Tuesday, December 16, 2008

KOR

kort¹ (adj) kort, korta [som har liten längd (om tid och rum)] curto/a
- korta ben (perna curta)
- korta sträckor (passos curtos)
- på kort tid (tempo curto)
- kort sagt {=kortfattat, i korthet} (falou pouco)
- inom kort {=snart} (em pouco tempo (=logo))
- kort/film (filme de curta metragem)

kort² (s) ett, kortet, kort, korten cartão (s.m), carta (s.f) de jogar, postal (s.m), fotografia (s.f)
- kontokort (cartão de banco)
- lånekort (cartão de biblioteca {para emprestar livros})
- spelkort (cartão para jogar {em casa de loteria})
foto, bild (foto, fotografia)
- ta kort (tirar fotografia)
kort/byxor (s) [(plural) byxor som slutar ovanför knäna /shorts}] calções; shorts
kort/fattad (adj) -fattat, -fattade [med få ord] resumido (em poucas palavras)
korthet (s) [=i några få ord] em resumo; resumido
kort/klippt (adj) -klippt, -klippta [som har kort hår] ter cabelo curto
kort/siktig (adj) -skitigt, -skitiga [på kort sikt] a curto prazo
kort/slutning (s) -slutningen, -slutningar curto circuito
kort/synt (adj) -synt, -synta [som tar hänsyn endast till den närmaste framtiden] com falta de visão
kort/varig (adj) -varigt, -variga [som inte varar länge, övergående] breve, de pouca duração
korv (s) -en, -ar salsicha (s.f)
- varm korv (salsicha quente (fervida))
kosmetika (s) [(massord) shönhetsmedel] cosmética (s.f); cosméticos (s.m)
kosmopolitisk (adj) -t, -a [internationell] cosmopolita
kosmos (s) [universum] cosmos, universo
kossa (s) kossan, kossor [ko (barnord)] vaquinha (s.f) (fala de criança), vaca (s.f)
kost (s) kosten [mat, föda] alimento, comida
- kost och logi {=mat och uppehälle} (cama, mesa e roupa lavada)
kosta (v) -r, -ade, -at [ha som pris] custar
- Vad kostar äpplena? (Quanto custar as maçãs?)
kostnad [utgift, omkostnad]cálculo das despesas
kostnads/fri (adj) -fritt, -fria [gratis] grátis, de graça, gratuito
kostsam (adj) kostsamt, kostsamma [som kräver stora kostnader, {alltför dyrbar}] (muito) caro
kostym (s) -en ,-er terno (s.m)
- byxor och jacka {för herrar} (terno)
- klädedräkt {på teater} (traje (.sm))
kota (s) -n, -or [ben i ryggraden] vértebra {nas costa}
kotlett (s) -en, -er [köttskiva från ryggpartiet på gris, kalv etc] costela (s.f) de boi, {costelinha de porco}
krabba (s) -n, -or caranguejo (fruto do mar)
kraft (s) -en, -er [styrka, energi] força (s.f), vigor (s.m), energia (s.f)
- vattenkraft (usina hidrelétrica)
kraftig (adj) -t, -a [som har {fysisk} kraft, stark #svag] forte, robusto/a {# franco/a}
kraft/ledning (s) -ledningen, -ledningar linha elétrica
kraft/verk (s) -verket, -verk, -verken central elétrica (usina)

Tuesday, December 02, 2008

Kor

kor (s) ett, koret, kor, koren coro (na igreja)

Koranen (namn) [muslimernas heliga bok] o Alcorão

koreografi (s) koreografi(e)n coreografia (s.f)

korg (s) -en, -ar cesto (s.m) [ mindre (pequeno) cesta]

- svampkorg (cesto para colocar "cogumelos")

- papperskorg (cesto de papel (lixeira (s.f))

kork (s) -en, -ar cortiça (s.f)

- flaskpropp (av kork) [rolha (s.f)]

korkad (adj) korkat, korkade [dum, ointelligent] burro/a, estúpido/a

kork/skruv (s) -skruven, -skruvar sacarolha/s (s.f)

korn (s) ett, kornet, korn, kornen grão (pl. -ões), semente (s.f)

korp (s) -en, -ar [kråkfågeln "Corvus corax] corvo (s.m) (pássaro), [pássaro pequeno (passarinho), {liten fågel}]

korporation (s) -en, -er corporação (pl. -ões)

korpral (s) -en, -er cabo (s.m) {militar}

korpulent (adj) korpulent, korpulenta [fet, tjock (om människor] corpulento, {obeso/a, gordo/a}

korrekt (adj) korrekt, korrekta [felfri, riktig {om mänskligt uppträdande hövlig} correto/a

korrespondens (s) korrespondensen correspondência (s.f)

korrespondent (s) -en, -er [jounalist som rapportera {från utlandet} til massmedia] correspondente

korridor (s) -en, -er corredor (pl. -res)

korrigera (v)-r, -ade, -at, korrigera! corrigir, emendar(-se), reparar

korrigering (s) -en, -ar [rättelse] eliminar erro, corrigir

korrosion (s) korrosionen corrosão (s.f)

korrumperad (adj) korrumperat, korrumperade corrompido/a

korrupt (adj) korrupt, korrupta
corrupto/a

korruption (s) korruptionen corrupção (s.f)

kors¹ (adv) [kors och tvärs {=i många olika riktningar, fram och tillbaka} por todo lado, em todas as direções (pl.)

kors² (interj) [utrop av förvåning] Oh!, Meu Deus!

kors³ (s) ett, korset, kors, korsen cruz; (cruzeiro)
- sitta med armarna i kors (sentar e cruzar os braços)
- krucifix (cruz (onde Jesus foi crucificado)
korsa (v) -r, -ade, -at , korsa! [rora sig el. passera tvärs över] cruzar
- korsa en gata (cruzar, atravessar uma rua)
kors/fästa (v) -fäster, -fäste, -fäst, -fäst! crucificar
korsning (s) -en, -ar cruzamento (s.m) (de ruas, estradas etc)
kors/ord (s).ett, -ordet, -ord, orden palavras cruzadas (pl.)
korståg (s) [medeltida kristna krigståg för att befria Jerusalem från muslimerna] cruzada (s.f)


 

Wednesday, November 19, 2008

Kont

kontrakt (s) ett, kontraktet, kontrakt, kontrakten contrato (s.m)
kontrast (s) -en, -er [motsats, tydlig olikhet] contraste (s.m)
kontroll (s) -en, -er controle (s.m)
kontrollant (s) -en, -er fiscal (s.m.f)
kontroll/besiktning (s) -besiktningen, -besiktningar controle (vistoria) anual obrigatório de veículos
kontrollera (v) -r, -ade, -at, kontrollera! verificar, conferir, controlar
kontrovers (s) -en, -er [tvist] controvérsia
- kontroversiell ( controverso)
kontur (s) -en, -er [ytterlinje] contorno (s.m)
konvalescent (s) -en, -er convalescente (s.m.f)
konvalescent/hem (s) -ett, -hemmet, -hem, hemmen casa de repouso (de saúde)
konvention (s) -en, -er convenção (-ões) (s.f)
konventionell (adj) -t, -a convencional
konversation (s) -en, -er [samtal] conversação (-ões) (s.f), conversa (s.f)
konvertera (v) -r, -ade, -at, konvertera! converter
kooperation (s) kooperationen [samarbete; ekonomisk samverkan] cooperação (-ões) (s.f)
kooperativ (adj)-t, -a [som drivs som kooperation] cooperativo (s.m)
kooperativ (s) ett, kooperativet, kooperativ, kooperativen [kooperation] cooperativo (s.m)
koordinera (s) -r, -ade, -at, koordinera! coordenar
kopia (s) -n, -or cópia (s.f)
- ta en kopia av brevet (tirar uma cópia de uma carta)
kopiator (s) kopiatorn, kopiatorer máquina (s.f) de copiar, copiadora (s.f)
kopiera (v) -r, -ade, -at, kopiera! copiar
kopp (s) -en, -ar  xícara (s.f)
koppar (s) koppar(e)n [Cu] cobre (s.m)
koppel (s) ett, kopplet, koppel, kopplen coleira (s.f) (para cachorro, etc)
koppla (v) -r, -ade, -at, koppla! [ansluta, sätta i förbindelse] ligar
- koppla på strömmen (ligar eletricidade)
binda med koppel (prender com a colera, ex. cachorro)
koppla av (v) -r, -ade, -at, koppla av! [ta igen sig, vila] descansar
koppling (s) -en, -ar [förbindelse] ligação (-ões) (s.f)
anordning som reglera kraftvöverföringen i en bil (embraiagem de carro)
koppor (s) [plural; mest i sms hudutslag med blåsor]
vattenkoppor (sarampo {doença})

Tuesday, November 11, 2008

Kons

konstant (adj) konstant, konstanta [alltid likadan, oföränderlig] constante, invariável
konstapel (s) konstapeln, konstaplar [lägre polistjänsteman] policial (s.m.f) (-ais)
konstatera (v) -r, -ade, -at, konstatera! [fastställa] constata, comprovar, verificar, notar
konst/gjord (adj) -gjort, -gjorda [inte natrurlig, artificiell] artifícial
konst/hantverk (s) -ett, -hantverket, -hantverk, -hantverken artesanato (s.m)
konstig (adj) -t, -a [icke normal] esquisito/a, estranho/a
konstitution (s) -en, -er [beskaffenhet {kroppskontitution}] {modo por que se constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoa (corpo constituição)}
grundlag, stasförfattning (constituição (leis de um estado))
konstnär (s) -en, -er  artista {o artista (man), a artista (kvinna)}, pintor (o pintor, a pintora)
konstnärlig (adj) -t, -a artístico
konstruera (v) -r, -ade, -at, konstruera! [göra modell till {och bygga}] construir
konstruktion (s) -en, -er construção (-ões) (s.f)
konstruktiv (adj) -t, -a construtivo/a
konstruktör (s) -en, -er construtor (s.m)
konsul (s) konsuln, konsuler cônsul (s.m) (plu. cônsules) {consulesa (s.f)}
konsulat (s) ett, konsulatet, konsulat, konsulaten consulado (s.m)
konsult (s) -en, -er consultor (s.m)
konsultera (v) -r, -ade, -at consultar
Konsum (namn) [Affär som drivs av Kooperativa förbundet {KF} {KOOP}] supermercado (cooperativa dos consumidores)
konsument (s) -en, -er consumidor (s.m) {consumidora (s.f)}, comprador (s.m) compradora (s.f), freguês/a
kontakt (s) -en, -er [förbindelse] conctato ou contato (s.m), ligação (-ões) (s.f)
(vägg)uttag för elektrisk ström (tomada (de contato))
kontakta (v) -r, -ade, -at, kontakta! [ta kontakt med] conctatar ou contatar {entrar em contato com}
kontakt/lins (s) -lisen, -linser lente de contacto/contato
kontakt/person (s) -personen, -personer uma pessoa para ter contato
kontant (adj) kontant, kontanta pagamento à vista (pagar em dinheiro)
kontanter (s) [plural kontanta pengar] dinheiro
kontant/insats (s) -insatsen, -insatser entrada na compra de imóvel
kontinent (s) -e, -er continente (s.m)
kontinuerlig (s) -t, -a contínuo, sucessivo, seguido
konto (s) ett, kontot, konton, kontona conta bancária (s.f)

konto/kort (s)-ett, -kortet, -kort, -korten cartão (-ões) eletrônico de banco
- kreditkort -t [cartão crédito]
kontor (s) ett, kontoret, kontor, kontoren [arbetsplats för tjänstemän, expedition] escritório (s.m)
- arbeta på kontor (trabalhar e um escritório)
kontorist (s) -en, -er escritório/a
kontra (adv) [mot, gentemot] {em sueco é um advérbio} [pt. uma preposição "contra" (em oposição a; em luta com)

Tuesday, November 04, 2008

Komp

komplettera (v) -r, -ade, -at, komplettera! completar

- komplettering -en (complemento)

komplex¹ (adj) -t, -a [ sammansatt, komplicerad] complexo

komplex² (s) ett, komplexet, komplex, komplexen [sammanhängande helhet] complexo (s.m)

- byggnadskomplex (conjunto de edifício, bloco de apts ou casas)

hämningar (complexo)

- få komplex (ter complexo)

komplicerad (adj) komplicerat, komplicerade [invecklad, krånglig] complicado (m.f)

- ett komplicerat problem (um problema complicado)

komplicera (v) -r, -ade, -at [göra svår(are)] complicar; dificultar

komplikation (s) -en, -er [något som komplicera (sjukdom)] complicação (sobre doença)

komplimang (s) -en, -er [artigt beröm] elogio, comprimento (galanteio)

komplott (s) -en, -er [sammansvärjning] conspiração (-ões), intriga (s.f)

komponent (s) -en, -er [del av en sammansat helhet] componente (s.m)

- elektroniska komponenter (eletrônica (s.f) componentes)

komponera (s) -r, -ade, komponera! [sätta samman (musik) ett orkesterverk] compor

komposition (s) -en, -er [musikstycke] composição (-ões)

sammansättning (
composição (-ões))

- färgkompositon (
composição (-ões) de cor (-es)

kompositör (s) -en, -er [person som skriver musik] compositor

kompott (s) -en, -er compota (s.f), doce (s.m)

kompress (s) -en, -er [förband, omslag] compressa (s.f)

komprimera (v) -r, -ade, -at, komprimera! [pressa samman] comprimir

kompromiss (s) -en, -er compromisso (s.m)

komprissa (v) -r, -ade, -at, komprissa! [göra en komprimiss] fazer um compromisso

komvux (förk) [Kommunal vuxenutbildning] escola municipal para adultos (+20 anos)

koncentrat (s) ett, koncentratet, koncentrat, koncentraten [sammanfattning] súmula, resumo

koncentration (s) -en, -er concentração (-ões)

- koncentrations/förmåga -n (capacidade (s.f) de concentração)

koncentrations/läger (s) -ett, -lägret, -läger, -lägren
campo (s.m) de concentração

- fångläger {under nazisttiden i Tyskland} (campo de
concentração (-ões) {na época da 2.a guerra mundial}

koncentrera (v) -r, -ade, -at, koncentrera! concentrar

koncentrera sig (v) -r, -ade, -at, koncentrera! concentrar-se

koncept (s) ett, konceptet, koncept, koncepten rascunho (s.m)

koncession (s) -en, -er concessão (-ões)

koncis (adj) -t, -a [kortfattad] consiso (s.m), preciso (s.m)

kondens (s) kondensen condensação (-ões)

kondis¹ (s) kondisen [kondition
(vardagligt)] estar em boa forma

kondis² (s) ett, kondiset, kondis kondisen [konditori (vardagligt)] confeiteiro/a (s.m.f)

kondition (s) konditionen [fysisk och psykisk hälsa] estar em boa forma (com saúde)

konditor (s) konditorn, konditorer [sockerbagare] confeiteiro/a

konditori (s) konditori(e)t, konditorier confeitaria (s.f), padaria (s.f)

kondom (s) -en, -er preservativo (s.m)

konduktör (s) konduktör(e)n, konduktörer condutor, cobrador (vende passagens em ônibus ou trem)

konfekt (s) konfekten [(massord) {finare} sötsaker] balas, bombons (plu.); confeitos (pl.)

konfektion (s) konfektionen [(handel med) fabriksgjorda kläder] confecções (plu.) de roupas (plu), fabrica de roupas

konferens (-en, -er conferência (s.f)

konfession (s) -en, -er [trosbekännelse, tillhörighet till en viss tro] confissão (-ões) (igreja católica)

konfidentiell (adj) -t, -a [hemlig] confidencial

konfirmand (s) -en, -er jovem (plu.) que faze a primeira comunhão (-ões)

konfirmation (s) -en, -er primeira comunhão

konfiskera (v) -r, -ade, -at, konfiskera! confiscar

konflikt (s) -en, -er conflito (s.m)

konformism (s) konformismen [likriktning, likformighet] confirmismo (s.m)

- konformist (confirmista (s.f))

konfrontation (s) -en, -er confrontação (-ões)

konfronteras (v) konfronteras,
konfronterades, konfronterats [deponens verb] confrontar

konfunderad (adj) konfunderat, konfunderade [förbryllad, förvirrad] confuso/a, embaraçado/a

kongress (s) -en, -er congresso (s.m)

konjak (s) konjaken [en spritdryck] conhaque (s.m) {uma bebida}

konjunktion (s) -en, -er [(grammatik) bindeord {konjunktionen indelas i två grupper: samordnande konjunktioner, som binder samman ord el. satser av samma slag (huvudsats med huvudsats el. bisats med bisats), samt underordnande konjunktioner, som binder samman huvudsats med bisats}

conjunção (-ões) {palavra invariável que liga duas orações (plu.) ou dois termos que exercem a mesma função (-ões) sintática dentro de uma oração. As conjunções (plu.) classificam-se em : coordenativas e subordinativas}

konjunktur (s) -en, -er [ekonomisk läge, marknadsläge] conjuntura (s.f)

konklusion (s) -en, -er [slutsats] conclusão (-ões)

konkret (adj) konkret, konkreta concreto/a

konkurrens (s) konkurrensen concorrência, competição (-ões)

konkurrent (s) -en, -er concorrente (s.m)

konkurrera (v) -r, -ae, -at, konkurrera! concorrer, competir

konkurs (s) -en, -er falência (s.f)

- gå i konkurs [ir a falência]

konsekvens (s) -en, er [logisk följd] consequência (s.f)

konsekvent (adj) konsekvent, konsekventa consequente

konsert (s) -en, -er concerto

- jazzkonsert (concerto de jazz)

- violinkonsert (concerto de violino)

konserv (s) -en, -er conserva (s.f)

- konserv/burk -en (lata(s.f) de conserva)

konservativ (adj) -t, -a conservador (s.m), (conservadora (s.f))

konservator (s) konservatorn, konservatorer conservador (-a), restaurador (-a)

konservera (v) -r, -ade, -at, konservera! [bevara i oförändrat skick] conservar, preservar

koka och lägga in matvaror (fazer conserva (ex. frutas, verduras))

konserv/öppnare abridor de lata (-s)

konsistens (s) konsistensen consistência (s.f)

konsolidera (v) -r, -ade, -at, konsolidera! consolidar

konsonant (s) -en, -er [språkljud som kan bilda stavelse endast med vokal] consoante (s.f)

konspiration (s) -en, -er conspiração (-ões)

konspirera (v) -r, -ade, -at conspirar

konst (s) -en, -er arte (s.f) 

 


Tuesday, October 28, 2008

Kom

koma (s) komat {el. koman} coma (s.f)

kombi- (förled) [avsedd för två ändamål]

- kombi/bil -en [combi (carro)]

kombination (s) -en, -er [sammankoppling av olika saker till en helhet] combinação (s.f) (-ões)

- en kombination av olika orsaker ( uma combinação de diferente causa/razão (-ões)

kombinera (v) -r, -ade, -at, kombinera! combinar

komedi (s) komedi(e)n, komedier comédia

komet (s) -en, -er cometa (s.m)

komfort (s) komforten [bekvämlighet] comforto (s.m), comodidade (s.f)

komiker (s) komikern, komiker cômico, comediante

komisk (adj) -t, -a [skrattretande, lustig]
cômico, comediante

komma¹ (s) kommat, komman, kommana [,] vírgula (s.f)

komma² (v) kommer, kom, kommit, kom! [anlända, nå {fram}, infinna sig] vir; chegar; aparecer; comparecer
- komma i tid (chegar a tempo)
- komma ihåg {=minas} (lembrar-se)
ha sitt ursprung (i)
- jag kommer från Brasilien [Eu vim do Brasil]
endast i frasen kommer att {=ska(ll)}
- jag kommer att skana dig [Eu vou sentir sua falta/ eu vou sentir saudade de você}
komma bort (v) kommer, kom, kommit [forsvinna] extraviar-se, perder-se, desparecer
komma på (v) kommer, kom, kommit [träffa på] lembrar-se, recordar-se
- komma på en idé (criar uma ideia)
komma upp (v) kommer, kom, kommit [bli behandlad] subir; (ser discutido; tratado, abordado)
komma ut (v) kommer, kom, kommit [bli publicerad] sair; (publicar {livro, materia}
- boken kommer ut i höst [o livro vai ser publicado/sair no outono]
komma åt (v) kommer, kom, kommit [
få tag på] conseguir; alcançar
- jag kan inte komma åt pengar [eu não consegui (pegar) dinheiro]
komma över (v) kommer, kom, kommit [få tag i {en vara}, lycka köpa] encontrar; achar
- jag lyckades komma över boken för ett par tior (eu encontrei o livro por uns trocados)
kommentar (s) -en, -er [uttalande (i massmedia) om något som sagts tidigare] comentário (s.m)
kommentator (s) kommentatorn, kommentatorer comentador, comentarista
- sportkommentator (comentador de esporte)
kommentera (v) -r, -ade, -at, kommentera! [ge en kommentar] comentar, fazer comentário(-s) a
kommers (s) -en, -er [försälning, handel] comércio (s.m)
kommersiell (adj) -t, -a comercial
komminister (s) komministern, komministrar vigário (s.m) {igreja}
kommission (s) -en, -er [utskott, kommiteé] comissão, comité
kommitté (s) kommittén, kommittér
comissão, comité
kommun (s) -en, -er
município [prefeitura]
kommunal (adj) -t, -a municipal (-ais)
kommunikation (s) -en, -er comunicação (-ões)
[mest i plural trafikförbindelse]
- allmänna kommunikationer ( transportes públicos)
kommunism (s) kommunismen comunismo (s.m)
kommunist (s) -en, -er comunista
kommun/styrelse (s) -styrelsen, -styrelser Assembleia Administrativa de uma Câmara Municipal
kompakt (adj) kompakt, kompakta compacto; denso, espesso
kompani (s) kompani(e)t, kompanier comandante, capitão de companhia (militar)
kompanjon (s) -en, -er sócio, associado, parceiro
komparation (s) -en, -er [gradböjning av adjektiv och adverb] (gramática) comparação {comparar; adjetivos}
kompass (s) -en, -er bússola (s.f)
komendium (s) kompendiet, kompendier [korfattad läro- el. handbok] apostila, compêndio
kompensation (s) -en, -er compensação (-ões), recompensa (s.f)
kompensera (v) -r, -at, -at, kompensera! [ge kompensation, ersätta] compensar, recompensar, indenizar
kompetens (s) kompetensen competência (s.f)
kompetent (adj) kompetent, kompetenta competente (s.m)
kompis (s) -en, -ar [kamrat, vän] colega (s.f)
komplement (s) ett, komplementet, komplement, komplementen [tillägg] complemento
komplett (adj) komplett, kompletta [fulltalig, fullständig] completo/a (s.m.f)

Tuesday, October 21, 2008

Ko

ko (s) kon, kor (a/uma) vaca

koagulera (v) -r, ade, at [stelna (om blod)] coagular (sobre sangue)

koalition (s) -en, -er [förbund mellan politiska partier] coalizão, coligação (entre partido políticos)

kock (s) -en, -ar (o/um) cozinheiro

kod (s) -en, -er [tecknsystem, chiffer] (o/um) código

- kod/nummer /numret (código número)

koda (s) -r, -ade, -at, koda! [överföra till kod; överföra till data] digitar (teclar no computador)

koffein (s) koffeinet
(s.f) cafeína

koffert (s) -en, -ar [resväska] (s.m) baú, mala grande

ko/fot (s) -foten, -fotar (el. -fötter) [verktyg] pé-de-cabra [ferramenta]

kofta (s) -n, -or casaco de lã/malha

ko/fångare (s) -fångar(e)n, -fångare, -fångarna [stötfångare på bil] pára-choque (de carro)

koj (s) en, -er [sovplats på båt] camarote [lugar de dormir no navio]

kok (s) ett, koket, kok, koken [kokning; det som kokas] cozido/a

- ett kok potatis [uma batata cozida]

kokain (s) kokainet [ett narkotisk medel] cocaína [droga]

koka (v) -r, -ade, -at, koka! cozinhar

- koka kaffe [fazer café]

- kokt fisk [peixe cozido]

vara vid kokpunkten, bubbla (cozer, ferver)

- vattnet kokar [ferver água]

kok/bok (s) -boken, böcker [bok med matreecept] livro de receitas culinárias

kokerska
(s) -n, -or [kvinnlig kock] (s.f) cozinheira (mulher)

kokos/flingor
(s) [plural flingor från kokosnöten] (s.m) coco ralado

kokos/nöt
(s) -nöten, -nötter (s.m) coco

kok/punkt
(s) -punkten, -punkter [den temperatur då en väska kokar] ponto de ebulição

kol
(s) kolet carvão mineral (pedra), vegetal (madeira)

kola
(s) -n, -or [en sötsak {av socker, smör och grädde}]

kol/dioxid
(s) -dioxiden [en färglös gas (CO2)] dióxido de carbono ou anidrido carbónico ou gás carbônico

kolera
(s) koleran [en smittsam tarmsjukdom] cólera (doença)

kol/hydrat
(s) -hydratet, -hydrater [organisk ämne om innehåller kol, väte och syre (söcker, stärkelse m m)] hidrato de carbono

kolik
(s) koliken cólica

koll
(s) -en, -ar [kontroll] (s.m)controle, (s.f)verificação (-ões)

kollaps
(s) -en, -er [(plötsligt) sammanbrött] colapso/a ter um colapso

kolla (v) -r, -ade, -at, kolla! [dkontrollera, undersöka] controlar, verificar

kollega
(s) -n, -or [yrkeskamrat] colega (de trabalho)

kollekt
(s) -en, -er (s.f)coleta (dinheiro, ex: igreja etc)

kollektion
(s) -en, -er [samling] (s.f) coleção (-ões)

kollektiv¹ (adj) -t, -a [som gäller en grupp människor (som bildar en enhet) motsats individuell] coletivo, organização coletiva

- kollektiv/trafik -en (transportes públicos)

kollektiv² (s) ett, kollektivet, kollektiv, kollektiven [en större grupp människor med gemensamma intressen] grupo de pessoas que vivem em regime coletivo

kolli (s) ett, kollit, kolli {el. kollin}, kollina [fraktgods] (s.m)volume, pacote (s.m)

kollidera (v) -r, -ade, -at, kollidera! [krocka; komma i konflikt] colidir com, chocar em
- bilen kolliderade med en älg (o carro chocou com um alce)
kollision
(s) -en, -er [krock] colisão, choque

kolon (s) ett, kolonet, kolon, kolonen [ett skiljetecken (:)] (s.m) dois pontos (s.m) (:)

koloni (s) koloni(e)n, kolonier [nybyggarsamhälle] (s.f) colónia
- engelska kolonier (colónia inglessa)

kolonial- (förled) [som avser kolinier, kolini] colonial
- koloni/lott (-lotten, -lotter) [colónia de horta muito comum da Suécia]
- koloni/stuga ((s.m) chalé de uma (s.f) colónia)

kolonn (s) -en, -er coluna (de casa, prédio)

koloss (s) -en, -er [jätte] colosso (enorme)

kolossal (adj) -t, -a colossal, enorme

kol/oxid (s) -oxiden [en mycket giftig färglös gas] óxido de carbono

kol/svart (adj) -svart, -svarta [helt svart (som kol)] preto com carvão

kol/syra (s) -syran [koldioxid] ácido carbónico

kolumn (s) -en, -en, -er [lodrät rad {i en tabell}, spalt] (s.f) coluna (em uma tabela); comentarista, cronista (jornal, revista)

581 ord


Thursday, October 16, 2008

Kn

knep² (s) ett, knepet, knep, knepen truque, jeito

knepig (adj) -t, -a [besvärlig, svår] difícil

knip (s) ett, knipet, knip, knipen [något som kniper, magsmärtor] cólica

knipa (s) -n, -or apuro, aperto, situação embaraçosa

kniv (s) -en, -ar faca, facão

knockout (s) -en, -er nocaute

knoge (s) -en, -ar [fingerled på handryggen] nó [do dedo]

knop¹ (s) -en, -ar [knut {på ett rep}] nó (em uma corda)

knop² (s) knopen, knop, knopen [1 knop = 1 sjömil i timmen]

knopp (s) -en, -ar [outslagen blomma, skott] botão; broto (nas flores)

- dörrknopp (maçaneta da porta)

knota (s) -n, -or [ben i skelettet som slutar i en led] osso (humano)

knott (s) knotten [massord myggor] mosquito

knubbig (adj) -t, -a [liten och rund] gorducho, roliço

knuff (s) -en, -ar empurrão

knuffa (v) -r, -ade, -at, knuffa! [ge en kuff, stöta till] empurrar, dar um empurrão

- han knuffade omkull mig [ele me empurrou que eu cai]

knuffas (v) knuffas, knuffades, knuffats, knuffas! [deponens verb (verbo que tem -s na raiz)] empurrar-se

knulla (v) -r, -ade, -at, knulla! [ha samlag] foder, fornicar (fazer sexo)

knut (s) -en, -ar nó; (remate)

- dubblelknut (nó duplo)

ytterhörn på hus [husknut]

knyck (s) -en, -ar [häftig, rörelse, kast, ryck] puxão

knyte (s) ett, knytet, knyten, knytena fazer uma trouxa ou paquete (amarrar)

knyta (v) knyter, knöt, knutit, knyt! [binda ihop med en knut, sammanfoga] atar, ligar

- knyta en knut (da um nó)

- knyta skorna (amarrar os sapatos)

- knyta näven (cerrar os punhos)

- knyta sig {=lägga sig att sova} (dormir-se)

- knyta upp (desatar, desamarrar)

knåda (v) -r, -ade, -at, knåda! [massera, bearbeta med händerna] amassar

- knåda en deg (amassar a massa)

knä (s) ett, knä(e)t, knän, knäna [leden mellan lår och underben] joelho

knäck² (s) -en, -ar [en slags sirapskaramell] caramelo de "karo"

knäcke/bröd (s) -brödet
pão sueco

knäcka (v) -er, -te, -t, knäck! [
bryta {hårt material} genom slag] rachar, quebrar

knäpp (adj) -t, -a [
tokig] doido, maluco

knäppa (v) -er, -te, -t, knäpp!
[ trycka på knappen] ligar ou desligar (apertando um botão)
fästa ihop {med en knapp}, knyta samman [abotoar]

käppa på (v) -er, -te, -t, knäpp! [
sätta på {genom att tryca på knapp}]
- knäppa på TV:n [ligar a TV]

knä/skål (s) -skålen, -skålar
rótula

knä/veck (s) -vecket, -veck, -vecken
curva do joelho

knöl (s) -en, -ar [
rund bildning] nó, nódulo
- fotknöl (nódulo do pé)Thursday, October 09, 2008

Klu

klubb (s) -en, -ar clube, associação
klubba (s) -n, -or [slagredskap (av trä) som är tjockare i ena ändan]
martelo (de madeira que juiz usa p/ bater no tribunal ou em leilão}
- ishockeyklubba [para jogar hóquei de patins no gelo]
klump (s) -en, -ar [stort oformligt stycke] massa
- ha en klump i halsen [ter um nó na garganta]
klumpig (s) -t, -a [som rör sig tungt {stor och otymplig}, (ofin, takklös)} desajeitado (pessoa); pesado maciço (objeto)
- klumpig möbler [móveis pesado, esquisito]
klyfta (s) -n, -or [något som skiljer, motsättning] diferências (ex: sobre desevolvimento)
- klyftan mellan i-land och u-land [diferência entre os país ricos e pobres]
- apelsinklyfta [gomo de laranja; dente de alho]
klyftig (adj) -t, -a [intelligent, klipsk] inteligente, esperto
klyva (v) klyver, klöv, kluvit, klyv! [dela i två delar] rachar (ex: lenha, arvore)
- klyva ett vedträ [rachar lenha]
klåda (s) klådan [kliande, irritation] comichão, irritação
kläcka (v) -er, -te, -t, kläck! [få en (fågel)unge att bryta igenom skalet på ett ägg] {quando aves sai da casca (ovo), nascmento de aves}
kläder (s) roupa(s), vestuário
- byxor (calças)
- kjol (saia)
- damkläder (roupa feminina)
- underkläder (roupa íntima)
- ytterkläder (ex: casaco, jaqueta, capa)
klädes/plagg (s) -plagget, -plagg, -plaggen peça de roupa/vestuário
kläd/nypa (s) -nypan, -nypor prendedor de roupa
klämma (s) -n, -or clipe (para papel)
svår situation, knipa [hamna i en klämma] aperto, apuro {estar em apuro}
klänning (s) -en, -ar vestido (s.m)
klä (v) klär, klädde, klätt, klä! [sätta kläder på; sätta tyg på] vestir (uma roupa), forrar movél com tecido
- klä på sig [vestir-se]
- klä av sig [tirar a roupa]
- klä (om) en stol [forrar uma cadeira com tecido]
- klä up sig {=förkläda si} [vestir-se com roupa elegante]
vara klädsam för, passa
- Byxorna klär dig inte! [A calça não ficou boa em você!]
klä om (v) klär om, klädde, klätt, klä! [byta kläder] trocar de roupa
klättra (v) -r, -ade, -at, klättra! [ta sig uppåt med händer och fötter; klänga] subir (trepar uma arvore)
- klättra upp på taket [subir no telhado]
klöv (s) -en, -ar casco (animal, ex: vaca)
klöver (s) klövern [en växt av släktet Trifolium] trevo (planta)
- kortspel (naipe de paus {carta de baralho})
km (förk) [kilometer] quilometro
knacka (v) -r, -ade, -at, knacka! bater
- knacka på dörren [bater à porta]
- knackning -en [batida]
knaka (v) -r, -ade, at [låta som när något (nästa) bryts av] estalar, ranger
knall (s) -en, -ar [smäll, explosion] estouro, explosão
knall- (förled) [mycket, våldsamt] detonação
knalla (v) -r, -ade, -at, knalla! [smälla] estourar, rebentar
knaper (adj) [inte helt tillräcklig] insuficiente
knapp¹ (adj) -t, -a [otillräcklig, begräsand] insuficiência
knapp² (s) -en, -ar botão (para roupa)
- sy i en knapp (pregar (costurar) um botão)
liten platta som man trycker på för att manövrera en maskin etc (botão de alguma maquina que aperta para ligar)
knappast (adv) [nästan inte] pouco, insufucientemente
knapp/hål (s) -hålet, -hål, -hålen casa de botão
knapp/nål (s) -nålen, -nålar alfinete
knappt (adv) [nätt och jämnt; knappast] pouco, insufucientemente
knaprig (adj) [som har (läcker) skorpa, spröd (om mat)] estaladinho (comida)
knark (s) knarket [narkotika] droga
knarka (v) -r, -ar, -at, knarka! [använda knark] usar droga
knarkare (s) knarkar(e)n, knarkare, knarkarna [narkoman] drogado/a, viciado/a

Monday, September 29, 2008

KL

klave (s) -n, -ar [
ena sidan av {svenskt} mynt] lado da moeda (cara)
kli (s) kli(e)t [skal från sädeskärnor] farelo (ex: trigo, aveia etc)
klia (v) -r, -ade, -at [irritea {huden}] coçar
- myggbetter kliar [mordida de mosquito coça]
riva [klia sig i huvudet] coçar-se na cabeça
klick (s) klicket [klickande ljud] clique
klicka (v) -r, -ade, -at, klicka! [inte gå av, inte fungera] não disparar, falhar no disparo (arma de fogo)
klient (s) -en, -er [kund hos advokat el. läkare] cliente
klientel (s) ett, klientelet, klientel, klientelen crientela
klimakterium (s) klimakteriet menopausa
klimat (s) ett, klimatet, klimat, klimaten clima
klimax (s) -en, -ar [höjdpunkt] clímax, auge, apogeu
klinik (s) -en, -er [{avdelning på ett} sjukhus] clínica, ambulatório
klipp (s) ett, klippet, klipp, klippen [resultat av klippning, urklipp] corte; recorte (ex: jornal, revista)
klippa (s) -n, -or [berg, bergknalle] rocha, rochedo, penhasco
klippa el. clippa (v) -er, -te, -t, klipp! [skära med sax] cortar (com tesoura); aparar (unhas)
- klippa håret (cortar o cabelo)
- klippa {till} en blus (cortar uma blusa)
- klippa till {=slå till} (dar uma pancada em alguém)
klippa sig (v) -er sig, -te sig, -t sig, klipp! [låta klippa håret (hos frisören)] deixar um/a cabeleiro/a cortar seu cabelo
- klippning -en, -ar (corte)
klipsk (adj) -t, -a [klartänkt, uppfinningsrik] astuto, esperto
klister (s) klistret [lim] cola, grude
klistra (v) -r, -ade, -at, klistra! [fästa med klister, limma] colar, grudar
klitoris el. clitoris (s) clitóris
kliv (s) ett, klivet, kliv, kliven [
stort steg] andar a passos largos
kliva (v) kliver, klev, klivit, kliv! [gå med stora steg; klättra]
andar a passos largos; subir a
klo (s) klon, klor [mest i plural skarp tånagel på vissa djur] garra, (casco/unha de animal)
kloak (s) -en, -er [avlopp] esgoto
klocka (s) -n, -or [ur] relógio
- Vad är klockan? (Quantas horas?)
- kyrkklocka (sino (igreja))
- ringklocka (compainha ( porta))
klock/slag (s) -ett, -slaget, -slag, -slagen [tidpunkt] em ponto (horas)
klok (adj) -t, -a [förståndig, vis {motsats oklok, dum}] inteligente; sensato; prudente
- Är du inte riktigt klok {=är du galen}? (Você não regula bem {=você é doido}?
klor (s) kloren cloro
kloster (s) ett, klostret, kloster, klostren {el. klosterna} convento, mosteiro
klot (s) ett, klotet, klot, kloten [jordklot] globo
klotter (s) klottret [slarvig el. otydlig skrift] rabisco; grafite/pichar (nos muros etc)
klottra (v) -r, -ade, -at, klottra! inscrever grafite em; pichar {palavra, frase ou desenho feitos em muro ou parede de local público}

414 ord

 

Tuesday, September 23, 2008

Klaklack (s) -en, -ar
salto (s.m) alto de sapato (s.m)

kladd¹ (s) kladdet [klotter] rascunho (s.m)

kladd² (s) kladden, kladdar [utkast, koncept] rabisco (s.m)
kladdig (adj) -t, -a [kletig] pegajoso (sujo)
klaga (v) -r, -ade, -at, klaga! [uttrycka sorg, jämra sig] lamentar, queixar, lastimar
- klaga på huvudvärk [queixar de dor de cabeça]
- klaga över somnlöshet [queixar de falta de sono, insônia]
överklaga {hos en myndighet} queixar
klago/mål (s) -ett, -målet, -mål, -målen [anklagelse, kritik] fazer uma queixa contra um vizinho/a
klamydia (s) klamydian uma doença venéria
klant (s) -en, -ar chato/a
klapp (s) -en, -ar [smekning, lätt slag] palmada (s.m) {no ombro}
julgåva (presente
(s.m) de natal)
- julklapp (presente (s.m) de natal)
klar (adj) -t, -a [ljus, lysande, genomskinlig] claro, límpido, puro, transparente
{motsats # matt, ogenomskinlig} [antônimo # fosco }
tydlig, lättbegriplig [evidente, claro, óbvio ]
{motsats # oklar, dunkel} [antônimo # obscuro }
-
klara besked [decisão (pl. -ões) clara/evidente]
- så klart {=naturligtvis} [(está) claro!]
färdig [está pronto/a]
- maten är klar [a comida está pronta]
klara (v) -r, -ade, -at, klara! [genomföra] realizar, conseguir terminar
- klara en skrivning [terminar de escrever algo...]
- klara sig {=lyckas, reda sig, rädda sig} [arranjar-se, sair bem em uma situação]
klar/göra (v) -gör -gjorde, -gjort, -gör! [förklara, utreda] esclarecer; explicar
klarhet (s) klarheten [tydlighet] clareza; esclarecimento (s.m)
klarinett(s) -en, -er [ett träblåsinstrument] claneta (s.f) (instrumento musical)
klar/lägga (v) -lägger, -lade, -lagt, -lägg! [utreda, förklara] investigar, averiguara, tirar a limpo; esclarecer
klarna (v) -r, -ade, -at [bli klar, bli tydlig] tornar-se mais claro
klarsignal (s) -signalen, -signaler [klartecken] sinal verde (sentido de lúcidez)
klar/syn (s) -synen [insikt] perspicaz
klar/text (s) -texten [uttrycka sig i klartext] expressar claramente o quer dizer ou escrever
klass (s) -en, -er [grupp av företeelser med visa egenskaper] classe
- prisklass (classe de preço)
- åldersklass [classe por idade]
skola [escola]
- går i första klasse [turma do 1.o ano]
hög standard
- hålla hög klass [classe alta (sociedade)]
klassificera (v) -r, -ade, -at, klassificera! classificar (dividir me classes)
klassiker (s) klassikern, klassiker, klassikerna clássico
klassisk (adj) -t, -a
clássico
klass/rum (s) -ett, -rummet, -rum, -rummen sala de aula

365 ord [palavras] 

Tuesday, September 16, 2008

Ke

kedja (s) -n, -or [band av sammanfogade länker] corrente (s.f),; cadeia (s.f)
- cykelkedja (corrente de bicicleta)
- bergskedja (cadeia de montanhas (pl) (s.f)
kejsare (s) kejsar(s)n, kejsare, kejsarna [{titel för} en viss monark] imperador (s.m) (pl. -es)
kejsar/snitt (s) ett, -snittet, -snitt, -snitten cesariana (s.f) (operação (s.f) (pl. -ões)
kel (s) kelet [smek] carinho (s.m)
kela (v) -r, -ade, -at, kela! [smeka] acariciar, fazer carinho
kel/gris (s) -grisen, -grisar [person som man skärmmer bort, favorit] mimado/a (-s), pessoa predileta
kemi (s) kemi(e)n química
kemikalier (s) [plu. kemisk ramställda ämnnen] produtos (pl.) (s.m) químicos (pl.) (s.m.f)
kemisk (adj) -t, -a químico
kemist (s) -en, -er [fackman i kemi] químico/a (pessoal profissional em química)
kem/tvätt (s) -tvätten lavagem (s.f) a seco (s.m.f)
kem/tvätta (v) -tvättar, -tvättade, -tvättat, -tvätta! lavar a seco
kennel (s) kenneln, kennlar canil (s.m)
keps (s) -en, -ar boné (s.m)
keramik (s) keramiken cerâmica (s.f)

keramiker (s) keramikern, keramiker, keramikerna ceramista (s.f)
keso (s) keson [färsk syrlig ostmassa] queijo fresco tipo "azedo"
ketchup (s) ketchupen catchup
kex el. käx (s) ett, käxet, käx, käken bolacha (s.f)
kg (förk) [kilogram i "sifferuttryck"] quilo (s.m) (kg)
kgl (förk) [kunglig(a)] real (familia real, rei, rainha etc)
kick¹ (s) [på ett litet kick {=på ett ögonblick}] instante
kick² (s) [spark] empurro
- få kicken {=bli avskedade} (ser madando emobra do emprego, dispensado]
stimulans (estimular, impulsar)
- boken gav mig en riktig kick (o livro me deu um verdadeiro estímulo)
kidnappa (v) -r, -ade, -at, kidnappa! raptar, sequestrar
kika (v) -r, -ade, -at, kika! [titta {i smyg}, spana] olhar algo discretamente
kikare (s) kikar(e)n, kikare, kikarna binóculo (s.m)
kik/hosta (s) -hostan [en barnsjukdom ] coqueluche (doença (s.f))
kila (v) -r, -ade, -at, kila! [springa snabbt, skynda] andar depressa, estár com pressa
killa (v) -r, -ade, -at, killa! [kittla] cócegas (pl.) (s.f)
kille (s) -en, -ar [pojke] rapaz, mõço
killing (s) -en, -ar [unge av get] cabrito (s.m)
kilo (s) ett, kilot, kilo(n), kilona [ett viktmått {=1 000 gram=] quilo (s.m)
kilo/gram {=kilo} quilo(grama)
kilo/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna [ett längdmått {=1 000 meter}] quilômetro
kilo/watt (s) -watten, -watt, -watten [1 000 watt] quilowat
kind (s) -en, -er bochecha (s.f)
kind/tand (s) -tanden, -tänder dente de leite (crianças tem)
kines (s) -en, -er chinês (homem), chinesa (mulher)
kinesisk (adj) -t, -a chinês
kinkig (adj) -t, -a [gnällig (om barn)] rabugento/a, resmungão/na (pl. -ões)
kiosk (s) -en, -er quiosque (s.m)
kiropraktor el. kiropraktiker (s) kiropraktorn, kiropraktorer [icke-läkare som behandlar ryggbesvär etc] profissional que faz massagem na coluna ou especialista em problemas da coluna
kirurg (s) -en, -er cirurgião (s.m) (pl. -ões), cirurgiã (s.f) (pl. -ães)
kirurgi (s) kirurgi(e)n cirurgia (s.f)
kisa (v) -r, -ade, -at, kisa! mirar com os olhos semicerrados (por ....)
kiss (s) kisset [urin] urina (s.f), chichi (s.m)
kissa (v) -r, -ade, -at, kissa! urinar, fazer chichi
kisse (s) -en, -ar gatinho/a
kittla (v) -r, -ade, -at
fazer cócegas (pl.)
kittlig (adj) -t, -a
cócegas (pl.)
kiwi (s) kiwin [frukt] kiwi [fruta]
kjol (s) -en, -ar saia (.sf)

ca 52 grundord [total 527 ord]

Tuesday, September 09, 2008

KA

kasern (s) -en, -er [permanent byggnad för militär trupp] quartel (s.m) 
kasino (s) ett, kasinot, kasinon casino 
kass (adj) kasst, kassa [dålig, oduglig] ruim 
kassa (s) -n, -or [förråd av {kontanta} pengar] dinheiro em caixa avdelning {i affär, bank etc} där man betalar el. tar emot pengar (caixa {ex: banco, loja etc}) - kassa/kvitto -t (recibo (s.m) de pagamento, compras etc) 
kassa/skåp (s) -ett, -skåpet, -skåp, -skåpen cofre (s.m) 
kasse (s) -en, -ar [bärpåse, väska] sacola (s.f), bolsa (s.f) 
kassera (v) -r, -ade, -at [sortera bort som obrukbart] separar (coisas que não usa) 
kassett (s) -en, -er cassete - videokasssett [video cassete] 
kassör (s) -en, -er caixa (s.f) (pessoa que trabalha em caixa de supermercado, banco etc) kassörska (s) -n, -or [kvinnlig kassör] caixa (s.f) (mulher que trabalha em caixa de supermercado, banco etc) 
kast (s) ett, kastet, kast, kasten [det att kasta] ato de arremessar/lançar/atirar 
kastanj (s) -en, -er castanha (s.f) kasta (v) -r, -ade, -at, kasta! atirar, lançar, arremessar, jogar - kasta sten (jogar pedra) - kasta ett öga på {något} [=titta på] "dar uma olhada" - kasta boll (jogar à bola) kassera, slänga {bort} (jogar fora alguma coisa) - jag har kastat mina gamla skor (eu joguei fora meus sapatos velhos) - kasta vatten {=kissa} (urinar, mijar) 
kasta sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig, kasta sig! [störa, rusa] jogar-se (de corpo e alma em alguma coisa) 
kastrera (v) -r, -ade, -at, kastrera! castrar, capar 
kastrull (s) -en, -er [kokkärl, gryta], panela(s.f), caçarola (s.f) 
kast/spö (s) -ett, -spö(e)t, -spön vara(s.f) de pescar 
katalog (s) -en, -er catálogo - telefonkatalog (lista telefónica) 
katarr (s) -en, -er [inflammation i en slemhinna] catarro (inflamação (s.f) / (pl. -ões) nos peitos) 
katastrof (s) -en, -er catástrofe (s.f) 
katastrofal (adj) -t, -a catastrófico 
katedral (s) -en, -er [domkyrka] cátedral (s.f) / (pl. -is)
kategori (s) kategori(e)n, kategorier categoria (s.f) 
kategorisk (adj) -t, -a [bestämd, ovillkorlig] categórico/a 
katolicism (s) katolicismen catolicismo
katolik (s) -en, -er católico/a 
katolsk (adj) -t, -a católico/a 
katt (s) -en, -er [kisse] gato/a 
kavaj (s) -en, -er [jacka {till en kostym}, blazer] blazer, terno 
kavaljer (s) -en, -er [partner] cavalheiro (s.m), par (s.m) / (pl -es) 
kavalleri (s) kavalleri(e)t, kavallerier cavalaria (s.f) 
kavel (s) kaveln, kavlar rolo de estender massa de pão ou de macarrão kaviar (s) kaviaren caviar (s.m) kaxig (adj) -t, -a arrogante (s.m) 

34 grundord

Monday, September 01, 2008

KAR

kar (s) ett, karet, kar, karen [
badkar] (a/uma) banheira
karaff (s) -en, -er [glasflaska (med lång hals) för vin, vatten etc] (a/uma) garrafa/jarra { par vinho, refresco, suco, agua etc}
karakteristisk el. karaktäristisk (adj) -t, -a [typisk för en person el. företelse] característica; característico, próprio
karaktär (s) -en, -er [personliga egensaper; moralisk styrka] (s.m) caráter
- ha stark karaktär (ter um caráter forte)
karaktärs/roll (s) -rollen, -roller (s.f) caracterização (pl. -ões) {interpreta um personagem de uma peça de teatro ou filme}
karamell (s) -en, -er (s.f) bala ( de chupar / caramelo)
karantän (s) -en, -er quarentena {isolamento de 40 dias p/ pessoa ou animais}
karat (s) ett, karaten {el. karatet}, karat, karaten quilate {ouro e pedras preciosas)
karate (s) karaten [
en japansk kampsport] (s.m) caratê [arte oriental]
karavan (s) -en, -er caravana
- bilkaravan (caravana de carros)
karbon/papper (s) -ett, -papperet, -papper, -papperna {el. -papperen} papel (-eis) carbono
kardemumma (s) kardemumman [en krydda (pl. -or)] um tempero muito usado na Suécia
kardinal (s) -en, -er [näst högsta titel i den katolska kyrka] (s.m) cardeal (pl. ais) {cardeal Sacro Pontifício} {* en fågel (o/um pássaro)
karies (s) cárie dentária
karikatyr (s) -en, er caricatura
(s.f)
karisma (s) karisman [personlig utstrålning] carisma (s.m)
karl (s) -en, -ar [man som har typiska manliga egenskaper] homem, sujeito, indivíduo
karm (s) -en, -ar [ram runt fönster el. dörr] alizar (s.m) { guarnição de madeira que cobre a junta entre o umbral ou marco da esquadria e a parede}
kanerval (s) -en, -er carnaval (s.m) (pl. -ais)
karosseri (s) karosseri(e)t, karosserier carroçaria (s.f)
karott (s) [skål, serveringsfat] travessa (s.f)
karré (s) karrén, karrér [kotletrad av gris] costelinha de porco {inteira}
karriär (s) -en, -er carreira (s.f)
karta (s) -n, -or mapa (s.m), carta (s.f) geográfica
kartell (s) -en, -er cartel
kart/lägga (v) -lägger, -lade, -lagt, -lägg! [beskriva systematiskt] traçar um mapa (s.m) de, fazer levantamento (s.m) de
kartong (s) en, -er caixa de papelão { ex: caixa para torta, sapato, de produtos etc}
karusell (s) -en, -er carrossel (s.m) de (circo)


Monday, August 25, 2008

Kap

kapabel (adj) kapabelt, kapabla [
som har förmåga; duglig] capaz, competente, apto
kapacitet (s) kapaciteten capacidade
kapa (v) -r, -ade, -at, kapa! [hugga el. skära el. såga av] cortar (ex: lenha)
- kapa en bräda (cortar uma tábua)
ta befäl över {flygplan, båt etc} under vapenhot (seqüestrar)
kapare -n (o/um seqüestrador(-es),{seqüestradora (s.f)} [avião (
-ões)]), [pirata (s.f) (navio/s.m)/barco (s.m)]
- flygpan (o/um avião (-ões)
- båt (navio, barco)
kapell (s) ett, kapellet, kapell, kapellen [liten kyrka] capela (s.f) [igreja (s.f) pequena]
- liten [pequeno/pequena]
orkester (orquestra (s.m)
kapital (s) ett, kapitalet, kapital, kapitalen [tillgångar som kan ge vinst] capital (s.m), fundos (plu.) (s.m)
[
huvudstad] {= a/uma capital (plu. -ais)}
kapitalism (s) kapitalismen capitalismo (s.m)
kapitalist (s) -en, -er capitalista (s.f)
kapitel (s) ett, kapitlet, kapitel, kapitlen kapítulo (s.m)
kapitulera (v) -r, -ade, -at, kapitulera! [överlämna sig till fiender; ge sig, ge upp] capitular, render-se, dar-se por vencido
- kapitulation -en, -er (capitulação (s.f) [plu. -ões], rendição (s.f) [plu. -ões]
kapning (s) -en, -ar [de att kapa] seqüestro (s.m)
kapp (s) [(springa) i kapp (=tävla om vem som springer fortast)] desafio (s.m) {desafiar alguém para correr}
kappa (s) -n, -or casaco (s.m), capa (s.f) {vestuário feminino}
kapris (s) kaprisen [krydda] alcaparra (s.f) [tempero (s.m)]
kapsel (s) kapseln, kapslar cápsula (s.f)
kapsyl (s) -en, -er tampinha (s.f) {de garrafa (s.f) de refrigerante (s.m), de cerveja (s.f) etc}
kapten (s) -en, -er capitão (s.m) {plu. -ães}
kapuschong (s) -en, -er [huva på ett ytterplagg] capuz (s.m) {capuz de uma capa/casaco etc}


Thursday, August 14, 2008

Ka

kanal (s) -en, -er [
smal konstgjord vattenväg] canal (s.m); tubo (s.m)
- TV-kanal (canal de tv)
- kanal/båt -en (canal de barco)
- Engelska kanlen (Canal da Mancha)
kanalisera (v) -r, ade, -at, kanalisera! canalizar
kanarie/fågel (s) -fågeln, -fåglar canário (s.m) (passarinho)(s.m)
- Kanarie-Öarna (ilhas Canárias)
kandelaber (s) kandelabern, kandelabrar [flerarmad ljusstake] candelabro (s.m)
kandidat (s) -en, -er candidato/a (s.m.f)
- filosofie kandidat (formado/a (s.m/f), licenciado/a (s.m/f)
kandidatur (s) -en, -er [det att vara kandidat] candidatura (s.f)
kandidera (v) -r, -ade, -at, kandidera! candidatar-se
kanel (s) kanelen [ett slags sötaktig, brun krydda] canela (tempero)
kan/hända (adv) [kanske, möjligen] pode ser, porventura
kanin (s) -en, -er coelho (animal)
kanna (s) -n, -or jarra (s.f) {garrafa (s.f) de café}
- tekanna (bule (s.m) de chá)
- vattenkanna (jarra de agua)
kannibal (s) -en, -er [männskoätare] canibal (s.m)
kanon (s) -en, -er canhão (s.m)
kanon- (förled) [mycket, enormt] {prefixo}
- kanon/bra [muito bom]
- kanon/form [muito boa forma]
kanot (s) -en, -er [smal båt som man paddlar] canoa (s.f)
kanske (adv) [möjligen, eventuellt, kanhända] talvez, por acaso, porventura
kansler (s) kanslern, kanslerer chanceler (s.m)
kansli (s) kansli(e)t, kanslier {el. kanslin} chancelaria (s.f)
kant (s) -en, -er [yttre del eller sida av något] borda (s.f), beira (s.f), canto (s.m)
- skriva i kanten av en text [escrever no canto do texto]
- komma på kant {=bli ovän} med något (zangar-se com alguém)
kantarell (s) -en, -er [matsvampen Cantharellus cibarius] cogumelo (s.m) [típico (adj) das floresta (s.f) da Suécia]
kantig (adj) -t, -a [som har {skarpa} kanter] que tem os cantos cortantes ou afiados
kantin (s) -en, -er [kafé- och matsservering på arbetsplats] cantina (s.f)
kantor (s) kantorn, kantorer [körledare i kyrka] organista (s.f) {em coro de igreja}
kaos (s) kaoset caos (s.m)
kaotisk (adj) -t, -a caótico, desordenado, confuso
Thursday, July 17, 2008

Kal

¹kall (adj) -t, -a [
som har låg temperatura {om personer "hård, okänslig} (motosats # varm] frio (m.), {fria (f.), [sobre uma pessoa, insensível, (# quente)]
- det är kallt ute (
lá fora está frio)
- kallt vatten (agua fria)
- bli kall (esfriar)
²kall (s) kallet, kall, kallen [livsuppgift] sina (s.f)
kalla (v) -r, ade, at, kalla! [uppmana att komma] chamar
- kalla på polis (chamar a policia)
- kalla till sammanträde (convocar para uma reunião)
ge namn, benämna [ dar o nome .....]
- han kallas (för) Pelle (ele é chamado por Pelle)
kall/dusch (s) -duschen, -duschar ducha fria
kallelse (s) -en, -er [uppmaning att komma] convocação (para uma reunião ex.)
kallna (v) -r, -ade, at [bli kall, svalna] esfriar
- maten kallnar (a comida esfriou)
kall/svett (s) -svetten [svett som framkallas av stark oro] suar frio
kalops (s) kalopsen [maträtt med köttbitar i sås] guisado de carne
kalori (s) kalori(e)n, kalorier [mått på energimängd i mat] caloria
- kalori/behov -et (necessidade de caloria)
- kalori/fattig (pobre em calorias)
- kalori/rik (rica por caloria)
kalsonger (s) [plural underbyxor (för män)] cuecas
- långkalsonger (ceroulas)
kalv (s) -en, -ar bezerro, novilha
- kalv/kött -et (carne de vitela)
kam (s) kammen, kammar pente (para cabelo)
kamel (s) -en, -er camelo(-s)
kameleont (s) -en, -er cameleão (animal)
kamera (s) -n, -or câmara fotográfica, máquina fotográfica
- filmkamera (filmadora)
kamin (s) -en, -er estufa (tipo lareira com porta para fechar)
kamma (v) -r, -ade, -at, kamma! pentear(-se)
kammare (s) kammar(e)n, kamrar (el. kammare), kamrarna [litet rum] quarto pequeno (para roupa ou crianças)
kammar/rätt (s) -rätten [allmän förvaltningsdomstol där man kan överklaga dom i länsrätten] tribunal de apelação
kamouflage el. camouflage (s) kamouflaget camuflagem (s.f), (-ens (plural))
kamp (s) -en, -er luta, combate
- kampen för tillvaron (a luta pela vida)
kampanj (s) -en, er campanha
- annonskampanj (campanha publicitária)
- valkampanj (campanha politica)
kamrat (s) -en, -er [vän, kompis] camarada, companheiro, colega, amigo
- arbetskamrat (colega de trabalho)
- klasskamrat (colega de classe (escola))
kamratskap (s) kamratskapet [det att vara kamrater] camaradagemMonday, June 09, 2008

K k

kabaré (s) kabarén, kabaréer [
underhållning med musik och revy] cabaré (sm), espetáculo de variedades [pt de Portugal], {casa de diversões onde se bebe e dança e, tb, "se assiste a espetáculos de variedades (pt.Br)}
kabel (s) kabeln, kablar [kraftigt isolerad elektrisk ledning] cabo {eletrico}
- elkabel (cabo (sm) eletrico)
kabel-TV (s) TV a cabo
kabin (s), -en, -er [rum på flygplan (=cabina no avião)] cabina ou cabine (sf) {camarote nos trens}, aviões (compartimento onde fica os instrumentos de vôo e o respectivo pessoal)
kabinetts/sekreterare (s) -sekreteraren, -sekreterare, -sekreterarna [utrikesministerna närmaste man] secretário de gabinete do ministério do exterior (governo)
kackerlacka (s) -n, -or barata (sf)
kadaver (s), ett, kadaveret, kadaver, kadavren {el. kadaverna} [död djurkrop] cadáver (sm)
kafé el. café (s) kaféet, kaféer [servering där man kan dricka kaffe etc, fik] estabelecimento onde servem café, sanduíches, refrigerantes, etc
kaffe (s) kaffet café (bebida)
- dricka kaffe (beber café)
- kaffe/bröd -et (pão (-doce) que come qdo toma café)
- kaffe/grädde -n (creme para café)
- kaffe/rast -en (café pausa)
kafe/bryggare (s) -bryggar(e)n, -bryggare, -bryggarna [elektrisk bryggningsapparat för kaffe] cafeteira (sf) elétrica (sf)
kaj (s) -en, -er [tillägsplats för båtar, brygga] cais (sf2n)* {=* substantivo feminino de dois números}
kajak (s) -en, -er caiaque
kaka (s) -n, -or [runt platt matbröd] pão para comer com comida
[sött bakverk, småbröd] biscoito, bolinhos (-doces)
- sockerkaka (bolo (pão-de-ló)
kakao (s) kakaon [pulver från kakaobönan, choklad(pulver)] cacau (sm), cacau em pó (chocolate me pó)
kakel (s) ett, kaklet {el. kakeln}, kakel, kaklen azulejo (sm)
kaktus (s) -en, -ar cacto (planta)
kalas (s) ett, kalaset, kalas, kalasen festa, banquente
kalender (s) kalendern, kalendrar [almanacka; årsbok] calendário, almanaque, folinha (Br)
kalk (s) kalken [kalciumoxid och/el. kalciumhydroxid] cal
kalkon (s) -en, -er peru (ave)

kalkyl (s) -en, -er [
beräkning, överslag] cálculo (sm), or
çamento (sm)
kalkylator (s) -n, -er [(elektronisk) räknare] calculadora (elétrica)
kalkylera (v) -r, -ade, -at, kalkylera! [beräkna, räkna] calcular (v)


Wednesday, March 05, 2008

JU ju

ju (adv) [inte sant, eller hr, som du vet] pois, não é

- det är ju i morgon vi ska åka (é manhã que nós vamos, não é?)

- ju mer han har, ju mer vill han ha (quanto mais el tem, mais ele quer)

jubel (s) jublet [uttryck för stor glädje] júbilo (s.m) {grande alegria}

jubileum (s) ett, jubileet, jubiller [minnesfest] jubileu {jubileu de prata}

- hundraårsjubileum ( jubileu de cem anos, {comemoração)

jubla (v) -r, -ade, -at, jubla! [ge uttryck för stor glädje] alegrar-se

jude (s) -n, -ar judeu

judisk (adj) -t, -a judaico/a, judeu

jugoslav (s) -en, -er iugoslavo (s.m) {da Iugoslávia}, [Portugal (jugoslavo (Jugoslávia)]

jugoslavisk (adj) -t, -a iugoslavo

juice (s) -n, -er suco (frutas)

jul (s) julen, jular [helgen 24-26 december] Natal {24-25 de dezembro]

- före jul [Natal do ano passado]

- Annandag jul [dia 26 depois do dia de Natal]

- jul/afton (s) -aftonen, -aftnar [véspera de Natal]

- jul/dagen (namn) [dia de Natal]

- jul/gran (s) -granen, -granar [árvore (pinheiro) de Natal]

- jul/bord (s) ett, -bordet, -bord, -borden [ smörgåsbord med julmat] ceia de Natal

- jul/klapp (s) -kappen, -klappar [presente de Natal]

juli (s) [årets sjunde månad] mês de julho (s.m)

jumpa el. jympa (s) jumpan [gymnastik] fazer ginástica

jumper (s) jumper, jumprar {el. jumpers) [(dam)tröja] pulôver, suéter {para mulher}

jungfru (s) -n, -r [oskuld] virgem, dozela

- Jungfru Maria [Virgem Maria]

juni (s) mês de junho (s.m)

junior (s) -en, -er [yngre medlem i en {idrotts} förening # senior] júnior (o filho)

juridik (s) juridiken [rättsvetenskap] direito {estudar direito}

juridisk (adj) -t, -a jurídico (legal)

jurist (s) -en, -er [person som har tagit examen i juridik] advogado, jurista

jury (s) -n, -er [*Jurysystemet används i Sverige bara i tryckfrihetsmål] júri

- jury/medlem -men (jurado)

just (adv) [precis, exakt] justamente, exatamente, precisamente

- just det! (isso mesmo!)

- jag har inte tid just nu (justamento agora eu não tenho tempo)

justera (v) -r, -ade, -at, justera! [rätta till] ajustar, corrigir, regular

juvel (s) -en, -er jóia

juvelerare (s) juvelerar(e)n, juvelerare, juvelerarna [guldsmed] joalheiro/a (s.m/f)

jägare (s) jägar(e)n, jägare, jägarna [person som jagar] caçador/a (s.m/f)

jäkt (s) jäktet [pressande brådska, hets] pressa (s.f), agitação (s.f {plu. -ões})

jäktad (adj) jaktat, jäktade [hetsad el. pressad (av tidsbrist)] apressado/a

jäkta (v) -r, -ade, -at, jakta! apressar

jämföra (v) jämför, jämförde, jämfört, jämför! comparar, conferir

jämförbar (adj) -t, a [som kan jämföras; likvärdig] comparável

jämförelse (s) -n, -r comparação (s.f) {plu. -ões}

- göra jämförelser (fazer uma comparação)

jämförelsevis (adv) [relativt, ganska] relativamente

jämför/pris (s) ett, -priset, -pris {el. priser}, -prisen comparação de preços

jämlik (adj) -t, -a [som är lika mycket värd som andra] igual

jämlikhet (s) jämlikheten [det att vara jämlika, jämställhet] igualdade

jämn (adj) -t, -a [plan, slät; rak] plano/a, liso/a, reto/a

- en jämn yta (uma área plana)

Som fördelar sig regelbundet; alltid el. överallt lika stor (repartir em parte iguais)

- med jämna mellanrum {=ofta, regelbundet} (igual, regular, uniforme)

Som väger lika

- en jämn match (jogo empatado)

Om tal {som är delbart med 2}

- jämna tal (par)

{# udda (= impar)}

Exakt, precis

- jamna pengar (ter a quantia em dinheiro exata)

- Det blir 10 kronor jämnt! (10 coroas exata!)

jämn- el jäm- (förled) [lika] igual

- jämn/gammal -t (da mesma idade)

jämn/årig (adj) -årigt, -åriga [med samma ålder] da mesma idade

jämställdhet (s) jämställdheten igualdade

jämt (adv) [alltid, ständigt] sempre

- jämt och ständigt {=hela tiden, alltid} (constantemente, continuamente)

jämte (prep) [tillsammans med] com, junto com

Bredvid (ao lado)

- Kom och sätt dig jämte mig! (vem e senta do meu lado!)

Jämtland (namn) [ett landskap i Norrland] uma região no norte da Suécia

jämvikt (s) jämvikten equilíbrio

järn (s) ett, järnet ferro

- stykjärn (ferro de passar roupa)

Läkmedel som innehåller järn (medicamento que contém ferro)

järn/grepp (s) ett, -greppet, -grepp, -greppen [mycket fast och hårt grepp] agarrar com a mão de ferro

järn/handel (s) -handeln, -handlar loja de ferragens e ferramentas

järn/nätter (s) [frostnätter på sommaren] noites de geada no verão

järn/väg (s) -vägen, -vägar [bana för tåg, tågräls] estrada de ferro, ferrovia

jäsa (v) jäser, jäste, jäst fermentar

jäsning (s) -en, -ar fermentação

jäst (s) jästen fermento

jätte (s) -en, -at gigante

jätte- (förled) [mycket stor] grande, gigante

Mycket, fantastisk (muito, fantastico)

- jätte/bra (muito bom, estupendo)

- jätte/snygg -t (muito bonito/lindo)

jätte/lik (adj) -likt, -lika [stor som en jätte, enorm] gigantesco, enorme

Tuesday, February 26, 2008

JO jo

jogga (v) -r, -ade, -at, jogga! [springa för motionens skull] correr

joker (s) jokern, jokrar [spelkort som ersätter alla andra kort] curinga [carta de baralho]

joller (s) jollret [spädbarns försök att tala] bebé tentando falar

jord¹ (s) jorden [planeten Tellus, jordklot, värld; fast mark] terra, mundo

- åka jorden runt (dar volta ao mundo, viajar no mundo inteiro)

- nyheten spred sig över hela jorden (a notícia espalhou-se no mundo inteiro)

jord² (s) jorden, jordar [odlat markmråde] terra, solo

- gräva i jorden (cavar no solo/terra)

- äga jord (ter uma propriedade)

- odlad jord (terra plantada {onde tem plantação})

jord/bruk (s) ett, -bruket, -bruk, -bruken [det är att odla jorden, åkerbruk] agricultura, lavoura

Plats där man odlar jorden, lantbruk, bondgård (agricultura, lavoura)

jord/brukare (s) -brukar(e)n, -brukare, -brukarna [bonde, lantbrukare] agricultor, lavrador

jord/bävning (s) -bävningen, -bävningar [kraftig skakning i jordytan] terremoto, tremor de terra

jord/fästa (v) -fäster, -fäste, -fäst, -fäst! [utföra jordfästning av] enterrar um defunto, fazer um enterro

jord/fästning (s) -fästningen, -fästningar [begravningsceremoni] cerimonia do enterro

jord/gubbe (s) -gubben, -gubbar morango/s

- jordgubbs/land -et (plantação de morangos)

- jordgubbssylt (doce de morango)

jord/skalv (s) ett, -skalvet, -skalv, -skalven [jordbävning] tremor de terra

jord/skred (s) ett, -skredet, -skred, -skreden [desabamento de terra]

jour (s) jouren estar de plantão

jour/havande (adj) [som har jour, tjänstgörande, vakthavande] plantonista, estar de plantão

- jourhavande läkare (médico de plantão)

journal (s) -en, -er [dagbok för löpande anteckningar ex: på sjukhus] jornal do paciente no hospital

Tidskrift; nyhetsmagasin {i radio el. TV} (jornal, revista (no radio ou TV ))

journalist (s) -en, -er jornalista/s

Wednesday, February 20, 2008

J j

ja (interj) [just det, visst] sim

jack (s) -en, -ar [koppling {för telefon}] tomada {para telefone]

jacka (s) -en, -or [ytterplag som är kortare än en rock] jaqueta

- skinnjack (jaquenta de couro)

jackpot(t) (s) jackpot(t)en, jackpot(t)er [högsta vinst i spel] acumulado [premio de loteria acumulado]

jade (s) jaden jade (pedra preciosa)

jag¹ [ja:(g)] (pron) [som subjekt; objektsform mig; anger den talande el. skrivande] eu

- jag själv (eu mesmo)

- Vill du skicka mig smöret! (Você quer me passar a manteiga!)

jag² (s) jaget, jag, jagen [en människas inre natur] ego

jaga (v) -r, -ade, -at, jaga! caçar

Förfölja (perseguir)

- jaga bort (escorraçar {ex: cachorro})

jaka (v) -r, -ade, -at, jaka! [svara ja] responder afirmativamente, dizer que sim

- ett jakande svar (uma resposta afirmativa)

jakaranda (s) jakarandan [ett träd] jacarandá {planta}

jakt (s) -en, -er caça, caçada

jakt/kort (s) ett, -kortet, -kort, -korten [kort som visa att man har tillstånd att jaga vilda djur] cartão de caça {caçadores na Suécia tem fazer curso e ter cartão para caçar nas floresta}

Janssons frestelse (namn) [gratinerad maträtt på bl a potatis, ansjovis och lök] um prato típico {batas, cebola e ansjovis(peixe)}

januari (s) janeiro (mês)

japan (s) -en, -er japonês

japansk (adj) -t, -a japonês

jargong (s) -en, -er gíria

jasmin (s) -en, -er [prydnadsbuske] jasmin {planta}

jaså (interj) [ säger du det, verkligen {används i samtal för att visa att man har uppfattat vad någon har sagt}] ah sim!

javisst (interj) [ just det { används i samtal för att visa att man instämmer}] sim

jazz (s) jazzen jazz {estilo de musica americana}

jeans (s) jeansen jeans (calça)

jeep (s) -en, -ar jipe (carro)

jet (s) jeten jet (avião)

- jumbojet

- jet/plan -et (avião a jato)

jet/set (s) -setet jetset (os ricos)

jfr (fork) [jämför] comparar

jo (interj) [används för att säga emot ett nekat yttrande] "sim" usa para uma resposta negativa

- jo visst! (claro que sim)

jobb (s) ett, jobbet, jobb, jobben trabalho, emprego, ocupação

jobba (v) -r, -ade, -at, jobba! trabalhar

jobba över (v) -r över, -ade över, -at, jobba! [arbeta på övertid] trabalhar extra

jobbare (s) jobbar(e)n, jobbare, jobbarna trabalhador, operário {trabalho pesado)

jobbar/kompis (s) -kompisen, -kompisar colega/s de trabalho/s

jobbig (adj) -t, -a trabalhoso, penoso, árduo

- en jobbig person (uma pessoa penosa)

Monday, February 18, 2008

IS

is (s) isen [fruset vatten] gelo

is/berg (s) -berget, -berg, -bergen icebergue

is/brytare (s) -brytaren, -brytare, -brytarna [fartyg som bryter rännor i is] (barco) quebra-gelo

is/hall (s) -hallen, -hallar [inomhusbana för skridskosport] arena de gelo

is/hockey (s) -hockeyn hóquei no gelo

islam (s) [religion instiftad av Muhammed på 600-talet] islão, islamismo

isländsk (adj) -t, -a islandês

isolerad (adj) isolerat, isolerade isolado

isolera (v) -r, -ade, -at, isolera! isolar

isolering (s) isoleringen isolamento

israel (s) -en, -er israelense

isär (adv) [verbpartikel itu, i delar ] à parte, separados (separar em partes), desmontar

italienare (s) italienar(e)n, italienare, italienarna italiano

italiensk (adj) -t, -a italiano

iväg (adv) [verbpartikel bort, undan] embora

- ge sig iväg {ir embora}

Tuesday, February 12, 2008

INT, INV, IR, IRR

intuition (s) -en, -er intuição

intyg (s) ett, intyget, intyg, intygen [dokument som intygar något, bevis] certificado, atestado, certidão

intyga (v) -r, -ade, -at, intyga! certificar, atestar

[bekräfta att något är sant] confirmar

intäkt (s) -en, -er [mest i plural inkomst] renda, rendimento

- statens intäkter (rendimento do governo, estado)

inuti (prep) [på insidan av, inne i] dentro de, no interior de

invadera (v) -r, -ade, -at, invandera! invadir

invalid (s) -en, -er inválido

invaliditet (s) invaliditeten [det att vara invalid] invalidez

invandra (v) -r, -ade, -at, invandra! [immigrera] imigrar

invandrare (s) invandrar(e)n, invandrare, invandrarna imigrante/s, estrangeiro/s

Invandra/verket [Statens Invandraverk] Departamento dos Estrangeiros (Brasil)

invandring (s) -en, -ar imigração

invasion (s)-en, -er invasão

invecklad (adj) invecklat, invecklade [svårbegriplig, komplicerad] complicado

inventarier (s) inventário (de bens, etc)

inverkan (s) inverkan [effekt, verkan] influir em, ter influência em

inverka (v) -r, -ade, -at [påverka] influenciar

investera (v) -r, -ade, -at, investera! investir, aplicar

investering (s) -en, -ar investimento

invånare (s) invånar(e)n, invånare, invånarna habitante/s, morador/es

invända (v) -er, -de, -t, invänd! [säga emot, opponera sig] objetar [ser contra], fazer objeção

invändigt (adv) [på insidan] por dentro, no interior

invänta (v) -r, -ade, -at, invänta! [vänta på] aguardar, espera

invärtes (adj) [som finns inuti kroppen] dentro do corpo

inälvor (s) [plural inre organ hos människor och djur] intestino/s

iranier (s) iraniern, iranier, iranierna [person från Iran] iraniano {pessoa do Irã}

irländsk (adj) irländskt, irländska [som är från Irland] irlandês {da Irlanda}

ironi (s) ironi(e)n, ironier ironia

ironisk (adj) -t, -a irónico, sarcástico

irrationell (adj) -t, -a irracional

irritation (s) -en, -er irritação

irriterad (adj) irriterat, irriterade irritante

irritera (v) -r, -ade, -at, irritera! irritar

Tuesday, February 05, 2008

INT


intensifiera (v) -r, -ade, -at, intensifiera! [göra (ännu mer) intensiv] intensificar, tornar mais intenso

intensiv (adj) -t, -a [som håller på för fullt hela tiden] intensivo, intenso

interiör (s) -en, -er interior

intern¹ (adj) -t, -a [som finns inom organisation; inre, inhemsk] interno

- interna konflikter (conflitos internos)

-intern/utbildning -en (curso interno)

intern² (s) -en, -er [person i fängelse, fånge] preso, prisioneiro

internat (s) ett, internatet, internat, internaten [skola med helinackorderade elever] internato (escola)

internationell (adj) -t, -a internacional

intervall (s) ett, intervallet, intervall, intervallen intervalo

intervenera (v) -r, -ade, -at, intervenera! intervir, interceder [politico ou militar]

intervention (s) -en, -er intervenção

intervju (s) -n, -er entrevista

intervjua (s) -r, -ade, -at, intervjua! entrevistar

intill¹ (adv) [brevid] ao lado

- flickan i huset intill (a menina da casa ao lado)

intill² (prep) [brevid, invid] perto/junto

- vi bor alldeles intill vägen (nós moramos perto da estrada)

intim (adj) -t, -a íntimo/a

intolerant (adj) intolerant, intoleranta intolerante

intonation (s) -er, -er [växling av tonhöjd vid tal {vid sång "förmåga att träffa rätt ton}] entoação {a pronuncia do sueco tem de "ter entoação", se ñ os suecos ñ entende vc}

intressant (adj) intressant, intressanta interessante

intresse (s) ett, intresset, intressen, intressena interesse

- ett brinnande intresse för studier (muito interresado em estudar)

intresserad (adj) intresserat, intresserade interessado

intressera (v) -r, -ade, -at, intressera! interessar

intrig (s) -en, -er intriga, trama

introducera (v) -r, -ade, -at, introducera! [presentera (en person)] introduzir {apresentar (uma pessoa)}

[införa, lansera] introduzir, lançar (ex: produto, moda etc)

introduktion (s) -en, -er [presentation, inledning; information för den som börjar på ny arbetsplats] introdução

[införande, lansering] introdução, presentação

intryck (s) ett, intrycket, intryck, intrycken impressão

- göra ett gott intryck (causar boa impressão)

intrång (s) ett, intrånget, intrång, intrången [det att olovligt tränga sig in] invasão (invadir .....)

inträde (s) inträdet [det är att gå in el. bli medlem] entrada, ingresso (ex: clube, organização etc)

- söka inträde (ingressar em uma comunidade, clube, organização etc)

- gratis inträde (entrada grátis/livre)

inträda (v) inträdet, inträdde, inträtt, inträd! [gå in el. börjar delta (i en verksamhet)] entrar, ingressar

inträdes/avgift (s) -avgiften, -avgifter [entréavgift] entrada (paga)

inträffa (v) -r, -ade, -at [hända] acontecer, suceder, ocorrer

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário