Tuesday, July 31, 2007

HEN

henne [hon] (pron) ela {o seu, a sua, os seus, as suas, dela}

heroin (s) heroinet heroina

herr (s) herrn, herrar [titel på en man när man talar till el. om honom] senhor, cavalheiro

herre (s) herrn, herrar [man] senhor

- Mina damer och herrar! ({minha} Senhora e {meu}Senhores!)

- herr/skjorta -n (camisa)

man som bestämmer, häskare i {best. form Gud} senhor, Deus

Herre Gud! {herregud!} {=mild svordom} (Meu Deus!}

herr/gård (s) -gården, -gårdar [stor egendom, gods] casa principal de uma fazenda grande {antiga}

hes (adj) -t, -a rouco

het (adj) hett, heta quente

heta (v), heter, hette, hetat [ha som namn, kalas] chamar-se

- Vad heter ni? ( Como você se chama? / Qual é seu nome?)

- Vad heter det på portugisiska? (Como se diz em português?)

hetsa (v) -r, ade, at, hetsa! [ jäkta] apressar, precipitar

- Hetsa mig inte! (Não me apresse!)

uppmuntra till förföljelse

- hetsa hundar på någon (açoita um cachorro/cadela para latir ou morder)

hetta (s) hettan [värme, glöd] calor {ardor, fogosidade}

hicka (s) hickan soluço

hicka (v) -r, -ade, -at, hicka! soluçar, ter soluços

himla (adv) [mycket]

- himla bra (muito bom/boa)

himmel (s) himlen, himlar céu

hinder (s) ett, hindret, hinder, hindren {el. hinderna} obstáculo, impedimento

hinders/prövning (s) -prövningen examinação q a igreja faz aqui na Suécia antes do casamento, para saber se não existe nenhum impedimento para casais contrair matrimonio {ex: se já foi casado ou seja parentes proximo}

hindra (v) -r, -ade, -at, hindra! impedir

hinduism (s) hinduismen hinduismo (religião da India)

Friday, July 27, 2007

HEM

¹hem (adv) [till sitt hem el. sin hemort] casa, lar

- resa hem (ir para casa)

²hem (s) ett, hemmet, hem, hemmen domicílio, casa

- arbeta i hemmet (trabalhar em casa)

- föräldrahem (casa dos pais)

- hem/arbete -t (deveres escolares)

Institution som fungera som bostad (instituição que funciona como domicílio/moradia) asilo

- vårdhem (asilo para velhos)

- daghem (creche)

- vandrarhem (alberge)

hem/bränning (s) -bränningen [framställning av sprit i hemmet] destilaçao caseira

**Olagligt i Sverige (proíbido/ilegal na Suécia)

hem/dator (s) -datorn, -datorer [dator för användning i hemmet] computator que usa em casa

hem/försäkring (s) -försäkringen, -försäkringar seguro residencial

hem/hjälp (s) -hjälpen, -hjälpar empregada doméstica

hemifrån (adv) [från hemmet, bort] de casa

- resa hemifrån (ir/viajar da casa p/ outro lugar; ir-se)

hem/komst (s) -komsten, -komster [återkomst till hemmet] volta, regresso {para casa, lar}

hem/kunskap (s) -kunskapen [ett skolämne som behandlar skötseln av ett hem, konsumentfrågor etc] matéria escolar que estuda "economia, cuidado etc, doméstica/o de uma casa" {matéria entre 7.a a 9.a 1.o grau}

hem/lagad (adj) -lagat, -lagade caseiro/a, feito em casa {ex: pão, refresco, comida etc}

hem/land (s) -landet, -länder pátria, país natal

hemlig (adj) -t, -a [dold] secreto; oculto

hemlighet (s) -en, -er segredo/s

hemlig/hålla (v)-håller -höll, -hållit, -håll! [dölja] manter secreto {em segredo}; guardar segredo sobre....

hem/lös (adj) -löst, -lösa sem casa, sem tento

hemma (adv) [i hemmet, inne] em casa, {dentro de casa}

- hon är inte hemma (ela não está em casa)

hemma/fru (s) -frun, -fruar dona de casa

hemma/gjord (adj) -gjort, -gjorda caseiro/a, feito em casa

hemma/plan (s) -planen [spelplan {i fotboll etc} där man bor] campo próprio {jogar em casa} na própria cidade

hemorrojder (s) [plural] hemorróidas (doença)

hem/ort (s) domicílio, lugar de origem

hemsk (adj) -t, -a horrível, horroroso

hem/slöjd (s) -slöjden artesanato

hem/språk (s) -språket, -språk, -språken [modersmål] língua materna

hemspråks/lärare (s) -lärar(e)n, -lärare, -lärarna {professora/o} que ensina a língua materna

hem/tjänst (s) -tjänsten [social service för äldre] assistente social para velhos

hem/väg (s) -vägen voltar para casa

hemåt (adv) [i riktning mot hemmet] para casa {sentido de estar voltando para casa}

Thursday, July 19, 2007

HEL

helhet (s) helheten [något som är helt] totalidade

helig (adj) -t, -a santo/a, sagrado/o, sacro/a

helikopter (s) helikoptern, helikoptrar helicóptero

heller (adv) [också endast med nekande ord] usa somente com palavra negativa

- inte heller (também não, tão pouco)

- han vet inte och bryr sig inte heller om det (ele não sabe, nem se importa)

- och inte jag heller ( e eu também não, nem eu tão pouco)

hel/ljus (s) -ljuset, -ljus, -ljusen [strålkastarljus på bil] luz alta (dirigir um carro c/ luz alta)

hel/pension (s) -pensionen pensão completa (3 refeiçoes)

helsike (s) {mild svordom} praga, palavrão (suave) {ex: inferno, diabo}

hel/skinnad (adj) -kinnat, -skinnade [oskadd] são e salvo

- komma helskinnad undan (escapar de uma boa)

helst¹ (adv) [gärna] {komp.: hellre, helst}

helst² (adv) { i förbindelse som helst} de preferência

- hur ofta som helst (quantas vezes quiseres)

- hur som helst (de qualquer modo)

- det må vara hur som helst (seja como for)

- när som helst (em qualquer hora)

- vem som helst ( quem quer que seja, seja quem for, qualquer)

- vad som helst ( o que quer que seja)

helt (adv) [alldeles] (de) todo

- helt och hållet (totalmente, completamente, inteiramente, por completo)

- helt enkelt ( puro e simplesmente)

hel/tid (s) [full arbetstid] trabalho de oito horas, tempo integral

helvete (s) ett, helvetet, helveten, helvetena [svordom] infernal {inferno, praga}

Thursday, July 12, 2007

HE

hebreiska (s) hebreiskan [officiellt språk i Israel] hebraico {língua do país de Israel}

heder (s) hedern honra

- på heder och samvete! (pela minha honra!)

hederlig (adj) -t, -a [ärlig] honesto, correto, honrado

heders/ord (s) -ordet, -ord, -orden palavra de honra

hedra (v) -r, -ade, -at, hedra! [bevisa heder] honrar, venerar, respeitar

hej (interj] [hälsningord] olá, oi

- Hej då! (tchau, adeus)

heja(1) (interj) torcer por (ex: futebol)

heja(2) (v) -r, -ade, -at, heja! [säga hej {till} ngt] cumprimentar

hejda (v) -r, -ade, -at, hejda! [stoppa, hindra] parar, deter

hejsan (interj) [häsningsord] olá, oi {usa p/ cumprimentar pessoas amigas, conhecidas}

hektar (s) ett, hektaret, hektar, hektaren [ett ytmått {=10 000 kvdratmeter}] hectare {medida agrária de 100 ares}

hektisk (adj) -t, -a agitado, excitado, febril

hekto (s) ett, hektot, hekto, hektona [ett vikmått {=100 gram}] cem gramas, hectograma {medida de 100 gramas}]

hel (adj) helt, hela [odelad, fullständig] todo, inteiro, integral, total

- en hel vecka (a semana inteira, toda a semana)

- en hel del {=mycket, många} (boa parte, grande parte)

- på det hela taget {=i stort sett} (duma maneira geral, dum modo geral)

oskadad # trasig, sönder (intacto, inteiro # quebrado, despedaçado)

hel/försäkring (s) -försäkring, -försäkringar seguro total (ex: p/ carro)

helg (s) -en, -er [veckslut, högtider] fim de semana, feriado

- julhelg (feriado de Natal)

- långhelg (semana Santa)

helg/dag (s) -dagen, -dagar [söndag el. annan kyrklig högtid # vardag] dia feriado, {dia santo}

helgon (s) ett, helgonett, helgon, helgonen santo da igreja católica

Tuesday, July 03, 2007

HAN

hane el. hanne (s) -n, -ar [djur av manligt kön # hona] macho (animal)

[hane # hona {macho # femea}]

hangar (s) -en, -er [garage för flygplan] hangar (garagem p/ avião)

hangar/fartyg (s) -fartyget, -fartyg, -fartygen porta-aviões (navio)

hantera (v) -r, -ade, -at, hantera! [behandla, sköta] manejar, manusear, tratar

- hantera en konflikt ( tratar um conflito)

hant/verk (s) -ett, -verket, -verk, -verken [arbeta som görs for hand] ofício, trabalho manual (todo trabalho feito à mão)

hant/verkare (s) -verkar(e)n, -verkare, -verkarna trabalha com pedreiro, marceneiro etc; artesão, artesã (que faz artesanato, também é um "hantverkare")

hare (s) -n, -ar lebre

harem (s) haremet, harem, haremen harém

harmlös (adj) -t, -a inofensivo, inocente

harmoni (s) harmoni(e)n, harmonier harmonia

harpa (s) -n, -or harpa

hasa (v) -r, -ade, -at, hasa! [släpa] escorregar

- släpa fötterna efter sig ( arrastar os pés)

hasch (s) haschen {el. haschet} maconha

hassel/nöt (s) -nöten, -nötter avelã

hast (s) [fart, brådska] pressa

hastig (adj) -t, -a [snabb] rápido, apressado

hastighet (s) -en, -er velocidade, rapidez

- hastighets/begränsning -en (limitação da velocidade)

- hastighets/mätare -n (velocímetro)

hat (s) hatet ódio, rancor

hata (v) -r, -ade, at, hata! [avsky] odiar, ter ódio

hatt (s) -en, -ar chapéu

hav (s) ett, havet, hav, haven mar

- världshav (oceano)

havande (adj) [gravid] grávida

havandeskap (s) ett, havandeskapet, havandeskap, havandeskapen [graviditet] gravidéz

haverera (v) -r, -ade, -at naufragar

haveri (s) haveri(e)t, haverier naufrágio

havre (s) havren aveia

havre/gryn (s) -grynet [ mest dom massord {flingor av havre}] flocos de aveia

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário