Wednesday, November 28, 2007

IN

infekterad (adj) infekterat, infekterade [smittad] contaminado/a

infektion (s) -en, -er infecção

infiltrera (v) -r, -ade, -at infiltrar

infinitiv (s) -en, -er [verbets grundform {(att) skriva, (att) resa)}] infinitivo {verbo tempo "infinitivo}

infinitiv/märke (s) ett, -märket, -märken, -märkena [infinitvens "artikel" {att}] "att" antes do verbo no tempo infinitivo, ex: att skriva, att gå etc

infinna sig (v) infinner sig, infann, infunnit, infinn! apresentar-se, comparecer

inflammation (s) -en, -er inflamação

inflammerad (adj) inflammerat, inflammerade inflamado/a

inflation (s) inflationen inflação

influensa (s) -n, -or gripe, resfriado

influera (v) -r, -ade, -at, influera! [påverka, inverka på] influir, influenciar

- influera på (exercer influência em/sobre)

inflytande (s) ett, inflytandet, inflytanden, inflytandena influência

inflytelse/rik (adj) -rikt, -rika influente

inflyttning (s) -en, -ar [det att flytta in {i ett hus el. en region}] mudar para uma casa ou para uma região

infoga (v) -r, -ade, -at, infoga! inserir

information (s) -en, -er informação

informell (adj) -t, -a [inte formell el. officiell el. högtidlig] sem formalidade, sem cerimómia

informera (v) -r, -ade, -at, informera! [ge information, upplysa]informar

infra/struktur (s) -strukturen, strukturer infra-estrura

infria (v) -r, -ade, -at, infria! [uppfylla] comprir

- infria ett löfte (comprir uma promessa

infödd (adj) infött, infödda [som är född på platse (om person)] nativo

- en infödd göteborgare (göteborgare de nascimento)

- infödd svensk (sueco de nascimento)

inför¹ (prep) [endast med abstrakt huvudord framför, ansikte mot ansikte med]diante de, perante

- känna oro inför framtiden (sentir preocupado perante o futuro )

- ställas inför rätta {=anklagas vid domstol} (processado diante da justiça)

införa (v) ²inför, införde, infört, ³inför! [börja använda el. tillämpa] introduzir, implantar

Friday, November 23, 2007

IN

incest (s) -en, -er
incesto
in/checkning (s) -checkningen, -checkningar [det att checka in] fazer o "check in" no aeroporto
incitament (s) ett, incitamentet, incitament, incitamenten incitação, incitamento
indela (v) -r, -ade, -at, indela! [dela in, gruppera] dividir
index (s) ett, indexet, index, indexen [förteckning, register] índice, index
- prisindex (índice de preço)
indian (s) -en, -er índio
- indian/hövding -en ( cacique, chefe)
indier (s) indiern, indier [person från Indien] pessoa da Índia {indiano}
indignation (s) indignationen [moralisk upprördhet] indignação
indignerad (adj) indignerat, indignerade [upprörd, arg] indignado/a
indikation (s) -en, -er [tecken, antydan] indicação
indirekt (adj) indirekt, indirekta [inte direkt, i andra hand] indireto
indisk (adj) -t, -a [avser Indien] indiano {adjetivo p/ coisas, etc "comida indiana"}
individ (s) -en, -er
indivíduo, sujeito
individualist (s) -en, -er individualista
individuell (adj) -t, -a individual
indoktrinering (s) indoktrineringen doutrinação
industri (s) industri(e)n, industrier indústria
- jobba på en industri (trabalhar e uma indústria)
- industri/arbetare (-n) (trabalhador industrial, operário)
industriell (adj) -t, -a industrial
ineffektiv (adj) -t, -a [som inte ger resultat #motsats effektiv] ineficaz, ineficiente, inútil
infall (s) ett, infallet, infall, infallen [(plötslig) idé, uppslag] ideia
infanteri (s) infanteri(e)t infantaria (militar)

infantil (adj) -t, -a [barnslig] infantil

infarkt (s) -en, -er enfarte, infarto (Pat.)

infart (s) -en, -er [inkörsväg] entrada

- garageinfart (entrada de garagem)

- infart förbjuden (proibida a entrada)

- infartsväg (via de acesso)Wednesday, November 14, 2007

IN

in (adv) [
verbpartikel till insidan {av något}] para dentro
- flytta in i huset { mudar para dentro de uma casa}
- gå/komma in ... (entrar, ir para dentro...)
- Stig in! (entre!)
- läsa in {en kurs} [=lära sig] (fazer um curso, aprender-se)
- skriva in sig {på universitet} [=anmäla sig för studier] inscrever num curso na universidade, fazer inscrição.....
- spela in {=göra en inspelning av} (gravar uma musica, show etc...}
inackordering (s) inackorderingen [hyra av kost och logi] morar em uma pensão
inaktuell (adj) -t, -a [inte aktuell] obsoleto, antiquado
inbegripa (v) inbegriper, inbegrep, inbegripit, inbegrip! [innefatta] incluir, abranger, compreender
inbilla sig (v) inbillar sig, inbillade sig, inbillat, inbilla! sig [lura sig själv, intalla sig själv] imaginar-se, dar a entender, supor-se, enganar-se
- han inbillar sig att han förstår allt (ele dar a entender que entendeu tudo)
inbillning (s) -en, -ar [felaktig föreställning] imaginação
inbjudan (s) inbjudan, inbjudningar convite
inbjuda (v) inbjuder, inbjöd, inbjudit, inbjud! [bjuda in] convidar
inblandad (adj) inblandat, inblandade [indragen, engagerad] metido, envolvido
inblandning (s) -en, -ar intromissão, envolvimento
inblick (s) inblicken [möjlighet att studera ett förhållande med egna ögon och skaffa sig kunskap] ideia, conhecimento
inbrott (s) ett, inbrotet, inbrott, inbrotten arrombamento, roubo, furto
tidpunk då något nytt börjar, början, inträde (início, começo)
- vid dagens inbrott (ao amanhecer)
- vid nattens inbrott (ao cair da noite)
- inbrott/tjuv -en (ladrão)
inbunden (adj) -t, -a [# motsats häftad (om bok)] encardernado (livro)
otillgänglig, tystlåten [
# motsats öppen] reservado, calado
inbyggd (adj) -t, -a [fast infogad i en byggnad] montando na parede, integrado (em uma construção de um prédio, casa, etc)
inbördes/krig (s) ett, -kriget, -krig, -krigen guerra civil
Monday, November 12, 2007

IM

image (s) imagen [engelska] imagem

imitation (s) -en, -er imitação

imitera (v) -r, -ade, -at, imitera! imitar

immigrant (s) -en, -er [invandrare]

immigration (s) immigrationen [invandring] imigração

immigrera (v) -r, -ade, -at, immigrera! [invandra] imigrar

immun (adj) immunt, immuna imune

immunitet (s) immuniteten [ skydd] imunidade

- diplomatisk immunitet ( imunidade diplomática)

imperativ (s) -en, -er [verbform som används vid uppmaning {spring!kom! etc}] imperativo {verbo tempo (corra! vem! etc)}

imperfekt (s) imperfektet, imperfekt {el. imperfkter}, imperfekten {el. imperfekterna} [verbform som anger förfluten tid] ( pretérito, imperfeito {verbo tempo que indica o "passado"}

- han sprang (ele correu)

- han kom (ele veio)

imperialism (s) imperialismen imperialismo

imperialist (s) -en, -er imperialista

imperium (s) imperiet, imperier império

impertinent (adj) impertinent, impertinenta [oförskämd] impertinente

imponerande (adj) [som imponerar, som inger respekt] impressionante, imponente

imponera (v) -r, -ade, -at, imponera! [göra ett starkt positiv intryck] impressionar alguém, causar impressão em alguém

impopulär (adj) impopulärt, impopulära impopular

import (s) importen [# motsats export] importação (#exportação)

importera (v) -r, -ade, -at, importera! importar

impotens (s) impotensen impotência

impregnera (v) -r, -ade, -at, impregnera! impregnar; impermeabilizar

improduktiv (adj) improduktivt, improduktiva improdutivo

improvisera (v) -r, -ade, -at, improvisera! improvisar

impuls (s) -en, -er impulso

impulsiv (adj) impulsivt, impulsiva impulsivo

Tuesday, November 06, 2007

IG

igelkott (s) -en, -ar ouriço {um bichinho igual o porco espinho cheio de espinho}

igen (adv) de novo, novamente, outra vez

- om igen (mais uma vez)

- han har börjat dricka igen (ele voltou a beber de novo)

- känna igen {=identifiera} (reconhecer)

igenom (adv) [verbpartikel genom; går igenom, slår igenom] através de

- genom (prep) por; através de, por meio de; com, por intermédio e, durante

- gå in genom en dörr (passar pela porta (entrar ou sair)

- resa genom Sverige (viajar dentro da Suécia)

- genom åren {el. tiderna} (durante os anos)

- spara pengar genom investering (economizar dinheiro através de investimento)

- genom att lära andra lär man sig själv (através de ensinar outras a gente ensina a nos mesmo)

ignorera (v) -r, -ade, -at, ignorera! [inte bry sig om] ignorar, ñ fazer caso de, ñ se importar com

igång el. i gång (adv) [verbpartikel i rörelse, i farten]

- få igång bilen (ligar o carro)

- komma igång med ett arbete (começar um trabalho)

igår el. igår (adv) ontem

ihjäl (adv) [verbpartikel till döds]

- skjuta ihjäl [atirar para matar]

- slå ihjäl [matar às pancadas]

- arbeta ihjäl sig [matar-se de trabalhar]

- skratta ihjäl sig [morrer de rir]

ihop (adv) [verbpartikel tillsammans, samman] juntos, juntamente

- vara ihop med barnen [estar junto com as crianças]

- plocka ihop sina saker [ajuntar suas coisas]

- slå ihop två företag [ ajuntar duas empresas]

ihåg (adv)

- komma ihåg {=minnas} lembrar-se, recordar-se de alguma coisa ou alguém

ihärdig (adj) -t, -a [ uthållig, envis] persistente

ikapp el. i kapp (adv) [ifatt] correr atrás

- springa ikapp bussen [correr atrás (pegar o) do ônibus]

ikon (s) -en, -er [grekisk-ortodox bil av helig person] ícone

il- (förled) [prefixos]

i-land (s) ett, i-landet, i-länder [land med utvecklad industri, industriland #(motsats u-land)] país industrializado {ex: EUA/USA} {u-land, ex: Brasil, Índia}

illa (adv) [komp:. värre, värst] [inte bra, dåligt] mal, mau, ruim

- höra illa [ouvir mal]

- tycka illa om (não gosta de)

- lukta illa {=ha dåligt lukt} (cheirar mal)

- må illa (passar mal, ter náuseas)

- råka illa ut (ter problemas, estar em maus lençois)

- tala illa om {=förtala} (falar mal de )

- vara illa ute {=vara i en farlig situation} (estar em mau situação)

- det var inte illa! (não é nada mau)

illamående¹ (adj) [som mår illa] mal-estar, indisposto

illa/mående² (s) -måendet [det att må illa, kväljningar] ter náuseas, ânsia de vomito

ill/dåd (s) ett, -dådet, -dåd, dåden [brott] crime

illegal (adj) -t, -a [icke laglig, olaglig] ilegal

illusion (s) -en, -er [inbillad föreställning] ilusão

illustration (s) -en, -er [bild; exempel] ilustração

illustrera (v) -r, -ade, -at, illustrera! ilustrar; demostrar, esclarecer

ill/vilja (s) -viljan [ond avsikt, elakhet]má vontade

ilska (s) ilskan [ vrede] ira, cólera, raiva

ilsken (adj) ilsket, ilskna [som visar ilska] furioso/a, raivoso/a

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário