Tuesday, December 18, 2007

INH

inhemsk (adj) -t, -a [som fins el. produceras i det egna landet] produto interno, nacional, do país

- inhemska marknaden (o mercado nacional)

inhägnad (s) -en, -er cerca, cercado

inhägna (v) -r, -ade, -at, inhägna! cercar, fazer uma cerca

inhämta (v) -r, -ade, -at, inhämta! [ skaffa (sig)] aprender

- inhämta kunskaper (adquirir conhecimentos)

inifrån (adv) [från insidan] dentro de, da parte de dentro

initial (s) -en, -er inicial {ex: iniciais do nome}

initiativ (s) ett, initiativet, initiativ, initiativen iniciativa/s

injektion (s) -en, -er [insprutning av läkemedel genom huden] injeção

- injektions/spruta -n -or (seringa)

injicera (v) -r, -ade, -at, injicera! [ge en injektion] injetar {dar uma injeção}

inkalla (v) -r, -ade, -at, inkalla! convocação {para o serviço militar}

inkassera (v) -r, -ade, -at, inkassera! [ta emot el. driva in pengar] cobrar, arrecadar dinheiro

inkl (förk) [inklusive] inclusivo {inkl(abreviatura)]

inkludera (v) -r, -ade, -at, inkludera! [inräkna, inbegripa, medräkna] incluir, abranger; compreender

inklusive (prep) [medräknat] inclusive, incluíndo

inkognito (adv) [under antaget namn] incógnito

inkompetent (adj) inkompetent, inkompetenta incompetente, incapaz

inkomst (s) -en, -er [lön, intäkt] renda, rendimento, salário

- fast inkomst (renda fixa)

- årsinkomst (renda anual)

- inkomst/skat -en, -er (imposto de renda)

inkonsekvent (adj) inkonsekvent, inkonsekventa inconsequente

inkorporera (v) -r, -ade, -at, inkorporera! [förena] incorporar

inkräkta (v) -r, -ade, -at, inkräkta! [(olovlig) tränga sig in] invadir, usurpar; introduzir

- inkräkta på någons rättigheter (desrespeitar os direitos de alguém)

- inkräkta på privat område (invadir propriedade privada)

inkräktare (s) inkräktar(e)n, inkräktare, inkräktarna invasor(-es), usurpador(-es), intruso(-s)

inkubations/tid (s) -tiden, -tider período de incubação

inkvartera (v) -r, -ade, -at [ge el. skaffa tillfälligt husrum åt] alojar {por pouco tempo}

inköp (s) ett, inköpet, inköp, inköpen [det att köpa; inköpta varor] compras, fazer compras

Förkortningar - Abreviaturas

Svenska - sueco ---------- portugisiska - português

(s) = substantiv ---------- substantivo

(v) = verb ---------------- verbo

(adj) = adjektiv ---------- adjetivo

(interj) = interjektion ----- interjeição

(prep) = preposition ------ preposição

(adv) = adverb ----------- advérbio, adverbial

(pron) = pronomen ------ pronome, pronominal

(konj) = konjunktion ----- conjunção

(räkn) = räkneord ------- numeral


Substantiv (s) {böjning} [en-ord]

en ordlista, ordlistan, ordlistor, ordlistorna {förkortningar -n, -or, -na}

obestämd form "singular" = en ordlista {um dicionário}

bestämd form "singular" = ordlistan {o dicionário}

obestämd form "plural" = ordlistor { dicionários}

obestämd form "plural" = ordlistorna {os dicionários}


[ett-ord] {böjning} ett tåg, tåget, tåg, tågen {förkortningar -et, (-)*tåg, -en} {um trem, o trem, trens, os trens}

* algumas "ett-ord" não a "plural" (-) o plural tem a mesma forma da palavra "raiz" (grundform)


Verb (s) {böjning}

att tala, tala!, talar, talade, talat {förkortningar tala, -r, -ade, -at, tala!}

infinitv = att tala (falar)

imperativ = tala! (fala!)

presens = talar (falo........)

imperfekt = talade (falei.......)

supino = (ha, hade) talat (falava........)


Adjektiv (adj) {böjning} (forma)

(en-ord) fin, (ett-ord) fint,(plural) fina {förkortningar fin, -t, -a} {fino/a/s}


eller = el.


Quando os substantivos, adjetivos, verbos etc, são irregulares nas "formas" eu escrevo todas as formas.......


P.S. Essas são minhas "abreviaturas".

Tuesday, December 11, 2007

UPDATE av Ab, Ac, Ad, Af, Ag, Ak

Eu fiz um "Blog" com os primeiros "Posts" UPDATE av Ab, Ac, Ad, Af, Ag, Ak

Swedish -PortugueseII - Svenska -PortuguisiskaII


http://swedish-portuguesell.blogspot.com

Friday, December 07, 2007

"Update" Aa, Ab, Ac, Ad

Update av de första "Post"

Eu fiz "Update" dos primeiros "Posts", no link abaixo

Var så god!


http://docs.google.com/Doc?id=d5vpd7b_148cz74n9

Monday, December 03, 2007

ING

ingalunda (adv) [inte alls] de nenhuma maneira, de modo algum, de maneira alguma

ingefära (s) ingefäran [en krydda] gengibre {um tempero}

ingen(en-ord) (pron) inget(ett-ord), inga(plural) [inte någon] ninguém

- ingen av oss (nenhum de nós)

- jag har inga pengar (eu não tenho nenhum dinheiro)

ingenjör (s) ingenjör(e)n, ingenjörer (um) engenheiro

- civilingenjör (engenheiro civil

ingenmans/land (s) -landet (uma)terra de ninguém

ingenstans (adv) [inte på något ställe] em nenhuma parte, em parte alguma

ingenting (pron) [inte något, inget] nada

ingrediens (s) -en, -er (um) ingrediente

ingrepp (s) ett, ingreppet, ingrepp, ingreppen [inblandning, intråg] (uma) intromissão, (uma) intervenção

- ett kirurgiskt ingrepp (uma intevenção cirúrgica)

ingripande (s) ett, ingripadet, ingripaden, ingripandena (uma) intervenção, (uma) interferência, (uma) intromissão

ingripa (v) ingriper, ingrep, ingripit, ingrip! [det att ingripa i] intervir, interferir, intrometer-se

ingående (adj) [som går in i detalj, grundlig] detalhado, minucioso

ingång (s) -en, -ar (uma) entrada (ex: uma porta, um portão)

- huvudingång (entrada principal)

ingå (v) ingår, ingick, ingått, ingå! [utgöra en del, vara inräknad] fazer parte de, ser incluído em

- frakten ingår i priset (o transporte está incluído no preço)

gå in i, komma överens om, bilda

- ingå äktenskap {=gifta sig} (casar-se)

- ingå avtal {göra en överenskommelse} (fazer um contrato)

Wednesday, November 28, 2007

IN

infekterad (adj) infekterat, infekterade [smittad] contaminado/a

infektion (s) -en, -er infecção

infiltrera (v) -r, -ade, -at infiltrar

infinitiv (s) -en, -er [verbets grundform {(att) skriva, (att) resa)}] infinitivo {verbo tempo "infinitivo}

infinitiv/märke (s) ett, -märket, -märken, -märkena [infinitvens "artikel" {att}] "att" antes do verbo no tempo infinitivo, ex: att skriva, att gå etc

infinna sig (v) infinner sig, infann, infunnit, infinn! apresentar-se, comparecer

inflammation (s) -en, -er inflamação

inflammerad (adj) inflammerat, inflammerade inflamado/a

inflation (s) inflationen inflação

influensa (s) -n, -or gripe, resfriado

influera (v) -r, -ade, -at, influera! [påverka, inverka på] influir, influenciar

- influera på (exercer influência em/sobre)

inflytande (s) ett, inflytandet, inflytanden, inflytandena influência

inflytelse/rik (adj) -rikt, -rika influente

inflyttning (s) -en, -ar [det att flytta in {i ett hus el. en region}] mudar para uma casa ou para uma região

infoga (v) -r, -ade, -at, infoga! inserir

information (s) -en, -er informação

informell (adj) -t, -a [inte formell el. officiell el. högtidlig] sem formalidade, sem cerimómia

informera (v) -r, -ade, -at, informera! [ge information, upplysa]informar

infra/struktur (s) -strukturen, strukturer infra-estrura

infria (v) -r, -ade, -at, infria! [uppfylla] comprir

- infria ett löfte (comprir uma promessa

infödd (adj) infött, infödda [som är född på platse (om person)] nativo

- en infödd göteborgare (göteborgare de nascimento)

- infödd svensk (sueco de nascimento)

inför¹ (prep) [endast med abstrakt huvudord framför, ansikte mot ansikte med]diante de, perante

- känna oro inför framtiden (sentir preocupado perante o futuro )

- ställas inför rätta {=anklagas vid domstol} (processado diante da justiça)

införa (v) ²inför, införde, infört, ³inför! [börja använda el. tillämpa] introduzir, implantar

Friday, November 23, 2007

IN

incest (s) -en, -er
incesto
in/checkning (s) -checkningen, -checkningar [det att checka in] fazer o "check in" no aeroporto
incitament (s) ett, incitamentet, incitament, incitamenten incitação, incitamento
indela (v) -r, -ade, -at, indela! [dela in, gruppera] dividir
index (s) ett, indexet, index, indexen [förteckning, register] índice, index
- prisindex (índice de preço)
indian (s) -en, -er índio
- indian/hövding -en ( cacique, chefe)
indier (s) indiern, indier [person från Indien] pessoa da Índia {indiano}
indignation (s) indignationen [moralisk upprördhet] indignação
indignerad (adj) indignerat, indignerade [upprörd, arg] indignado/a
indikation (s) -en, -er [tecken, antydan] indicação
indirekt (adj) indirekt, indirekta [inte direkt, i andra hand] indireto
indisk (adj) -t, -a [avser Indien] indiano {adjetivo p/ coisas, etc "comida indiana"}
individ (s) -en, -er
indivíduo, sujeito
individualist (s) -en, -er individualista
individuell (adj) -t, -a individual
indoktrinering (s) indoktrineringen doutrinação
industri (s) industri(e)n, industrier indústria
- jobba på en industri (trabalhar e uma indústria)
- industri/arbetare (-n) (trabalhador industrial, operário)
industriell (adj) -t, -a industrial
ineffektiv (adj) -t, -a [som inte ger resultat #motsats effektiv] ineficaz, ineficiente, inútil
infall (s) ett, infallet, infall, infallen [(plötslig) idé, uppslag] ideia
infanteri (s) infanteri(e)t infantaria (militar)

infantil (adj) -t, -a [barnslig] infantil

infarkt (s) -en, -er enfarte, infarto (Pat.)

infart (s) -en, -er [inkörsväg] entrada

- garageinfart (entrada de garagem)

- infart förbjuden (proibida a entrada)

- infartsväg (via de acesso)Wednesday, November 14, 2007

IN

in (adv) [
verbpartikel till insidan {av något}] para dentro
- flytta in i huset { mudar para dentro de uma casa}
- gå/komma in ... (entrar, ir para dentro...)
- Stig in! (entre!)
- läsa in {en kurs} [=lära sig] (fazer um curso, aprender-se)
- skriva in sig {på universitet} [=anmäla sig för studier] inscrever num curso na universidade, fazer inscrição.....
- spela in {=göra en inspelning av} (gravar uma musica, show etc...}
inackordering (s) inackorderingen [hyra av kost och logi] morar em uma pensão
inaktuell (adj) -t, -a [inte aktuell] obsoleto, antiquado
inbegripa (v) inbegriper, inbegrep, inbegripit, inbegrip! [innefatta] incluir, abranger, compreender
inbilla sig (v) inbillar sig, inbillade sig, inbillat, inbilla! sig [lura sig själv, intalla sig själv] imaginar-se, dar a entender, supor-se, enganar-se
- han inbillar sig att han förstår allt (ele dar a entender que entendeu tudo)
inbillning (s) -en, -ar [felaktig föreställning] imaginação
inbjudan (s) inbjudan, inbjudningar convite
inbjuda (v) inbjuder, inbjöd, inbjudit, inbjud! [bjuda in] convidar
inblandad (adj) inblandat, inblandade [indragen, engagerad] metido, envolvido
inblandning (s) -en, -ar intromissão, envolvimento
inblick (s) inblicken [möjlighet att studera ett förhållande med egna ögon och skaffa sig kunskap] ideia, conhecimento
inbrott (s) ett, inbrotet, inbrott, inbrotten arrombamento, roubo, furto
tidpunk då något nytt börjar, början, inträde (início, começo)
- vid dagens inbrott (ao amanhecer)
- vid nattens inbrott (ao cair da noite)
- inbrott/tjuv -en (ladrão)
inbunden (adj) -t, -a [# motsats häftad (om bok)] encardernado (livro)
otillgänglig, tystlåten [
# motsats öppen] reservado, calado
inbyggd (adj) -t, -a [fast infogad i en byggnad] montando na parede, integrado (em uma construção de um prédio, casa, etc)
inbördes/krig (s) ett, -kriget, -krig, -krigen guerra civil
Monday, November 12, 2007

IM

image (s) imagen [engelska] imagem

imitation (s) -en, -er imitação

imitera (v) -r, -ade, -at, imitera! imitar

immigrant (s) -en, -er [invandrare]

immigration (s) immigrationen [invandring] imigração

immigrera (v) -r, -ade, -at, immigrera! [invandra] imigrar

immun (adj) immunt, immuna imune

immunitet (s) immuniteten [ skydd] imunidade

- diplomatisk immunitet ( imunidade diplomática)

imperativ (s) -en, -er [verbform som används vid uppmaning {spring!kom! etc}] imperativo {verbo tempo (corra! vem! etc)}

imperfekt (s) imperfektet, imperfekt {el. imperfkter}, imperfekten {el. imperfekterna} [verbform som anger förfluten tid] ( pretérito, imperfeito {verbo tempo que indica o "passado"}

- han sprang (ele correu)

- han kom (ele veio)

imperialism (s) imperialismen imperialismo

imperialist (s) -en, -er imperialista

imperium (s) imperiet, imperier império

impertinent (adj) impertinent, impertinenta [oförskämd] impertinente

imponerande (adj) [som imponerar, som inger respekt] impressionante, imponente

imponera (v) -r, -ade, -at, imponera! [göra ett starkt positiv intryck] impressionar alguém, causar impressão em alguém

impopulär (adj) impopulärt, impopulära impopular

import (s) importen [# motsats export] importação (#exportação)

importera (v) -r, -ade, -at, importera! importar

impotens (s) impotensen impotência

impregnera (v) -r, -ade, -at, impregnera! impregnar; impermeabilizar

improduktiv (adj) improduktivt, improduktiva improdutivo

improvisera (v) -r, -ade, -at, improvisera! improvisar

impuls (s) -en, -er impulso

impulsiv (adj) impulsivt, impulsiva impulsivo

Tuesday, November 06, 2007

IG

igelkott (s) -en, -ar ouriço {um bichinho igual o porco espinho cheio de espinho}

igen (adv) de novo, novamente, outra vez

- om igen (mais uma vez)

- han har börjat dricka igen (ele voltou a beber de novo)

- känna igen {=identifiera} (reconhecer)

igenom (adv) [verbpartikel genom; går igenom, slår igenom] através de

- genom (prep) por; através de, por meio de; com, por intermédio e, durante

- gå in genom en dörr (passar pela porta (entrar ou sair)

- resa genom Sverige (viajar dentro da Suécia)

- genom åren {el. tiderna} (durante os anos)

- spara pengar genom investering (economizar dinheiro através de investimento)

- genom att lära andra lär man sig själv (através de ensinar outras a gente ensina a nos mesmo)

ignorera (v) -r, -ade, -at, ignorera! [inte bry sig om] ignorar, ñ fazer caso de, ñ se importar com

igång el. i gång (adv) [verbpartikel i rörelse, i farten]

- få igång bilen (ligar o carro)

- komma igång med ett arbete (começar um trabalho)

igår el. igår (adv) ontem

ihjäl (adv) [verbpartikel till döds]

- skjuta ihjäl [atirar para matar]

- slå ihjäl [matar às pancadas]

- arbeta ihjäl sig [matar-se de trabalhar]

- skratta ihjäl sig [morrer de rir]

ihop (adv) [verbpartikel tillsammans, samman] juntos, juntamente

- vara ihop med barnen [estar junto com as crianças]

- plocka ihop sina saker [ajuntar suas coisas]

- slå ihop två företag [ ajuntar duas empresas]

ihåg (adv)

- komma ihåg {=minnas} lembrar-se, recordar-se de alguma coisa ou alguém

ihärdig (adj) -t, -a [ uthållig, envis] persistente

ikapp el. i kapp (adv) [ifatt] correr atrás

- springa ikapp bussen [correr atrás (pegar o) do ônibus]

ikon (s) -en, -er [grekisk-ortodox bil av helig person] ícone

il- (förled) [prefixos]

i-land (s) ett, i-landet, i-länder [land med utvecklad industri, industriland #(motsats u-land)] país industrializado {ex: EUA/USA} {u-land, ex: Brasil, Índia}

illa (adv) [komp:. värre, värst] [inte bra, dåligt] mal, mau, ruim

- höra illa [ouvir mal]

- tycka illa om (não gosta de)

- lukta illa {=ha dåligt lukt} (cheirar mal)

- må illa (passar mal, ter náuseas)

- råka illa ut (ter problemas, estar em maus lençois)

- tala illa om {=förtala} (falar mal de )

- vara illa ute {=vara i en farlig situation} (estar em mau situação)

- det var inte illa! (não é nada mau)

illamående¹ (adj) [som mår illa] mal-estar, indisposto

illa/mående² (s) -måendet [det att må illa, kväljningar] ter náuseas, ânsia de vomito

ill/dåd (s) ett, -dådet, -dåd, dåden [brott] crime

illegal (adj) -t, -a [icke laglig, olaglig] ilegal

illusion (s) -en, -er [inbillad föreställning] ilusão

illustration (s) -en, -er [bild; exempel] ilustração

illustrera (v) -r, -ade, -at, illustrera! ilustrar; demostrar, esclarecer

ill/vilja (s) -viljan [ond avsikt, elakhet]má vontade

ilska (s) ilskan [ vrede] ira, cólera, raiva

ilsken (adj) ilsket, ilskna [som visar ilska] furioso/a, raivoso/a

Monday, October 29, 2007

ID

idealisk (adj) -t, -a [perfekt, fullkomlig] idealista

ideell (adj) -t, -a [som bygger på ett ideal; icke-kommersiell] idealista

- ideella föreningar (associação de fim ñ lucrativo)

identifiera (v) -r, -ade, -at, identifiera! [känna igen, påvisa identiteten hos något el. någon] identificar (mostra sua identidade p/ alguém ou alguma repartição]

identitet (s) -en, -er identidade

- styrka sin identitet ( provar a sua identidade)

identitets/handling (s) -handlingen, -handlingar documento que prova quem é você {passaporte (pass), carteira de motorista (körkort), etc }

identitets/kort (s) -kortet, -kort, -korten [ID] carteira de identidade

ideologi (s) ideologi(e)n, ideologier [system av {politiska etc} idéer] ideologia

ideologisk (adj) -t, -a ideológico

idiom (s) ett, idiomet, idiom, idiomen [typisk el. genuint} sätt att uttrycka sig] idioma [é maneira tipica ou genuína de se expressa {definição "em sueco}, [português "idioma=língua]

idiot (s) -en, -er [mycket dum person] idiota

idiot/säker (adj) -säkert, -säkra [helt säker] descuidados

idol (s) -en, -er ídolo

idrott (s) -en, -er [sport] esporte

idrotta (v) -r, -ade, -at, idrotta! [sporta] fazer esporte

idyll (s) -en, -er idílio

ifall (konj) [om särkilt i talspråk] se, no caso de, supondo que

- ta in tvätten ifall det blor regn (pega a roupa do varal e trazer para dentro de casa, no caso de chover a noite)

ifatt el. i fatt (adv) [verbpartikel]

- hinna ifatt {=hinna fram till (genom att gå el. springa efter)} alcançar

ifråga/sätta (v) -sätter, -satte, -satt, -sätt! [ sätta under debatt, betvivla] por em dúvida, duvidar de, questionar

ifrån¹ (prep) [se/olhar "från" (labels/Fr)

ifrån² (adv) [från]

- allt ifrån (desde, a partir de)

- vara ifrån sig (estar fora de si)

- slå ifrån strömmen {=stänga av strömmen} (desligar a luz}

Thursday, October 25, 2007

I

i¹ (adv) [verbpartikel; anger fortgående intensiv verksamhet]

- hänga i (trabalhar intensivo)

i² (prep) [inom, inuti] {anger läge i rummet} em, a (indicar que está dentro)

- sitta i soffan (sentar no sofa) { dentro de casa sentado no sofa)

- åka i bilen (andar de carro) {dentro do carro dirigido)

- bo i Sverige (mora na Suécia) {mora em um país (Sverige)}

inom loppet av, vid [tiden] indica o tempo

- i början (no começo, no inicio)

- i morse (esta de manhã)

- i dag (hoje)

- i kväll (esta noite)

- i flera år (muitos anos)

[Mer om preposition "i" label i den andra Blog "Prepositioner" här - mais sobre a preposition "i" aqui:

i dag el. idag (adv) [denna dag] hoje

i fjol el. ifjol (adv) [ föra året] ano passado

i fred el. ifred (adv)

- lämna i fred (deixar alguém em paz)

i kraft (adv)

- avtalet är i kraft (o contrato está valendo/valido)

i kväll el. ikväll (adv) esta noite

i morgon el. imorgon (adv) [ dagen efter i dag] amanhã

i morse el. imorse (adv) [idag på morgonen] hoje de manhã

i stället el. istället (adv) [som ersättning] outro

i sänder el. isänder (adv) [åt gången, i taget] aos poucos

iakttagelse (s) -en, -er [observation] observação

iaktta (v) iakttar, iakttog, iakttagit, iaktta! [se noga på] observar, olhar com atenção

ibland (adv) [då och då, emellanåt] às vezes, de vez em quando, ocasionalmente

icke (adv) [inte, ej]

- icke/rökare -n (não-fumante)

- icke/våld (não-violência)

idé (s) idén, idéer [ plöstlig, tanke, uppslag] ideia, noção

- goda idéer (boas ideias)

- konstiga idéer (ideias estranhas)

ide (s) ett, idet, iden, idena [björnens sovplats under vintern] cova de urso; "hibernar"

ideal (s) ett, idealet, ideal, idealen [perfekt exempel, förebild] ideal

Tuesday, October 23, 2007

höger¹ (adj) högra [motsats/# vänster] direita (# esquerda)

- på höger hand ( na mão direita)

- på höger sida ( do/no lado direito)

- till höger (à direita, do lado direito)

höger² (s) [höger sida]

- bilen står till höger om huset (o carro está do lado direito da casa)

hög/ljudd (adj) -ljutt, -ljudda [bullersam] ruidoso

hög/skola (s) -skolan [organiserad utbildning och forskning över gymnasieskolas nivå; universitet] universidade, instititiução de ensino superior

Högsta domstolen (namn) tribunal superior

hög/stadium (s) -stadiet [års kurs 7-9 i grundskolan] ensino do 1.o grau os 2 últimos anos antes de começar o ensino "médio" ou 2.o grau (escola obrigatória na Suécia, na idade de 14 a 15 anos)

hög/säsong (s) -säsongen, -säsonger alta temporada/estação

hög/talare (s) -talar(e)n, -talare, -talarna caixa de som, alto-falante

högtid (s) -en, -er festa (especial)

högtidlig (adj) [allvarlig och värdig] cerimonioso

hög/trafik (s) -trafiken [rusning] rush (transito)

hög/tryck (s) ett, -trycket, -tryck, -trycken alta pressão

- arbeta för högtryck (trabalhar intensivo)

höjd (s) -en, -er altura, altitude, alto, elevado

höjd/hopp (s) -hoppet salto de altura (esporte

höjd/punkt (s) -punkten, -punkter ponto culminante, auge, apogeu

höja (v) -er, -de, -t, höj! [göra högre; öka] levantar,elevar, erguer; aumentar, fazer subir

- höja pris (aumentar o preço)

- höjning -en (aumento)

hök (s) -en, -ar gavião (ave, passaro)

höna (s) -n, -or galinha

- tupp och höna (galo e galinha)

höns (s) hönsen [plural; kollektiv masord hönor] criação de ave [ex: galo, galinha, frango]

höra (v) hör, hörde, hört, hör! [ lyssna] ouvir, escutar

- jag hör inte vad du säger ( eu ñ escutei o que vc falou)

sammanhänga /med), räknas (till) {pertencer, fazer parte}

- hör ihop med (fazer parte)

- höra hemma (ter que ver com)

- höra efter (v) hör, hörde, hört, hör! escutar; informar-se de

hör/apparat (s) apparaten, -apparater aparelho auditivo

hör/lur (s) -luren, -lurar fone de ouvido

hörn (s) ett, hörnet, hörn, hörnen esquina, canto

-affären ligger runt hörnet (a loja fica na esquina)

- hörn/soffa -n (sofa de canto)

hörna (s) -n, -or [hörn, {hörnslag (i fotboll)} escanteio (futebol)

hörn/tand (s) -tanden, -tänder (dente) canino

höras (v) hörs, hördes, hörts escutar, ouvir

- det hörs bra (escutar bem, ouvir bem)

hör/sal (-salen, salar sala de auditório

hörsel (s) hörseln ouvido, audição

-hörsel/skydd -et (proteção de ouvido)

hö/snuva (s) -snuvan rinite alergica

höst (s) -en, -ar outono

- i höst (este outono)

- i höstas (no outono passado)

- höst/säsong -en (temporada de outono)

- höst/termin -en (semestre do outono)

höstas (s)

- i höstas {=förra hösten} (no outono passado)

hövding (s) -en, -ar chefe, cacique

hövlig (adj) -t, -a [artig] educado, cortês

Tuesday, October 16, 2007

HÄR

härma (v) -r, -ade, -at, härma! [efterapa, imitera] imitar

härmed (adv) [med detta "formellt"] com isto, por este meio

härnäst (adv) [nu närmast] a próxima vez

häromdagen (adv) [för någon dag sedan, nyligen] no/o outro dia, há alguns dias

härska (v) -r, -ade, -at, härska! [utöva fullständig makt] dominar, reinar

härstamma (v) r, -ade, -at descender de, proceder de, ser originário de

- härstamning -en (ascendência)

härva (s) -n, -or [bunt med garn] meada (de lã)

häst (v) -en, -ar cavalo/s

häst/svans (s) -svansen, -svansar rabo de cavalo (quando se faz no cabelo)

- häst/sko (ferradura)

- häst/hov (casco)

hävda (v) -r, -ade, -at, hävda! [försvara] defender, sustentar

häxa (v) -n, -or bruxa, feiticeira

hö (s) hö(e)t feno (alimento para animal)

höft (s) -en, -er quadril

hög¹ (adj) högt, höga [komp: högre, högst] alto, elevado

- lång (longo, alto) # (motsats) låg (baixo)

- högt pris (preço alto/elevado)

- hög ålder (idade avançada)

hög² (s) -en, -ar montão, monte

höger (s) högern partido politico de esquerda

Tuesday, October 09, 2007

HÄN

hängare (s) hängar(e)n, hängare, hängarna [krok el. galge att hänga kläder på] gancho, cabine (roupas)

hänga (v) -er, -de, -t, häng! pendurar

- hänga (upp) tvätt (pendurar roupa para secar)

- jackan hänger i hallen (pendurar o casaco na entrada)

- regnet hänger i luften {=det börjar regna när som helst} ( parece que vai chover qualquer momento)

avrätta i galge (enforcar)

- hängning -en (enforcamento)

- hänge efter (v) -er, -de, -t, häng! [inte komma ifatt] estar sempre atrás; estar atrasado

- hänga efter med hyran (estar com aluguél atrasado)

- han hänger efter henne (ele vai atras dela)

- hänga med (v) -er, -de, -t, häng! [följa med] acompanhar (alguem ou alguma coisa)

- Hänger du med på bio? (Você também vai junto para o cinema?)

- hänga på (v) -er, -de, -t [bero på] depender de...

- det hänger på dig allt går bra (depende de você......)

- hänga sig (v) -er, -de, -t, häng! [ ta livet av sig genom hängning] enforcar-se (suicidar com enforcamento)

hängig (adj) -t, -a [ur form] mole, fraco

- förkyld och hängig (resfriado e fraco)

hängiven (adj) hängivet, hängivna [entusiastisk] dedicado, afetuoso

häng/matta (s) -mattan, -mattor rede de dormir

hängsle (s) ett, hängslet, hängslen, hängslena [(mest i plural) band som håller byxor uppe] suspensórios (para calças)

hänsyn (s) hänsynen, hänsyn, hänsynen [respekt för andras önskemål] consideração, atenção

- av hänsyn till (em consideração de, por consideração a, em atenção

- med hänsyn till (no que se refere a, no que diz respeito a, respeito de)

- visa hänsyn mot ngn (ter consideração para com alguem)

- hänsyns/full -t (atencioso, delicado

- hänsyns/lös -t (falta de atenção/consideração)

hänvisa (v) -r, -ade, -at, hänvisa! [visa var man kan få hjälp] mandar, mostrar (alguém quem procurar informação etc)

hän/visning (s) -visningen, -visningar [referens] referência

- i boken finns en hänvisning till sidan fyra ( no livro tem uma referência na pagina quatro)

häpen (adj) häpet, häpna [förvånad, överraskad] assombrado, pasmo

häpnad (s) häpnaden [förvåning] assombro, estupefação, pasmo

häpnads/väckande (adj) [förvånande] assombroso

häpna (v) -r, -ade, -at, häpna! [bli häpen] ficar assombrado/pasmo

här (adv) [på denna plats, hos mig] aqui, cá

- Stanna här! (Pare aqui!)

- här inne (aqui dentro)

- här ute (aqui fora)

- här och var ( aqui e acolá)

- Här är han! (Aqui ele!)

härifrån (adv) [från denna plats, bort] daqui

- Stick härifrån! (Some daqui! Desapareça!)

Härjedalen (namn) [Ett landskap i Norrland] Comarca no norte da Suécia

härkomst (s) härkomsten [ursprung] origem

- av tysk härkomst (origem alemã)

- av brasiliansk härkomst (origem brasileira)

härlig (adj) -t, -a [mycket behaglig (för något av sinnena)] maravilhoso, esplêndido

- en härlig sommardag (um dia maravilhoso de verão)

Thursday, October 04, 2007

häck (s) -en, -ar [tät rad av buskar] cerca, cercado (com plantas)

- häck/sax (tesoura de cortar cercado feito de plantas)

- hinder (barreira)

häcka (v) -r, -ade, -at [byga bo och lägga ägg /ex: fåglar] fazer ninho e botar ovo (ex: pássaros)

häfta (v) -r, -ade, -at, häfta! [foga samman] colar junto; fazer brochura (ex: fazer um livro, apostila, etc)

häfte (s) ett, häftet, häften, häftena [tunn bok] bloco, folheto, brochura, caderneta

- checkhäfte (bloco de cheque)

- biljetthäfte (bloco de bilhete)

- skrivhäfte (bloco para escrever)

häftig (adj) -t, -a [ kraftig och plötslig] impetuoso, veemente, brusco

- en häftig rörelse (um movimento brusco)

lättretad [om person] (impetuoso)

- ett häftig humör (um temperamento brusco/forte/violento)

tuff, modern (moderno, chic)

- ett par häftiga stövlar (um par de botas moderna/chic)

häkta (v) -r, -ade, -at, häkta! prender, deter (colocar na prisão)

häkte (s) ett, häktet, häkten, häktena detenção

häl (s) -en, -ar calcanhar

häleri (s) häleri(e)t [inköp och gömmande av tjuvgods] encobrimento (de coisas roubadas)

hälft (s) -en, -er [ halvt antal, halva] metade, meio

- min äkta hälft (a minha cara metade {esposa, mulher})

- betala hälften var (repartir igualmente)

hälla (v) häller, hällde, hällt, häll! despejar, derramar; encher .....(um copo de vinho/agua etc)

- Häll kaffe i koppen! (Enche o copo de café!)

- han hällde upp soppa i tallriken (ele encheu o pranto de sopa)

häll/regn (s) -regnet [ösregn] chuva torrencial

hälsa¹ (s) hälsan [tillstånd där man mår bra, friskhet] saúde

- ha god hälsa (ter uma boa saúde)

- hälso/dryck -en (bebida saudável)

- ohälsa (ter uma saúde ruim)

hälsa² (v) -r, -ade, -at, hälsa! [säga goddag, välkomna] cumprimentar, saudar; dar as boas-vindas

- hälsning -en, -ar (cumprimento, saudação, lembranças)

skicka bud, meddela (lembraças)

hälsosam (adj) hälsosamt, hälsosamma saudável, sadio

hämnas (v) hämnades, hämnats, hämnas! vigar-se

hämnd (s) hämnden vingança

hämta (v) -r, -ade, -at, hämta! [skaffa, gå efter] buscar, trazer

- hämta vatten (buscar/trazer água)

- hämta barn från dagis (buscar criança na creche/jardim)

- hämta läkare (chamar um médico)

- hämta sig (v), -r, -ade, -at, hämta! [tillfriskna; hämta nya krafter] refazer-se, restabelecer-se (ex: depois de ter estado doente)

händelse (s) -en, -er [något som händer, tilldragelse] acontecimento

- en historisk händelse (um acontecimento historico)

- olyckshändelse (acidente)

- händelse/lös -t (sem grandes acontecimentos)

- händelse/förlopp (decorrer dos acontecimentos)

slump, tillfällighet (casaulidade, coincidência)

- av en händelse mötte jag honom ( por acaso encontrei ele)

- händelsevis (por acaso, casualmente)

hända (v) -de, -t [ ske] acontecer, ocorrer, suceder

- det kan hända att allt går bra (pode acontecer que vai bem)

- Vad hände med din syster? (O que aconteceu com sua irmã?)

- det hände på 60-talet (aconteceu nos anos 60)

händig (adj) -t, -a [skicklig (med händerna), praktisk] ágil, hábil, habilidoso/a (com as mãos)

Tuesday, September 25, 2007

hångla (v) -r, -ade, -at, hångla! [leka sexuellt utan att ha samlag] acariciar (quando namora)

hår (s) håret cabelo

- blont hår ( cabelo loiro)

- tvätta håret (lavar o cabelo)

hård (adj) -t, -a [okänslig (om person) *# mjuk] duro; rígido {rude, severo, rigoroso (sobre pessoa) # suave }

- en hård arbetsgivare (um chefe rigoroso, severo)

påfrestande

- en hård vinter (um inverno rigoroso)

- hårt arbete (trabalho duro)

- hårt väder ( mau tempo)

kraftig # lätt, lös { duro # suave, fácil}

- hårda vindar (ventos fortes)

hård/kokt (adj) -kokt, kokta [kokt till dess gulan stelnat (om ägg)] duro, { cozido até ficar duro (ovo)}

känslolös, hård (om person) { rude, rigoroso (sobre pessoa)}

hårdna (v) -r, -ade, -at, hårdna! [bli hård{are}] endurecer, enrijar, tornar-se duro

hård/smält (adj) -smält, -smälta [svår att smälta (om mat)] indigesto (sobre comida)

hård/vara (s) -varan, -varor peças para computadores

hårig (adj) -t, -a peludo, cabeludo

hår/tork (s) -torken, -torkar secador de cabelo

*# motsats = antonym = antônimo

Friday, September 21, 2007

hål (s) ett, hålet, hål, hålen [öppning = abertura, orifício] buraco, furo

- nyckelhål (buraco de fechadura)

- knapphål (casa {de botão de roupa})

- göra hål på (i) {furar, fazer buraco)

håla (s) -n, -or [fördjupning; ointressant ort] cova; lugarejo {=ort}

- armhåla (suvaco)

hål/fot (s) -foten, -fötter [en fot = pé, fötter = pés ] cavidade da planta do pé

håll¹ (s) ett, hållet, håll, hållen [rikning från en viss utgångspunkt] direção; lado

- på alla håll ( em toda a parte /por todos os lados)

- Åt vilket håll ska du? (Qual a direção/lado que você vai?

- åt var sitt håll (cada um para seu lado)

avstånd (distância)

- på långt håll (de longe)

- på nära håll (de perto)

hållbar (adj) -t, -a [som inte lätt förstörs] resistente

- ett hållbart tyg (um tecido resistente)

hålla (v) håller, höll, hållit, ²håll! [ha i handen, gripa, fatta] ter; segurar; manter, etc

- hålla (i) en spade (segurar uma enxada/pá)

- hålla ögonen öppna (ter os olhos abertos, ficar de olhos abertos)

hindra från att ändra läge; kvarhålla (conservar; guardar, segurar)

- Håll hunden tills jag kommer! (Segura o cachorro até eu voltar!)

- hålla sitt ord (comprir a sua palavra)

- hålla farten (manter a velocidade)

- hålla i minnet (=komma ihåg) {lembrar(-se)}

- hålla i sig [=fortsätta] {continuar(-se)}

inte bli förstörd, inte gå sönder {durar, resistir, aguentar}

- tyget har hållit i många år {o tecido tem resistido muitos anos}

- mjölken håller sig en vecka {esse leite dura uma semana}

hålla med partikelverb

- hålla av [ tycka om, älska] (gostar de, amar]
Min dotter håller mycket av si farmor. ( Minha filha gosta muito (ama) seu avô materno.)
- hålla om [krama] (abraçar)
Flickan höll om sin katt när hon skulle somna. ( A menina abraça o seu gato quando ela vai dormir.)
- hålla ihop [ vara tillsammans] ( juntos)
Per och Anita har hållit ihop i tretton år nu. ( O Per e a Anita estão juntos há trinta anos.)
- hålla med [ tycka samma som] (concordar com.....)
Jag håller med om allt du säger. Du har rätt. ( Eu concordo com tudo que você fala. Você esta certo.)
Vi måste byta soffa. Håller du inte med mig? ( Nós precisamos trocar o sofa. Você não concorda comigo?)
- hålla på med [ göra, vara upptagen med] ( estar a, estar ocupado com algo)
Grannen håller på med sin bil varje kväll. ( O vizinho vive ocupado com seu carro toda noite.)
Vad håller du med? ( No que você esta ocupado / o que você está fazendo?)

- hålla till [uppehåla sig, hålla hus] ( estar, encontra-se)
Vi höll mest till i köket. ( Nós estamos sempre na cozinha.)

hållet (adv)

- helt och hållet {=fullständigt} (expressão: concordar com algo/alguém)

håll/fast (adj) -fast, -fasta [stark] sólido, firme

hållning (s) -en, -ar [ ställning; inställning, attityd] postura, porte, atitude

håll/plats (s) [stoppställe för buss, tåg etc] parada de ônibus, trem etc

håll/punkt (s) -punkten, -punkter [fast punkt] base, fundamento, ponto de referência

hål/timme (s) -timmen, -timmar [ledig timme mellan två lektioner] pause entre duas lições

Monday, September 17, 2007

HY

hy (s) hyn pele do rosto

hyacint (s) -en, -er [doftande lökväxt av släktet Hyacinthus] jacinto, hiacinto {uma flor perfumada que usa no Natal na Suécia, tem a cor "azul/roxa"}

hyckla (v) -r, -ade, -at, hycklat! [förställa sig, låtsa] fingir

- hycklare -n (hipócrita)

- hycklareri -en (hipocrisia)

hydda (s) -n, -or cabana, choupana, palhoça (favela)

hydraulisk (adj) -t, -a hidrálico

hyena (s) -n, -or [ett djur ssom lever på döda djur] iena {animal}

hyfsad (adj) -t, -a [ganska bra] otimo resultado (ex: resultado de teste ou prova)

hygglig (adj) -t, -a [kamratlig (om person)] simpático, amável, honesto (sobre uma pessoa)

ganska bra - ett hyggligt resultat (um bom resultado)

hygien (s) hygienen higiene

hygienisk (adj) -t, -a higiénico

hylla¹ (s) -n, -or prateleira

- bokhylla (estante)

hylla² (v) -r, -ade, -at, hylla! [fira, uppvakta] felicitar; homenagear

- hyllning -en (felicitação (-ões), homenagem

hyper- (förled) [alltför; mycket]

- hyper/nervös -t nervosíssimo

- hyper/modern -t ultramoderno, moderníssimo

hypnos (s) -en, -er hipnose

hypotek (s) ett, hypoteket, hypotek, hypoteken [pant, inteckning] hipoteca

hypotes (s) -en, -er [teori] hipótese

hyra¹ (v) hyr, hyrde, hyrt, hyr! alugar

hyra² (s) -n, -or aluguel

hyres/gäst (s) -gästen, -gäster inquilino

hyres/hus (s) -ett, -huset, -hus, -husen prédio de apartamento para alugar

hyres/kontrakt (s) -ett, -kontraktet, -kontrakt, -kontrakten contrato de aluguel

hysteri (s) hysteri(e)n histeria

hysterik (adj) -t, -a histérico

hytt (s) -en, -er [litet rum] camarote, cabina (ex: navio)

hyvel (s) hyveln, hyvlar lamina (ex: lamina de barbeador)

Thursday, September 13, 2007

HU

hur (adv) [på vilket sätt?; i vilken utsträckning? {används i frågor}] como {usa para perguntar "qual a maneira, como é??}

- Hur står det till? ( Como vai você? Como você está? {formal (pgt educadamente)}

- Hur mår du? (Como vai você?/ como está?)

- Hur mycket kostar det ? (Quanto custa isso/isto?)

- Hur så? (Como? / O quê?)

- Eller hur ? [=inte sant] (Não e assim? / Não é verdade?)

- Hur mycket? (Quanto?)

- Hur många? ( Quantos?)

- Hur ofta? (Quantas vezes?)

- Hur som helst (De qualquer maneira / seja como for)

- Hur mycket han än arbetar är han inte rik ( Por mais que ele trabalhe ele não é rico)

hurdan (en-ord) (pron) hurdant (ett-ord), hurdana (plural) [frågande av vilket slag, vad för slags] {usa para perguntar o "estado" {como é sua professora (simpática, chata, arrogante)????} /como está o tempo (chovendo, frio, quente ???}

- hurdan är hon? (como é ela?)

- hurdant är vädret? (como está o tempo?)

hurra (interj) [utrop av glädje eller för att hylla någon] Viva!

- Hurra, vi får ledigt imorgon! (Viva, amanhã estaremos de folga!)

hurså el. hur så (adv) [frågande varför {säger du det}?] {usa para perguntar "por que"?]

hus (s) ett, huset, hus, husen casa

hus/djur (s) -ett, -djuret, -djur, -djuren {djur (pronuncia "jur" (d) é mudo)} animal doméstico

hushålls/papper (s) -papperet toalha de papel (usa na cozinha)

husmans/kost (s) -kosten [enkel (svensk) mat, vardagsmat] comida caseira

hus/rannsakan (s) -rannsakan, -rannsakningar [husundersökning vid misstanke om brott] busca domiciliar (pela policia)

husse (s) -en, -ar [en hunds ägare, herre, husbonde] dono/a de um cachorro ou cadela

hustru (s) hustrun, hustrur [fru, maka] esposa, mulher

hus/vagn (s) -vagnen, -vagnar [litet hus på hjul att dras efter bil] caravana ou "caravan" / "trailer"(EUA)

huv (s) -en, -ar [skydd över något, kåpa] cobertura

- motorhuv (cobertura de motor ex: carro)

huva (s) -n, -or [skydd för huvudet] capuz, touca

huvud (s) ett, huvudet, huvud, huvuden cabeça

- ont i huvudet (dor de cabeça)

huvud- (förled) {palavra que uso como prefixo para formar outras palavras}

- huvud/gata -n (rua principal)

- huvud/ansvar -et (responsavel)

- huvud/byggnad (prédio principal)

- huvud/person (pessoa principal)

- huvud/roll (pessoa principal, ator principal (ex: filme, novela, teatro etc)

huvud/bonad (s) -bonaden, -bonader veu (usa p/ cobrir a cabeça)

huvud/man (s) -mannen, -män, -männen chefe, pessoa principal, responsavel

huvud/sak (s) -saken, -saker [det viktigaste] o essencial, o principal

huvud/stad (s) -staden, -städer [Stockholm - Sverige] capital {capital da Suécia - Stockholm (Estocolmo)}

huvud/värk (s) -värken [ont i huvudet] dor de cabeça

Monday, September 10, 2007

HU

hud (s) -en, -ar pele; cútis, epiderme

- djurhud (couro {animal})

- hud/sjukdom -en (doença da pele)

- hud/färg -en (cor da pele)

- hud/läkare (dermatologista)

hugg (s) ett, hugget, hugg, huggen golpe (com uma faca, punhal, etc)

- knivhugg (facada)

hugga (v) hugger, högg, huggit, hugg! cortar; derrubar; abater

- hugga ved (cortar lenha)

- hugga en julgran (derrubar um pinheiro {de Natal})

hugg/orm (s) -ormen, -ormar cobra {huggorm é única cobra venenosa da Suécia}

huller om buller (adv) [i oordning] em desordem, desordenadamente

human (adj) -t, -a [mänsklig] humano

humanistisk (adj) -t, -a humanista

humanitär (adj) -t, -a humanitário

humla (s) -n, -or abelhão (inseto)

humle (s) humlen uma semente que faz cerveja na Suécia

hummer (s) hummern, humrar lagosta

humor (s) humorn humor

humoristisk (adj) -t, -a humorístico

humör (s) humöret humor, disposição

- vara på gott humör (estar bem disposto / de bom humor)

- vara på dåligt humör (estar mal disposto / de mau humor)

hund (s) -en, -ar cachorro (maskulinum), cadela (femininum), cão {pl. -ães}

hundra (räkn) [100] cem, cento (100)

hundra/del (s) -delen, -delar [en av 100] centésimo, centésima parte

hundra/lapp (s) -lappen, -lappar [ sedel med 100 kronors värde] nota de cem coroas

hundratals (adv) [flera hundra] centenas

hunger (s) hungern fome

- hunger/strejk -en (greve de fome)

hungra (v) -r, -ade, -at, hungra! ter fome

hungrig (adj) -t, -a [som känner hunger] com fome

Tuesday, September 04, 2007

HOR

hora (s) -n, -or [prostituerad kvinna] prostituta

horisont (s) -en, -er horizonte

horisontell (adj) -t, -a horizontal

hormon (s) ett, hormonet, hormon {el. hormoner} hormônio

horn (s) ett, hornet, horn, hornen chifre

- slags blåsinstrument (clarineta, corneta {instrumento musical})

horoskop (s) ett, horoskopet, horoskop, horoskopen horoscópio, horóscopo

horribel (adj) horribelt, horribla [helt orimlig, förskräcklig] horrível

hos (prep) [i anslutning till]

- han är på besök hos sin syster (ele está visitando a irmã dele)

- hemma hos (em casa de)

hosta¹ (s) hostan tosse

hosta² (v) -r, -ade, -at, hosta! tossir

- hosta anfall (ataque de tosse)

- hosta upp {pengar} [=betala ut {pengar}] pagar, fazer pagamento

hot (s) hotet ameaça

hota (v) -r, -ade, -at, hota! ameaçar

hotell (s) ett, hotellet, hotell, hotellen hotel

- hotell/ägare -n (proprietário/dono de hotel, hoteleiro)

- hotell/rum (quarto de hotel)

hotelse (s) -en, -er ameaça

hov¹ (s) -en, -ar [på djur] casco {animal}

hov² (s) ett, hovet, hov, hoven [en kungs hushåll] corte [casa do rei]

hov/mästare (s) -mästar(e)n, -mästare, -mästarna chefe de restaurante

hov/rätt (s) -rätten, -rätten Tribunal de Segunda Instância

hr (förk) [herr] abreviatura(-s) [hr = herr (senhor = sr.)]

Wednesday, August 29, 2007

HO

hobby (s) -n, -er passatempo predileto

hockey --> ishockey [sport] hóquei

hoj (s) -en, -ar [cykel] motocicleta

holländare (s) holländar(e)n, holländare, holländarna [person från Holland] holandês {pessoa da Holanda}

holländsk (adj) -t, -a holandês

homo/gen (adj) -gent, -gena [alltigenom likartad, enhetlig {motsats# heterogen}] homogêneo

homo/sexuell (adj) -sexuellt, -sexuella [manlig {kvinnlig - lesbisk}] homossexual

hon (pron) henne [böjd form avänds som objekt och efter preposition; kvinnlig individ] ela

- hon har en blå kjol (ela está com uma saia azul)

- jag såg henne (eu vi ela)

- detta är hennes bok (este livro é dela)

hona (s) -n, -or [ djur av kvinnligt kön] fêmea; sexo feminino (animal)

honnör (s) -en, -er [militar hälsning] saudação militar; fazer continência

honom ->han (pron) o, ele, lhe

honorar (s) ett, honoraret, honorar, honoraren [arvode] honorário(-s) {pagamento}

honung (s) honungen mel

hop- (förled) [ihop, samman] montão, pilha

hopfällbar (adj) -t, -a dobrável

hopp (s) ett, hoppet, hopp, hoppen salto, pulo

- hopp (esperança)

hoppa (v) -r, -ade, -at, hoppa! [göra ett hopp] saltar, pular

hoppa av (v) -r av, -ade av, -at av [lämna ett land, ett parti e dyl] fugir a, retirar-se

hoppa över (v) -r av, -ade av, -at av [utelämna] saltar por cima; não fazer caso de, passar por alto

- hoppa över en sida i boken (pular a pagina de um livro)

hoppas (v) hoppas, hoppades, hoppats, hoppas! [önska att ngt skall gå bra] esperar, ter esperança em, contar com

- hoppas det går bra (espero que tudo de certo)

- hoppas på det bästa (esperar o melhor)

hopp/lös (adj) -löst, -lösa sem esperança, desesperado/a(-s)

Wednesday, August 22, 2007

HJ

hjälm (s) [jel:m]* -en, -ar capacete

hjälp (s) [jelp:p]* hjälpen ajuda, auxílio; socorro; assistência;

- ropa på hjälp (gritar por socorro)

- första hjälpen {= första sjukvård efter olycka etc} (primeiros socorros)

hjälpa (v) [jel:per] -er, -te, -t, hjälp! ajudar, prestar ajuda a; auxiliar, socorrer; assistir

- Vill du hjälpa mig med disken? (Você quer me ajudar a lavar a louça?)

- det hjälper inte att gråta (não adianta chorar)

hjälpa till (v) [jel:pertil:] -er till, -te till, -t till, hjälp till ! {dela någons arbete, assistera} ser útil

- min fru hjälper inte till med disken (minha esposa ñ me ajuda lavar a louça)

hjälplös (adj) [jel:plö:s] -t, -a desamparado/a

hjälp/medel (s) [jel:pme:del] -ett, -medlet, -medel, -medlen auxílio, ajuda

hjälpsam (adj) [jel:psam:] hjälpsamt, hjälpsamma prestável, complacente, prestativa

- hjälpsamhet -en (cortesia, complacência)

hjälte (s) [jel:te] -en, -ar herói

hjärna (s) [jä:rna] -n, -ar cérebro

hjärn/död¹ [jä:rndö:d] (adj) -dött, -döda morte cerebral

hjärn/död² (s) [jä:rndö:d] -döden quando o cérebro para de funcionar

hjärn/skakning [ (s) -skakning, -skakningar comoção cerebral

hjärter (s)[järt:er] hjärtern, hjärter, hjärterna copas (carta de baralho)

hjärta (s) [järt:a] ett, hjärtat, hjärtan coração

hjärt/infarkt [järt:infar:kt] (s) -infarkten, -infarkter enfarte

- hjärt/attack -en, -er (ataque cardíaco)

hjärtlig (adj) [järt:lig] -t, -a cordial, afetuoso

hjärt/lös (adj) [järt:lö:s] -löst, -lösa sem coração

P.S* {palavras que inicia com "hj" o "h" não pronuncia [=~ (j {a pronuncia do "j" tem o som do "i" em português)[iellm]}

=~ (mais ou menos)

Friday, August 17, 2007

HI

hingst (s) -en, -ar [hane av hästdjur] garanhão (cavalo)

hink (s) -en, -ar balde

hinna¹ (s) -n, -or membrana; película

hinna² (v) hinner, hann, hunnit, hinn! [komma i tid, nå fram] chegar a tempo, { atingir, alcança}

- hinner med (ter tempo para)

- hinna med tåget ( ter tempo de pegar o trem)

- hinna fatt (alcançar)

- hinna undan (escapar)

hipp (interj)

- Hipp hipp hurra! (exclamação!)

hiss (s) -en, -ar elevador

hissa (v) -r, -ade, at, hissa! levantar, içar

- hissa flaggan (içar/hastear a bandeira)

historia¹ (s) historien [skolämne; vetenskapen om det som hänt i världen] história, {matéria na escola}

- få bra betyg i historia (ter boa nota em história (escola))

- Sveriges historia (história da Suécia)

- historie/bok -en (livro de história)

- historiker -n (historiador)

historia² (s) historien el. historian, historier [berättelse, skildring] história, conto, novela, narrativa

- roliga historier (histórias engraçadas)

- kärlekshistoria (história de amor)

historisk (adj) -t, -a histórico

hit¹ (adv) [till denna plats] cá, aqui

- kom hit ! (vem cá!)

- hon tittar hit (ela olha para cá)

- ända hit (até aqui)

hit² (s) hiten, hits [sång som säljer mycket engelska] parada (musica que vende muito)

- hit/lista (lista das musicas mais vendidas)

hitta (v) -r, -ade, -at, hitta! [finna, upptäcka, påträffa] achar, encontrar

- hitta på (v) -r, -ade, -at på [uppfinna, tänka ut] inventar, imaginar

- hitta på en rolig lek (inventar uma brincadeira engraçada)

hittills (adv) [fram till denna tidpunkt, tills nu] até agora

hitåt (adv) [ i riktning mot denna plats] para cá

HIV [AIDS]

hjort (s) -en, -ar [Cervus (ett hovdjur)] cervo, veado (animal)

hjortron (s) ett, hjortronet, hjortron, hjortronen [bär] espécie de amora silvestre do norte da Suécia

hjul (s) ett, hjulet, hjul, hjulen roda

- hjul/axel -n (eixo de roda)

Tuesday, July 31, 2007

HEN

henne [hon] (pron) ela {o seu, a sua, os seus, as suas, dela}

heroin (s) heroinet heroina

herr (s) herrn, herrar [titel på en man när man talar till el. om honom] senhor, cavalheiro

herre (s) herrn, herrar [man] senhor

- Mina damer och herrar! ({minha} Senhora e {meu}Senhores!)

- herr/skjorta -n (camisa)

man som bestämmer, häskare i {best. form Gud} senhor, Deus

Herre Gud! {herregud!} {=mild svordom} (Meu Deus!}

herr/gård (s) -gården, -gårdar [stor egendom, gods] casa principal de uma fazenda grande {antiga}

hes (adj) -t, -a rouco

het (adj) hett, heta quente

heta (v), heter, hette, hetat [ha som namn, kalas] chamar-se

- Vad heter ni? ( Como você se chama? / Qual é seu nome?)

- Vad heter det på portugisiska? (Como se diz em português?)

hetsa (v) -r, ade, at, hetsa! [ jäkta] apressar, precipitar

- Hetsa mig inte! (Não me apresse!)

uppmuntra till förföljelse

- hetsa hundar på någon (açoita um cachorro/cadela para latir ou morder)

hetta (s) hettan [värme, glöd] calor {ardor, fogosidade}

hicka (s) hickan soluço

hicka (v) -r, -ade, -at, hicka! soluçar, ter soluços

himla (adv) [mycket]

- himla bra (muito bom/boa)

himmel (s) himlen, himlar céu

hinder (s) ett, hindret, hinder, hindren {el. hinderna} obstáculo, impedimento

hinders/prövning (s) -prövningen examinação q a igreja faz aqui na Suécia antes do casamento, para saber se não existe nenhum impedimento para casais contrair matrimonio {ex: se já foi casado ou seja parentes proximo}

hindra (v) -r, -ade, -at, hindra! impedir

hinduism (s) hinduismen hinduismo (religião da India)

Friday, July 27, 2007

HEM

¹hem (adv) [till sitt hem el. sin hemort] casa, lar

- resa hem (ir para casa)

²hem (s) ett, hemmet, hem, hemmen domicílio, casa

- arbeta i hemmet (trabalhar em casa)

- föräldrahem (casa dos pais)

- hem/arbete -t (deveres escolares)

Institution som fungera som bostad (instituição que funciona como domicílio/moradia) asilo

- vårdhem (asilo para velhos)

- daghem (creche)

- vandrarhem (alberge)

hem/bränning (s) -bränningen [framställning av sprit i hemmet] destilaçao caseira

**Olagligt i Sverige (proíbido/ilegal na Suécia)

hem/dator (s) -datorn, -datorer [dator för användning i hemmet] computator que usa em casa

hem/försäkring (s) -försäkringen, -försäkringar seguro residencial

hem/hjälp (s) -hjälpen, -hjälpar empregada doméstica

hemifrån (adv) [från hemmet, bort] de casa

- resa hemifrån (ir/viajar da casa p/ outro lugar; ir-se)

hem/komst (s) -komsten, -komster [återkomst till hemmet] volta, regresso {para casa, lar}

hem/kunskap (s) -kunskapen [ett skolämne som behandlar skötseln av ett hem, konsumentfrågor etc] matéria escolar que estuda "economia, cuidado etc, doméstica/o de uma casa" {matéria entre 7.a a 9.a 1.o grau}

hem/lagad (adj) -lagat, -lagade caseiro/a, feito em casa {ex: pão, refresco, comida etc}

hem/land (s) -landet, -länder pátria, país natal

hemlig (adj) -t, -a [dold] secreto; oculto

hemlighet (s) -en, -er segredo/s

hemlig/hålla (v)-håller -höll, -hållit, -håll! [dölja] manter secreto {em segredo}; guardar segredo sobre....

hem/lös (adj) -löst, -lösa sem casa, sem tento

hemma (adv) [i hemmet, inne] em casa, {dentro de casa}

- hon är inte hemma (ela não está em casa)

hemma/fru (s) -frun, -fruar dona de casa

hemma/gjord (adj) -gjort, -gjorda caseiro/a, feito em casa

hemma/plan (s) -planen [spelplan {i fotboll etc} där man bor] campo próprio {jogar em casa} na própria cidade

hemorrojder (s) [plural] hemorróidas (doença)

hem/ort (s) domicílio, lugar de origem

hemsk (adj) -t, -a horrível, horroroso

hem/slöjd (s) -slöjden artesanato

hem/språk (s) -språket, -språk, -språken [modersmål] língua materna

hemspråks/lärare (s) -lärar(e)n, -lärare, -lärarna {professora/o} que ensina a língua materna

hem/tjänst (s) -tjänsten [social service för äldre] assistente social para velhos

hem/väg (s) -vägen voltar para casa

hemåt (adv) [i riktning mot hemmet] para casa {sentido de estar voltando para casa}

Thursday, July 19, 2007

HEL

helhet (s) helheten [något som är helt] totalidade

helig (adj) -t, -a santo/a, sagrado/o, sacro/a

helikopter (s) helikoptern, helikoptrar helicóptero

heller (adv) [också endast med nekande ord] usa somente com palavra negativa

- inte heller (também não, tão pouco)

- han vet inte och bryr sig inte heller om det (ele não sabe, nem se importa)

- och inte jag heller ( e eu também não, nem eu tão pouco)

hel/ljus (s) -ljuset, -ljus, -ljusen [strålkastarljus på bil] luz alta (dirigir um carro c/ luz alta)

hel/pension (s) -pensionen pensão completa (3 refeiçoes)

helsike (s) {mild svordom} praga, palavrão (suave) {ex: inferno, diabo}

hel/skinnad (adj) -kinnat, -skinnade [oskadd] são e salvo

- komma helskinnad undan (escapar de uma boa)

helst¹ (adv) [gärna] {komp.: hellre, helst}

helst² (adv) { i förbindelse som helst} de preferência

- hur ofta som helst (quantas vezes quiseres)

- hur som helst (de qualquer modo)

- det må vara hur som helst (seja como for)

- när som helst (em qualquer hora)

- vem som helst ( quem quer que seja, seja quem for, qualquer)

- vad som helst ( o que quer que seja)

helt (adv) [alldeles] (de) todo

- helt och hållet (totalmente, completamente, inteiramente, por completo)

- helt enkelt ( puro e simplesmente)

hel/tid (s) [full arbetstid] trabalho de oito horas, tempo integral

helvete (s) ett, helvetet, helveten, helvetena [svordom] infernal {inferno, praga}

Thursday, July 12, 2007

HE

hebreiska (s) hebreiskan [officiellt språk i Israel] hebraico {língua do país de Israel}

heder (s) hedern honra

- på heder och samvete! (pela minha honra!)

hederlig (adj) -t, -a [ärlig] honesto, correto, honrado

heders/ord (s) -ordet, -ord, -orden palavra de honra

hedra (v) -r, -ade, -at, hedra! [bevisa heder] honrar, venerar, respeitar

hej (interj] [hälsningord] olá, oi

- Hej då! (tchau, adeus)

heja(1) (interj) torcer por (ex: futebol)

heja(2) (v) -r, -ade, -at, heja! [säga hej {till} ngt] cumprimentar

hejda (v) -r, -ade, -at, hejda! [stoppa, hindra] parar, deter

hejsan (interj) [häsningsord] olá, oi {usa p/ cumprimentar pessoas amigas, conhecidas}

hektar (s) ett, hektaret, hektar, hektaren [ett ytmått {=10 000 kvdratmeter}] hectare {medida agrária de 100 ares}

hektisk (adj) -t, -a agitado, excitado, febril

hekto (s) ett, hektot, hekto, hektona [ett vikmått {=100 gram}] cem gramas, hectograma {medida de 100 gramas}]

hel (adj) helt, hela [odelad, fullständig] todo, inteiro, integral, total

- en hel vecka (a semana inteira, toda a semana)

- en hel del {=mycket, många} (boa parte, grande parte)

- på det hela taget {=i stort sett} (duma maneira geral, dum modo geral)

oskadad # trasig, sönder (intacto, inteiro # quebrado, despedaçado)

hel/försäkring (s) -försäkring, -försäkringar seguro total (ex: p/ carro)

helg (s) -en, -er [veckslut, högtider] fim de semana, feriado

- julhelg (feriado de Natal)

- långhelg (semana Santa)

helg/dag (s) -dagen, -dagar [söndag el. annan kyrklig högtid # vardag] dia feriado, {dia santo}

helgon (s) ett, helgonett, helgon, helgonen santo da igreja católica

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário