Tuesday, April 28, 2009

Li

libanes (s) -en, -er [person från Libanon] libanês {pessoa do Líbano}
liberal (adj) liberalt, liberala liberal s.m. e s.f)
liberalism (s) liberalismen liberalismo (s.m)
libyer (s) libyern, libyer, libyerna [person från Libyen] líbio {pessoa da Líbia}
licens (s) -en, -er [tillstånd utfärdat av myndighet] licença (s.f)
- TV-licens (na Suécia você paga "licença para assistir tv e rádio"]
- licens/avgift -en (taxa (valor) pagamento da licença)
lidande (s) ett, lidandet, lidanden, lidandena [plåga] sofrimento (s.m), dor (s.f)
lida (v) lider, led, lidit, lid! [ha smärtor, plågas {bära följderna (av), vara drabbad (av)}] sofrer {sofrer, sentir dor}
- lida av allergi (sofrer com alergia)
- lida brist {=sakna} (carecer de)
lie (s) lien, liar foice (s.f)
lift (s) liften, liftar {el. lifter} [hiss, linbana] teleférico (s.m) {para esquiadores}
- gratisåkning, skjuts (carona (s.f), pegar carona)
lifta (v) liftar, liftade, liftat, lifta! [{be att få} åka med gratis] pegar carona
liga (s) -n, -or [kriminell grupp, förbrytargäng] liga (s.f), bando (s.m), quadrilha (s.f) {ex: bandidos}
- liga/fotboll -en [liga de fotebol]
ligg¹ (s) ett, ligget, ligg, liggen [samlag (vardagligt)] dormir com alguém (fazer sexo)
ligga (v) ligger, låg, legat, ²ligg! [vätt läge, vila; vara placerad] estar deitado
- ligga i sängen (estar deitado/a na cama)
- boken ligger på bordet [o livro está em cima da mesa]
- ligga med någon {=ha smlag med någon} (dormir com alguém {fazer sexo})
ligga i (v) ligger i, låg i, legat i, ligg i! [anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar sem descanso
ligga över (v) ligger över, låg, legat, ligg! [stanna kvar hos någon över natten, sova över] passar a noite (na casa de alguém), pernoitar
ligg/vagn (s) -vagnen, -vagnar [tågvagn med enklare sovplatser] vagão de trem para dormir
lik¹ (adj) likt, lika [som har samma utseende som el. påminner om något] ser parecido com alguém, parecer com ...
- du är lik din far (você é parecido com seu pai/você é cara do seu pai)
lik² (s) ett, liket, lik, liken [död (människo} kropp] cadáver (s.m), defunto (s.m)
lika (adv) igualmente, {(adj) igual, semelhante}
- han är lika gammal som jag [eu e ele temos a mesma idade]
- hans chanser är lika med noll (as chances dele é igual a zero)
lika/berättigad (adj) -berättigat, -berättigade [som har samma rätt(igheter)] ter o mesmo direito que
likadan (pron) likadant, likadana [av samma slag] {(adj) igual, semelhante} {Pt. é um adjetivo, (sueco {pronome})

Wednesday, April 22, 2009

Ll

lej

lejd (s) lejden [garanti] salvo conduto

- fri lejd {=garanti (för någon) att passera fritt genom fientligt område} (licença escrita para alguém viajar ou transitar livremente)

lejon (s) ett, lejonet, lejon, lejonen [Felis leo] leão (pl. -ões)

lek (s) -en, -ar jogo (s.m), brincadeira (s.f)

- kortlek (jogo de cartas {baralho (s.m)})

leka (v) leker, lekte, lekt, lek! brincar, jogar

lekis (s) ett, lekiset, lekis, lekisen [ lekskola vardagligt] jardim (escola)

lek/kamrat (s) -kamraten, -kamrater campanheiro/a de brincadeiras

lek/man (s) -mannen, -män, -männen leigo (s.m)

lek/plats (s) -platsen, -platser parque infantil

lektion (s) -en, -er [undervisningstimme {i skolan}] lição (pl. -ões), aula (s.f)

lektor (s) lektorn, lektorer [titel för högre lärare vid gymnasieskolan el. högskolan] professor/a

lem (s) lemmen, lemmar [arm el. ben, extremitet] membro (s.m), extremidades (plural)
len (adj) lent, lena [mjuk och skön] macio, liso, suave
le (v) ler, log, lett, le! [se road el. se glad ut] sorrir (-se)
lera (s) leran, leror barro (s.m), argila (s.f)
-ler/kruka (vaso de barro)
ler/gods (s) -goset [keramik {t ex tegel, kakel] ceramica, barro {ex telha (s.f), azulejo (s.m)}
lesbisk (adj) -t, -a [homosexuell (kvinnor)] lésbica (s.f) {homossexualismo feminino}
leta (v) -r, -ade, -at, leta! [försöka hitta, söka] procurar, buscar
lett¹ -> leder (v)
lett² -> ler (v)
lett³ (s) -en, -er [person från Lettland] letão, leto ou letoniano {pessoa da Letônia}
leva (v) lever¹, levde, levt, lev! [vara vid liv, existera] viver, existir, estar vivo
- Lever dia föräldrar? (Seus pais estão vivos?)
- levande ljus {=stearinljus etc} (vela (acesa))
leve (s) levet, leven [hurrarop] viva!, hurra!
- leve konungen! (viva o rei!)
leve/bröd (s) -brödet [förutsättning för att leva] ganha pão, sustento
lever² (s) levern, levrar [ett inre organ i kroppen] fígado (s.m)
leva ut (v) lever ut, leved ut, levt ut, lev ut! [ge fritt utlopp åt]
leverans (s) -en, -er entrega (s.f), fornecimento (s.m), abastecimento (s.m)
- leverans/tid -en ( prazo (s.m) de entrega (s.f))
leverantör (s) -en, -er fornecedor/a, abastecedor/a
leverera (v) -r, -ade, -at, leverera! fornecer, abastecer, entregar
levnad (s) levnaden [livstid] vida, existência
- levnads/kostnad -en (custo de vida)
- levnads/standard -en (padrão de vida)
lexikon (s) ett, lexikonet, lexikon {el. lexika}, lexikonen [ordbok, ordlista] dicionário, vocabulário

Monday, April 06, 2009

Ll

le
leasa (v) -r, -ade, -at, leasa! [
hyra genom leasing (engelskt uttryck)] "leasing"; arrendar; alugar
leasing (s) -en, -ar [(ut)hyrning {särskilt av maskiner etc} under en viss period (engelskt uttryck)] arrendamento (s.m)
led¹ (adj) lett leda [trött, uttråkad] entediado, estar farto; tédio
- jag är led på mitt jobb [eu estou entediado pelo meu trabalho]
led² (s) -en, -er [ sträcka där man kan färdas] caminho (s.m), via (s.f), rota (s.f), sentido (s.m)
- rörlig förbindelse mellan ben i kroppen [articulação]
led³ (s) ett, ledet, led, leden [rad av (personer)] fila (s.f), fileira (s.f)
- del i ett förlopp [fazer parte]
leda¹ (s) ledan [känsla av att vara uttråkad] tédio (s.m)
ledamot (s) ledamoten, ledamöter {medlem (av en styrelse etc)] membro (s.m)
- riksdagsledamot (membro do congresso {deputado federal})
ledare (s) ledar(e)n, ledare, ledarna [person som leder något, chef] chefe (s.m), gerente (s.m) etc
- partiledare (chefe de um partido político)
- ledarskap -et (direção, chefia, gerência, liderança)
tidningsartikel som framför tidnings egna åsikter (chefe editor de jornal; editorial)
ledd (s) ledden ledder [riktning] direção (pl. -ões)
leda² (v) leder, ledde, lett, led!⁴ [föra {till ett mål} om el etc överföra] dirigir, levar, guiar; conduzir
- leda en person över gatan (conduzir uma pessoa para atravessar uma rua)
vara ledare el. chef för; sköta, styra ( chefiar, gerir, administrar)
ligga främst ( estar à frente)
- ledning -en
ledig (adj) ledigt, lediga [inte upptagen, fri motsats (#) upptagen] livre, disponível, sem ocupação (pl. -ões)
- en ledig stol (uma cadeira livre)
- lediga jobb (trabalho disponível)
- ta ledigt fån jobbet (tirar folga (s.f) do trabalho)
obesvärad, otvungen motsats (#) besvärad [krystad] vago, desocupado, livre
- ledig klädsel (vestuário livre)
ledighet (s) ledigheten [ det att vara ledig från arbetet] folga (do trabalho)
ledning (s)  -en, -ar [styrelse] administração (pl. -ões), direção (pl. -ões), chefia, gerência, gestão (pl. -ões), liderança)
- under ledning av (sob a direção de, chefiado por, liderado por)
ledsam (adj) ledsamt, ledsamma triste, lamentável
- det var ledsamt att höra (foi triste ouvir isso)
ledsen (s) ledset, ledsna [nedstämd, bedrövad motsats (#) glad] triste, desolado
- hon såg trött och ledsen ut [ ela parece cansada e triste]
led/tråd (s) -tråden, -trådar [vägledning {när man löser ett problem}] pista (s.f)
leende (s) ett, leendet, leenden, leendena sorriso (s.m)
leg (s) leget, leg, legen [legitimation] identidade (s.f) (ID)
legal (adj) legalt, legala [laglig, lagenlig motsats (#) illegal] legal
legation (s) -en, -er [diplomatisk representation] delegaçäo diplomática
legend (s) -en, -er [helgonberättelse, myt] lenda, legenda
- legendarisk (adj) [legendário]
legitim (adj) legitimt, legitima [lagligt berättigad] legítimo/a
legitimation (s) -en, -er legitimação (pl. -ões) {identidade}
legitimerad (adj) legitimerat, legitimerade [som är behörig att utöva ett viss yrke] diplomado/a pessoa ex. médico/a
- legitimerad läkare [médico/a diplomada]
legitimera sig (v) -r, -ade, -at, legitimera! [visa legitimation] legitimar, identificar-se, provar a sua identidade
lego (s) jogo ou figurar de plástico para montar (brinquedo para crianças)
lego/soldat (s) -en, -er mercenário (s.m)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário