, tre månader] trimestre (três mêses)
kvarter (s) ett, kvarteret, kvarter, kvarteren quarterão (pl. -ões), quadra (s.f)
kvartett (s) -en, -er [grupp på fyra musiker] quarteto (s.m) musical
kvast (s) -en, -ar vassoura (s.f)
kvav (adj) -t, -a [som är svår att andas i {och varm}] abafado, sufucante
- luften är kvav (ar/tempo abafado)

Monday, February 02, 2009

KU

kub (s)-en, -er cubo (s.m)
kuban (s) -en, -er [person från Kuba] cubano/a [pessoa de Cuba (país)]
kubansk (adj) -t, -a cubano/a
kubik/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna [rymdmått på 1 gånger 1 gånger 1 meter; tusen liter] metro cúbico (m³)
kudde (s) -en, -ar travesseiro (s.m), almofada (s.f)
kugg/fråga (s) -frågan, -frågor [fråga med en fälla i] pergunta (charada)
kuk (s) -en, -ar [penis (kan uppfattas som stötande)] pênis (s.m) (órgão masculino)
kul (ad) [oböjligt rolig(t)] (sem declinação) engraçado/a, legal, contente
- en kul grej (uma coisa legal)
- Hade du kul på festen? (A festa foi legal/boa?)
kula (s) -n, -or [litet klot (särkilt om projektil till eldvapen)] bola (m.f) (pequena, bolita), bala (s.f) {para arma de fogo}
- spela kula (jogar bolita)
- gevärskula (bala para arma de fogo)
- börja på ny kula {=börja på nytt} (começar de novo (expressão))
kuling (s) -en, -ar [mycket hård vind] vento (s.m) forte
kuliss (s) -en, -er
[ flyttbar dekor på teater] bastidor (s.m)
kull (-en, -ar [alla ungar som fötts på samma gång (bildligt) årgång)] todas as "crianças que nascem no mesmo ano
kul/lager (s) -lagret, -lager, -lagren rolamento (s.m) de esferas (pl.) (s.f)
kulle (s) -en, -ar colina (s.f), morro (s.m)
kulmen (s) [
oböjligt höjdpunkt] (sem declinação) ponto (s.m) culminante, apogeu (s.m), auge
kulminera (v) -r, -ade, -at [nå sin kulmen] culminar, atingir o seu auge

kulspets/penna (s) -pennan, -pennor
caneta (s.f)
kul/spruta (s) -sprutan, -sprutor metralhadora (s.f)
- kulsprute/pistol -en (pistola (s.f) automática/o
kult (s) -en, -er [dyrkan] culto (s.m)
kultiverad (adj) kultiverat, kultiverade [bildade, förfinad] culto/a, instruído/a
kultur (s) -en, -er cultura (s.m)
kulturminnes/märke (s) -ett, -märket, -märken, -märkena monumento (s.m) histórico (s.m)
kulör (s) -en, -er [färg] cor (a/uma cor(-es pl.)
kulört (adj) kulört, kulörta [färgad] colorido/a, a cores, de cores vivas

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário