Tuesday, December 26, 2006

BEK

bekämpa (v) -r, -ade, -at [kämpa mot, motarbeta] combater, lutar

bekämpning (s) en, -en, -ar [det att kämpa mot] combate, luta

bekännelse (s) en, -en, -er [1 erkännande, medgivande] confissão, reconhecimento

2 öppen redovisning av tro, åsikt e dyl crer (religião)

bekänna (v) -er, -de, -t confessar, reconhecer, admitir

belastad (adj) -t, belastad-e carga

belasta (v) -r, -ade, -at carregar

belgare (s) en, belgar(e)n, belgare, belgarna [person från Belgien] belga ( pessoa da Bélgica)

belopp (s) ett, belopp-et, belopp, belopp-en importância (dinheiro), quantia, soma

belysa (v) -er, -te, -t [1 utsätta för ljus] iluminar

2 illustrera ilustrar

belysning (s) en, -en, -ar [1ljus {från lampor}] luz, iluminação

2 förklaring, illustration esclarecer

belåning (s) en, -en, -ar [det att låna pengar mot säkerhet] empenhar, hipotecar

belåten (adj) belåte-t, belåtna [nöjd, tillfreds] contente, satisfeito

belöna (v) -r, -ade, -at recompensar, gratificar, remunerar, premiar

belöning (s) en, -en, -ar recompensa, gratificação, remuneração

ben (s) ett, ben-et, ben, ben-en [1 kroppsdel som människar och djur går med eller står på] osso

- sträcka på benen ( esticar as pernas)

- stå på egna ben {=klara sig själv} ( ser independente)

- dra benen efter sig {=gå alltför långsamt} ( andar devagar, arrastando a perna)

- vara på benen {=vara verksam igen efter att ha sovit eller sjuk} ( pessoa ativa (depois de uma doença ou acabou de acordar)

- lårben (coxa)

- bordsben ( perna da mesa)

1 del av skelett ( parte do esqueleto)

- han är bara skinn och ben (ele é so pele e osso)

ben/brott (s) ett, -brott-et, -brott, -brott- en [1 fraktur] fratura (quebra na perna, braços, etc)

bensin (s) bensinen gasolina

bedja (v) ber, bad, bett, be! (el. bed!) [1 begära ] pedir, orar

- be om ursäkt ( pedir desculpa)

- han bad att få återkomma ( ele pediu para voltar)

2 anropa Gud, förräta bön ( rezar, orar)

- be till Gud ( rezar, orar para Deus)

beredd (adj) berett, beredda preparado, pronto, disposto

bereda (v) bereder, beredde, berett [förbereda] preparar, aprontar

- bereda sig på det värsta ( preparar-se para o pior)

beredskap (s) beredskapen [det att vara förberedd] (ter tudo preparado/pronto para....)

berg (s) ett, berg-et, berg, berg-en montanha, monte

Wednesday, December 20, 2006

BEH

behålla (v) behåller, behöll, behållit [ha kvar, spara] guardar, conservar, economizar

- han fick behålla sitt jobb (ele não perdeu o emprego / ele continua no mesmo emprego)

behärska (v) -r, -ade, -at [ha makt över, styra, klara av, kunna] dominar, governar

- behärska ett språk ( dominar (conhecer bem) uma língua (idioma)

behärskning (s) en, behärskning- en domínio (controle) de si mesmo

behörig (adj) -t, -a [kompetent; lämplig] competente, qualificado

behövande (adj) indigente, necessitado

behöva (v) -er, -de, -t [1 ha behov av] necessitar, ter necessidade de, precisar, carecer de

- jag behöver hundra kronor ( eu preciso de 100 coroas)

- han behövde hjälp ( ele precisou de ajuda)

2 behöver + INFINITIV - hon vann utan att behöva anstränga sig ( ela ganhou sem precisar fazer esforço)

beige (adj) beigea cor bege, beige

¹bekant (adj) bekant, bekant-a [känd, välkänd] conhecido, célebre

²bekant (s) bekanta [person som man känner (ytligt)] conhecido, pessoa amiga

bekanta sig (v) -r, -ade, -at [lära känna] fazer conhecimento, dar a conhecer, fazer saber

bekantskap (s) -en, -er [kännedom; bekant] conhecimento

beklaga (v) -r, ade, -at [uttrycka el. känna sorg över] ter pena de, lamentar, lastimar

bekostar (v) -r, -ade, -at [betala] pagar as despesas de

bekostnad (s) [omkostnad, räkning] à custa de

- leva på andras bekostnad (viver à custa alheia)

bekräfta (v) -r, -ade, -at [intyga, styrka, försäkra] confirmar, atestar, certificar

bekräftelse (s) en, -n, -er [bevis på att något är sant, intyg] confirmação

bekväm (adj) -t, -a [ 1 behaglig, skön] cómodo, confortável

2 lat, maklig ( conveniente, folgado)

bekymmer (s) ett, bekymre-t, bekymmer, bekymre-n (el. bekymmer-na) preocupação

- bekymmer/sam preocupante

- bekymmers/lös despreocupado

bekymrad (adj) bekymra-t, bekymrad-e [orolig, ängslig] preocupado, aflito

bekymra sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig preocupar, afligir

Tuesday, December 19, 2006

BEG

begagna(v) -r, ade, -at usar, utilizar, empregar, proveitar

- en begagnad bil ( carro usado, carro de segunda mão

begiva (v) beger sig, begav sig, begett sig {el. begivit}, bege! { el. begiv!} [ gå, åka, resa, fara] caminhar-se para, deslocar-se a; viajar

begonia (s) en, -n, -or uma planta "begónia"

begrava (v) begraver, begravde {el. begrov}, begravt (el. begravit} enterrar, sepultar

begravning (s) -en, -ar enterro, fuenral

begrepp (s) ett, begrepp-et, begrepp, begrepp-en concepção, conceito, ideia, noção

begripa (v) begriper, begrep, begripit [förstå, fatta, inse ] compreender, entender, perceber

begriplig (adj) -t, -a [ som man kan begripa, förståelig] compreensível

begrunda (v) -r, ade, -at [tänka över] meditar, reflectir em

begränsa (v) -r, -ade, -at [sätta en gräns för, inskränka ] limitar(-se), delimitar, restringir (-se)

begränsning (s) en, -en, -ar limitações, restrição

- jag känner min begränsning ( eu conheço meus limites)

begå (v) begår, begick, begått [utföra (en handling) ] cometer, praticar

- begå ett brott ( cometer um crime)

begåvad (adj) begåvat, begåvade [med goda anlag, intelligent] inteligente, talentoso

begåvning (s) en, -en, -ar [(goda ) anlag, intelligens] talento(s)

¹begär (s) ett, begär-et, begär, begär-en [stark, längtan; beroende] desejo, cobiça

- spritbegär ( desejo de beber bebida alcoolica)

²begära (v) begär, begärde, begärt [bem om, fordra, kräva] pedir, solicitar, requerer, exigir

begäran (s) [önska, anhållan] pedido, solicitação

behaglig (adj) -t, -a [angenämn] agradável, ameno

behandla (v) -r, -ade, -at [1 sköta, vårda, handskas med] tratar, (tratar uma doença)

2 hantera, ta upp, handlägga tratar um assunto, manejar

behandling (s) en, -en, -ar [1 skötsel, vård] tratamento, trato

1 hantering, bearbetning manejo, modo de tratar

behov (s) ett, behov-et, behov, behov-en [något man, måste ha, nödvändighet] necessidade, precisão

behå (s) en, behå-n, behå (el. behå-ar), behåna (el. behåarna) sutiã (soutien)

behåll (s) guardar, conservar, ficar com

behållare (s) en, behållar(e)n, behållare, behållarna [förvaringskärl] recipiente, vasilha

Friday, December 15, 2006

BED

bedragare (s) en, bedragar(e)n, bedragare, bedragarna enganador, impostor, vigarista

bedra(ga) (v) bedrar, bedrog, bedragit enganar, fraudar (dinheiro)

bedriva (v) bedriver, bedrev, bedrivit [ägna sig åt, syssla med] exercer, ocupar-se de

bedrägeri (s) ett, bedrägeri(e)t, bedrägeri- er fraude, falcatrua

bedräglig (adj) -t, -a fraudulento

bedrövad (adj) bedrövad-t, bedrövad-e aflito, desolado, triste

bedröva (v) -r, -ade, -t [göra sorsen] afligir, desolar, entristecer

bedrövelse (s) -n, -er aflição, tristeza

bedrövlig (adj) -t, -a deplorável, lamentável, [usel] miserável

bedöma (v) -er, -de, -t julgar, apreciar, avaliar

bedömning (s) -en, -ar juízo, apreciação, avaliação, estimativa

bedövning (s) -en, -ar anestesia

befalla (v) -er, -de, -t [ge order] ordenar, mandar, dar ordens

befallning (s) -en, -ar ordem

befattning (s) -en, -ar emprego, ocupação

befintlig (adj) -t, -a existente (que existe)

befogad (adj) -t, -a justificado, legítimo

befogenhet (s) -en, -er [ rättighet] autorização

befolkning (s) -en, -ar população, povo, habitantes

befria (v) -r, -ade, -at libertar, livrar

befrielse (s) -en, -er libertação, liberação

befrukta (v) -r, -ade, -at fecundar, fertilizar

befruktning (s) -en, -ar fecundação, fertilização

Thursday, December 14, 2006

BAN

banta (s) -r, -ade, -at fazer regime, emagrecer

baptist (s) -en, -er batista

bar (s) -en, -er bar

¹bara (adv) [ endast ] só, apenas, somente

²bara (konj) [om] contanto que

barack (s) -en, -er barraca, choupana

barberare (s) barberar(e)n, barberare, barberarna barbeiro

barfota (adj) oböjligt (=inflexivel, não tem declinaçao) descalço

barm (s) -en, -ar peito, colo, seio

barmhärtig (adj) -t, -a piedoso, caridoso

barn (s) ett, barn-et, barn, barn-en criança/s

barn/barn (s) -barn-et, -barn, -barn-en neto/a

barnsbarn (s) - barn-et, -barn, -barn-en bisneto/a

barn/bidrag (s) ett, -bidrag-et, -bidrag, -bidrag-en salario familia

barn/daghem -->daghem (s) ett, -hemmet, -hem, -hemmen creche

barn/morska (s) en, -morska-n, morsk-or parteira ( enfermeira especializada para fazer

pre-natal e o parto normal)

barn/vakt (s) -en, -er baba (que toma conta de crianças)

basar (s) -en, -er bazar

basilika (s) basilika-n manjericão (tempero)

basket (s) basket-en cesto

basket/boll (s) -bollen basquentebol (jogo)

bassäng (s) -en, -er [damm, pool] piscina

basta (intej) basta! chega!

bastant (adj) -t, -a sólido, firme

bastard (s) -en, -er bastardo

bastu (s) bastu-n, bastu-r sauna

batteri (s) ett, batteri(e)t, batteri- er bateria, pilha

BB (förk) maternidade (abreveatura)

bearbeta (v) -r, ade, -at trabalhar; cultivar

bebodd (adj) bebott, bebodda (= habitável), (# öde (=inabitável)

bebo (v), bebo-r, bebodde, bebott habitar

Tuesday, December 12, 2006

BAK

bak/plåt(s) -plåten, -plåtar tabuleiro (forma) para assar bolo, pão

bak/pulver(s) -pluvret fermento em pó

bak/rus(s) -ruset, -rus, -rusen ressaca (de bebida)

bak/sida(s) -sidan [motsatt sida, ryggsida] lado contrário

bak/smälla(s) -smällan, -smällor ressaca

bak/säte(s) -sätet [den bakre sittplatsen i en bil] assento traseiro do carro

bakterie(s) -en, -er bactéria, micróbio

bak/till(adv) [på baksidan, i bakre delen] atrás, na parte posterior

bak/verk(s) -verket, -verk, -verken [finare bröd, kaka] bolo

bak/vänd(adj) -vänt-vända [med fel sida fram: avig, konstig ] inverso, invertido

bak/åt(adv) [tillbaka, baklänges ] para trás

- Var snäll och gå längre bakåt i bussen! (Por favor vai para a parte traseira do ônibus!)

¹bal(s) -en, -ar [stor varupacke ] pacote

²bal(s) -en, -er [stor danstillställnig ] baile (de formatura, etc)

balans(s) balansen [jämvikt ] equilíbrio

- hålla balasen (equilibrar-se)

balans/räkning(s) -räkningen, -räkningar balancete, balanço (economia)

balett(s) -en, -er balé (dança)

balja(s) -n, -er [kar, ho ] bacia

balkong(s) -en, -er varandra, sacada, balcão

ballad (s) -en, -er balada (musica, dança)

ballerina(s) -n, -or bailarina

ballong(s) -en, -er balão

balsam(s) -en, -er bálsamo

bambu(s) bambu-n bambu

bana(s) -n, -or [väg] via, caminho, trajetória, [järv (via férrea)], pista

- tennisbana (onde se joga tenis)

- dansbana (onde se dança)

banal(adj)-t, -a [ ointressant genom sin vanlighet] banal, trival

banan(s) -en, -er banana [ett bananträd bananeira]

bandage(s) ett, -et, bandage atadura, faixa (colocar em ferimento]

band/spelare(s), -spelar(e)n, -spelare, -spelarna toca-fitas, gravador

bandy(s) bandyn espécie de hóquei que se joga ao ar livre no gelo

¹bank(s) -en, -ar banco de areia, aterro, dique

²bank (s) -en, -er [1 företag som lånar ut pengar, sysslar med värdepapper etc] banco (ex: Banco Itaú)

[2 försvaringsplats, förråd] - blodbank (banco de sangue), - databank (banco de dados)

bankett(s) -en, -er banquete

bank/fack(s) ett, -facket, -fack, -facken compartimento de cofre forte

bankir(s) -en, -er banqueiro

bank/man(s), -mannen, -män, -männen bancario

bankrut(adj) bankrutt, bankrutt-a [ruinerad] falécia, falir, [bankrutt(s) en, -er = abrir faléncia]

Saturday, December 09, 2006

B

baby el. bäbis, bebis (s) en baby, baby-n, baby-ar (el. baby-er) bebé, nené, neném

¹back (adv) bakåt para trás ex: företaget gick back med miljoner under fjolåret

( a empresa ficou atrás (perdeu) milhões no ano passado)

²back (s) en back, -en, -ar 1 låda (caixa) ingradade de cerveja - ölback

2 försvarsspelare jogador de defesa, zagueiro

3 bakåtväxel på en bil el. båt engrenagen de inversão de marcha (marcha à ré / carro ou barco)

backa (v) -r, -ade, -at gå el. köra bakåt andar para atrás ou dar marcha à ré

- backa up (v) stödja apoiar; sustentar

backe (s) en backe, -en, -ar sluttande väg; kulle ( även om röjd backe för skidåkning) descida, colina, declive

back/spegel (sam)(s) -spegel-n, spegl-ar (espelho) retrovisor

bacon (s) bacon-et (el. bacon-en) toucinho defumado

bad (s) ett bad, bad-et, bad, bad-en banho 1 badställe, badhus lugar de tomar banho, casa de banho

2 doppning i vatten, dopp banho, molhar-se na agua

- fotbad (lavar os pés)

- bad/byxa -n (calção de banho)

- bad/plats (balneário, praia, rio)

- bad/strand (praia)

- bad/dräkt ( traje de banho, maiô, biquini, etc)

bada (v) -r, -ade, -at doppa (sig) i vatten banhar, dar banho, banhar-se, tomar banho

bad/kar (s) ett, -kar-et, -kar, -kar-en banheira

badminton (s) jogo

bad/rum (s) ett, -rumm-et, rum, rumm-en banheiro

bag (s) -en, -ar bolsa de mão (sacola)

bagage (s) bagage-t bagagem

bagare (s) bagar(e)n, bagare, bagar-na padeiro

bagatell (s) -en, -er bagatela, insignificância, ninharia

bageri (s) ett, bageri(e)t, bageri-er padaria, panificadora

bagett el. baguette (s) bagett-en, bagett-er pão frances (bisnaga)

bajs (s) bajset cocó (palavra de criança)

¹bak (adv) baktill, på rygsidan, på baksidan atrás, detrás

- de satt längst bak i salen ( eles sentarão no fundo do salão)

²bak (s) -en, -ar stjärt traseiro (rabo/bunda)

³bak (s) ett, bak-et, bak, bak-en fornada (forma de pão ou bolo assa no forno)

baka (v) -r, -ade, -at assar no forno, fazer pão, bolo, biscoitos

bakelse (s), -en, -er ett slags fin kaka bolo especial para ocasiäo especial

bak/ficka (s) -ficka-n, -fick-or bolso de trás

- ha något i bakfickan (=ha något i beredskap) ter alguma coisa de reserva

bak/fram (adv) às vessas, ao invés

bak/full (adj) -t, -a bebado, alcoolizado

bak/grund (s) -grude-n fundo

bak/håll (s) -hållet, -håll, -hållen cilada, tocaia

bak/ifrån (adv) por detrás

bak/länges (adv) para trás, de costas

¹bakom (prep) på andra sidan av; på baksidan av atrás de, detrás de

²bakom (adj) dum, ointelligent ser tapado, idiota

³bakom (adv) verbpartikel; anger stöd el. orsak till atrás, detrás

Tuesday, December 05, 2006

AV

avgjord (adj) -t, -a [klar, obestridlig] decidido, combinado, resolvido
avgång (s) -en, -ar [1 det att lämna ett arbeta, avsked] demissão, sair
- 2 start, avfärd från en plats saida (partida de avião, trem, etc)
avgångs/betyg (s) -betyg-et, -betyg, -betyg-en [ betyg från sista klassen] diploma
avgå (v) avgår, avgick, avgått [1 lämna sin jänst] demitir-se
- 2 starta, lämna en plats (om trafik som går efter tidtabell) sair
ex: tåget avgår från Göteborg 11:50 / o trem vai sair de Göteborg as 11:50
avgöra (v) avgör, avgjorde, avgort [bestämma, fälla utslag] decidir, resolver
avlida (v) avlider, avled, avlidit [dö] falecer, morrer
avlopp (s) ett avlopp, avlopp-et, avlopp, avlopp-en canalizaçäo de esgoto
avlyssna (v) -r, -ade, -at [lysnna ( i hemlighet) på ] escutar (ouvir clandestinamente ligações telefónica)
avokado (s) en avokado, avokado-n, avokado-r abacate
avsikt (s) -en, -er intenção
avslag (s) ett avslag, -et, avslag, -en recusa
avsluta (v) -r, -ade, -at [sluta, fullborda] acabar, concluir, pôr fim a, terminar, encerrar, acabar
avslutning (s) -en, -ar conclusão, fim
avslå (v) avslår, avslog, avslagit recusar, declinar, rejeitar
avslöja (v) -r, -ade, -at revelar, desvendar
avspärra (v) -r, -ade, -at bloquear
avstava (v) -r, -ade, -at divisão das silábas nas palavras
avstånd (s) ett avstånd, -et, avstånd, -en distância, espaço, intervalo
avsändare (s) en avsändare, avsändar(e)n, avsändare, avsändarna remetente (carta)
avtal (s) ett avtal, -et, avtal, -en acordo, ajuste, convénio, tratado
avtala (v) -r, -ade, -at combinar, ajustar
avtjäna (v) -r, ade, at compir uma pena (cadeia)
avund (s) avunden inveja
avundas (v) avundades, avundats invejar, ter inveja de
avund/sjuk (adj) -sjkut, -sjuka invejoso
avvisa (v) -r, -ade, -at despedir, mandar embora
axel (s) en axel, axeln, axlar ombro
azalea (s) -n, -or azálea, azaleia (flor)

PS: Slut på AThursday, November 30, 2006

AU

au pair (s) au par-en [flicka som håller på med hushållsarbete och barnpassning utmomlands

[för att lära språk] au pair/flicka au pair menina [ moças que trabalha tomando conta de

crianças e ao mesmo tempo pratica o idiom do país]

audiens (s) -en, -er audiência

auditorium (s) auditori-et, auditori-er auditório

augusti (s) agosto

autktion (s) -en, -er leilão

auktorisera (v) -r, -ade, -at autorizar

auktorisation (s) -en, -er autorização

auktoritär (adj) -t, -a autoritário

aula (s) -n, -an sala de sessões, auditório

australisk (adj) -t, -a australiano [pessoa da Australien/Australia]

autentisk (adj) -t, -a [äkta, tillförlitlig] autêntico

autograf (s) -en, -er [namnteckning] autógrafo

automat (s) -en, -er [ex: kaffeautomat, spelautomat] automático

autonom (adj) -t, -a [ oberoende; självstyrande] autónomo

¹ av (adv) [1 verbpartikel; anger avbrot i ett förlopp (verbo particula:que indica uma interrupção

que esteja em movimento)

ex: blåsa av en tävling (interruper uma competição)

stänga av en kran (fechar uma torneira)

2 verbpartikel; anger bortskaffande, utskiljande

ex: duka av bordet (tirar a mesa )

ta av sig skorna (tirar os sapatos (na Suécia não usa sapato dentro de casa)

3 verbpartikel; anger efterbildning

ex: rita av ( desenhar apartir de um modelo)

skriva av (escrever uma copia (com as mãos)

4 i vissa frase (em algumas frases)

rent av (=helt enkelt) (simples)

det blev ingenting av med resan (=det blev ingen resa) (a viagem não aconteceu (foi cancelada)

av o. an (= fram o. tillbaka) (andar de um lado para outro) [och (förk) o.]

av o. till (=då o. då) (de vez em quando)

² av (prep) [1 anger upphov till sak eller händelse] indicar de quem pertece uma obra ou um invento

ex: tavlan är målad av Chagall ( o quadro foi "pintado por Chagall")

1 anger ursprung i tid och rum (indicar a fonte, o tempo e onde.....)

- i början av 50-talet (no começo dos "anos 50")

3 om material, ämne (sobre qual o material e a matéria)

- bordet är av björk (björk uma arvore da Suécia [bétula= pinus] (a mesa é de "pinus")

4 beträffande, med avseende på (adequado, apropriado (anuncio))

- uthyrning av lägenheter ( apartamentos para alugar/ aluga-se apt)

avancerad (adj) -t, -a avançado

avbetalning (s) -en, -ar pagamento a prestações

avbild (s) -en, -er [kopia] retrato, imagem - han är sin fars avbild (ele é o retrato do pai)

avbrott (s) ett avbrot, -et, avbrott, -en [ stopp, uppehäll] iterrupção, suspensão, pausa

avbryta (v) avbryt-er, avbröt, avbrutit interromper, suspender, descontinuar

avböja (v) avböjer, avböjde, avböjt [tacka nej (till)] recusar

avdelning (s) -en, -ar [ avskild del inom företag el. sjukhus el. ämbetsverk etc om lokal, personal,

el. verksamhet ] parte, repartição, divisão, secção

avdrag (s) ett avdrag, -et, avdrag, -en dedução, redução

aveny (s) -n, -er avenida

aversion (s) -en, -er aversão, antipatia, repugnância

avfall (s) avfallet [rester, oönskade sopor] lixo

avfyra (v) -r, -ade, -at descarregar, disparar

avgas (s) -en, -er gás de escape

avgift (s) -en, -er taxa

avgifts/fri (adj) -fritt, -fria [ utan kostnad, gratis] grátis, gratuito

Saturday, November 25, 2006

ATT och "Förkortningar"

Förkortningar (förk.) que uso para escrever no idioma sueco. OBS: Eu fiz minhas abreviaturas para ficar mais facil pra mim escrever.
Svenska förkortningar = (förk.) ------ Linds= (förk.) ----- Português
Adjektiv = (adj) ------------------------- (adj) ---------------- adjetivo
Adverb = (adv) -------------------------- (adv) --------------- adverbio
Exempel = (ex.) ------------------------- (ex.) ---------------- exemplo
Eller = (el.) ------------------------------ (el.) ----------------- ou
Konjunktion = (konj.) -------------------- (kj) ----------------- conjunção
Komparativ = (komp.) ------------------ (kom.) --------------- comparação
Plural/Pluralis = (plur./pl) ------------- (pl) ------------------ plural
Interjektion = (interj./itj) --------------- (itj) ------------------ interjeção
Bestämd form = (best.) ----------------- (best.)---------------- (complemento definido do substantivo)
Obestämd form = (obest.) -------------- (obest.) -------------- (complemento indefinido do substantivo)
Genitiv = (gen.) ------------------------- (gen) ---------------- genitvo (s no final dos substantivos em todas as formas [nas 4 ])
Böjlig = (böjl.) ----------------------- (böjl) ----------------- flexão, declinação, conjugação (desinência, terminação nos "tempos dos verbos, substantivos, adjektivos" no idioma sueco)
Oböjlig = (oböjl.) ------------------- (objöjl) ---------------- invariável, indeclinável ( alguns substantivos, adjetivos "que não tem "declinação" ou conjugação)
Preposition= (prep.) ---------------- (prep) ----------------- preposição
Presens = (pres.) --------------------- (pres) ----------------- (tempo (v)) presente
Preteritum = (pret.) ----------------- (pret) ----------------- (tempo (v)) pretérito
Pronomen = (pron.) ----------------- (pron) ----------------- pronome
Singularis = (sing.) ------------------ (sg.) ------------------- singular
Substantiv = (subst.) ---------------- (s) --------------------- substantivos
till exempel = (t. ex.) --------------- (t.ex.) ------------------ por exemplo
Imperativ = ( imp.) ----------------- (imp.) ------------------ imperativo
Supinum = (sup.) ------------------- (sup) ------------------- (tempo (v) supino
Räkneord = (räkn.) ----------------- (räkn) ------------------ räkneord

attityd (s) -en, -er atitude, postura inställning disposição de espirito
attrahera (v) -r, -ade, -at atrair, cativar, fascinar
attraktion (s) -en, -er atração
attraktiv (adj) -t, -a atraente, atrativo
attribut (s) ett attribut, -et, abttribut, attribut-en [1 kännetecken] atributo
2 satsdel som utgörs av en bestämning till substantiv / parte de frase que define o substantivo

Tuesday, November 21, 2006

ASP

Förkortningar/Abreviaturas
substativ (s), verb (v), adjektiv (adj), adverb (adv), pronomen (pro), preposition (pre), räkneord (räk), konjunktion (koj), eller (el.), förkortning (förk.)

aspekt (s) -en, -er aspecto
aspirant (s) -en, -er aspirante, candidato, pretendente
assiett el. asjett (s) -en, -er prato pequeno de sobremesa
assistent (s) -en, -er assistente
assistera (v) -r, -ade, -at assistir, auxiliar, ajudar
association (s) -en, -er associação
assyrier (s) -n, -er [folkgrupp från visa delar av Syrien, Irak, Libanon och Turkiet] assírio
aster (s) -n, astr-ar uma arvore muito comun na Suécia
asterik (s) -en, -er [*] asterisco, estrelinha
astigmatisk (adj) -t, -a astigmático (doença dos olhos)
astma (s) astman asma
astrologi (s) astrologi(e)n astrologia
astronaut (s) -en, -er astronauta
astronomi (s) astronomi(e)n astronomia
asyl (s) -en, -er asilo /refúgio
ateist (s) -en, -er ateu
ateljé (s) -n, -er estúdio, [atelier de moda]
Atlanten (namn) Oceano Atlântico
atlas (s) -en, -er atlas
atlet (s) -en, -er atleta, atlético
atmsfär (s) -er, -er atmosfera, [ambiente]
atom (s) -en, -er átomo
atom/bomb (s) -bomben, -bomber bomba atómica
¹att (infinitivmäerke) endast framför (verb) infinitv usa na frente do verbo no infinitivo
²att (koj) [allmän bisatsinledare] inicia uma "oração subordinada (bisats)
Ex:
- jag såg att han kom (eu vi quando ele chegou)
- Är du säker på att han kommer? (Você tem certeza que ele vem?)
- att du är trött kan jag förstå (eu entendo que você esteja cansado)
att: (förk.) att handläggas av i brevadress
- att: Katarina Wall
attack (s) -en, -er ataque
att attackera (v) -r, -ade, -at atacar, agredir
attentat (s) ett attentat, attentat-et, attentat, attentat-en atentado
attest (s) -en, -er atestado, certificado, certidão
attestera (v) -r, -ade, -at atestar, testemunhar, certificar

Friday, November 17, 2006

ARM

arm/båge (s) en arm/båge, - båge-n, -båg-ar cotovelo
armé (s) armé-n, armé-er exército
armé/kår corpo do exército
arm/håla (s) -håla-n, -hål-or sovaco, axila
arom (s) en arom, -en, -er aroma, fragrância
arrangera (v) -r, -ade, -at [anordna, ordna, planera] arranjar, organizar, pôr em ordem, planejar
arrangör (s) en arrangör, -en, -er organizador
arrendator (s) en arrendator-n, -er arrendatário (propriedade arrendada)
arrest (s) arrest-en, -er detenção
arestera (v) -r, -ade, -at deter, prender
arrogans (s) arrogans-en arrogáncia
arrogant (adj) arrongat, arrogant-a arrogante
art (s) -en, -er [sort, slag, typ] género, espécie, tipo
artificiell (adj) artificiell-t, artificiell-a artifícial
artig (adj) artig-t, artig-a [hövlig] cortê, delicado, polido
artikel (s) en artikel, artikel-n, artikl-ar 1 uppsats, reportage {i tidning el. tidskrift} artigo, reportagen em jornais ou revista
2 ord (el. ändelse) som markerar bestämd el. obestämd form hos substantiv / terminaçao q usa no substantivos ex: -en, -or, -ar, etc.
artilleri (s) ett artilleri, artilleri(e)t artilharia
artist (s) -en, -er artitsta
artistisk (adj) -t, -a artístico
art/namn (s) ett artnamn, -namn-et, -namn, -nam-en [substantiv som betecknar grupper av varelser el. föremål (biologi)] nome especifíco para especie
arton (räkn) 18 (artonde) numero dezoito
artär (s) -en, -er artéria
arv (s) ett arv, arv-et, arv, arv-en herança
arvinge (s) -en, -ar herdeiro
arvlös (adj) -t, -a deserdado
arvode (s) ett arvode, arvode-t, arvode-n, arvode-na remuneração (para advogado, médico)
asfalt (s) asfalt-en asfalto
asfaltera (v) -r, -ade, -at asfaltar
asiat (s) -en, -er asiático (pessoa que vem da Ásia)
ask (s) -en, -ar caixa
aska (s) aska-n cinzas ( que fica após ter queimado alguma coisa, ex: cigarro)
ask/fat (s) ett askfat, -fat-et, -fat, -fat-en cinzeiro
ask/kopp (s) en askkopp, -kopp-en, -kopp-ar cinzeiro
askonsdagen (onsdagen) quarta-feira de cinzas

Wednesday, November 15, 2006

ARB

arbeta (verb) -r, -ade, -at trabalhar

- arbeta over -r, -ade, -at [arbeta (på) overtid fazer horas extras

arbetare (subst) en arbetare, arbetar(e)n, arbetare, arbetar-na trabalhador

arbete (subst) ett arbete, arbete-t, arbete-n, arbeten-a [tjänst, anställning, yrke] trabalho,emprego, ocupação

arbetsam (adj) arbetsam-t, arbetsamma [mödsam] trabalhador; trabalhoso

arbets/förmedling (subs) arbets/förmedling-en, - förmedling-ar AF agência do governo de empregos

arbetslivs/erfarenhet (subs) -erfarenhet-en, -enfarenhet-er experiencia de trabalho

arbetslös (adj) arbetslös-t, arbetslös-a desempregado/a

arbetslös/het (subs) -heten desemprego, falta de trabalho

area (s) en area, area-n, areor [yta, område] área, superfície

areal (s) en areal, -en, -er [yta, område] área, superfice

arena (s) en arena, -n, -or arena

arg (a) arg-t, arg-a zangado, com raiva

- Varför blev hon arg på dig? Porque ela ficou com raiva de você?

argentinare (s) en argentinare, argentinar(e)n, argentinare, argentinar-na argentino/a

argument (s) ett argument, argument-et, argument, argument-en argumento

argumentara (v) -r, -ade, -at argumentar

aristokrat (s) en aristokrat, -en, -er aristocrata

aristokrati (s) en aristokrati, aristokrati(e)n, -er aristocrático

ark(1) (s) arken [Noaks ark] a arca de Noé

ark(2) (s) ett ark, ark-et, ark, ark-en [pappersblad] folhas {papeis}

arkeolog (s) en arkeolog, -en, - er arqueólogo

arkipelag (s) -en, -er arquipélago

arkitekt (s) -en, -er arquiteto

arkiv (s) ett arkiv, arkiv-et, arkiv, arkiv-en arquivo

arm (s) -en, -ar braço

arm/band (s) ett arm/band, -band-et, -band, -band-en pulseira, bracelete

armbands/ur (s) ett armbands/ur, -ur-et, -ur, ur-en relógio, relógio de bolso/pulso

Friday, November 10, 2006

ANV

användbar (adj.) användar-t, användar-a = empregar, utilizar, fazer uso de
användning (subst.) en användning, -en, -ar = uso, emprego, aplicação
apa (subst.) en apa, -n, -or = macaco/a
apelsin (subst.) en apelsin, -en, -er = laranja
-apelsin/marmelad (subst.) en apelsinmarmelad -marmelad-n, -marmelad-r = gelea de laranja
-apelsin/juice = suco de laranja
aperitif (subst.) en aperitif, -en, -er = aperitivo (bebida)
apostrof (subst.) en apostrof, -en, -er = apóstrofo ( ' )
apotek (subst.) ett apotek, apotek-et, apotek, apotek-en = farmácia
apparat (subst.) en apparat, -en, -er = aparelho
- TV-apparat = aparelho de televisão
applicera (verb) -r, -ade, -at = aplicar
applikation (subst.) en applikation, -en, -er = aplicação, (aplicaçao tipo de bordado)
applåd (subst.) en appläd, -en, -er = aplauso, bater palmas
applådera (subst.) -r, -ade, -at = aplaudir, bater palmas
aprikos (subst.) en aprikos, -en, -er = damasco, abricó (fruta)
april (subst.) = abril (mês)
aptit (subst.) aptiten = apetite
¹arab (subst.) en arab, -en, -er = pessoa árabe

- arabisk -t
²arab (subst.) en arab, -en, -er = cavalo árabe

arabiska (subst.) arabiska-n = lingua árabe
Sunday, November 05, 2006

ANN

annons (subst.) ett annons, -en, -er = anúncio, propaganda
annonsera (verb) -r, -ade, -at = anunciar
¹annorlunda (adv.) [olik, ovanlig] = de maneira (modo) diferente
²annorluda (adv.) [på annat sätt] = de outra forma
annullera (verb) [ upphäva, förklara ogiltig], -r, -ade, -at = anular, cancelar
anonym (adj.) anonymt, anonyma = anónimo
anordna (verb) [ ordna, organisera], -r, -ade, -at = arranjar, organizar
anpassa (verb) -r, ade, -at = adaptar, acomodar, adequar, ajustar
- anpassa sig till ett liv i Sverige / adaptar a vida na Suécia
anropa (verb) -r, -ade, -at [ kalla på (via radio etc] = chamar, gritar, chamar pelo radio
anseende (subst.) anseendet [(gott) rykte] = reputação
anse (verb) anser, ansåg, ansett [mena,tycka; betrakta = considerar, estimar] = achar, crer, pensar
ansikte (subst.) ett ansikte, ansikte-t, ansikte-n, ansikte-na = face, rosto, cara
ansikts/lyftning (subst.) -lyftning-en, -lyftning-ar = operação facial, cirurgia plastica facial
ansjovis = anchova (peixe)
anslag (subst.) ett anslag, anslag-et, anslag, anslag-en = subsídio, subvenção
1 affisch = cartaz, aviso
2 sätt att slå {boll, på tangenter} /toque (na bola, no teclado de computador)
3 anslags/tavla = quadro de avisos
ansluta (verb) [ förbinda, koppla samman] = aderir, unir, (associar-se, filiar-se a um clube, etc)
anslutning (subst.) en anslutning, -en, -ar = adesão, associação, filiação
anspråk (subst.) ett anspråk, anspråk-et, anspråk, anspråk-en = pretensão [krav] = exigência, reclamação, reividicação
- anspråks/full -t = pretensioso
- anspråkslös (adj.) anspråkslös-t, anspråkslös-a, [som inte har stora krav; blygsam=modesto, enkel=simples] = despretensioso, humilde
anstränga (verb) ansträger, -de, -t, ansträng (!), [ utsätta för ansträngning, trötta (ut), pressa] = cansar, fatigar; esforçar-se
- anstränga sig till det yttersta = esforçar-se ao máximo, fazer todo o possível
ansträngning (subst.) -en, -ar , [ hårt arbeta; strävan, anspänning] = esforço
anställd (adj.) anställda { substantivisk användning person som har anställning} = empregado/a, trabalhador/ra
- fabriken har 300 anställda = a fabrica tem 300 empregados
anställa (verb) -er, -de, -t, anställ(!) = empregar, dar emprego
anställning (subst.) en anställning, -en, -ar, [ arbete, jobb, plats, tjänst] = emprego, posto, colocação, cargo, estar ao serviço de....
ansvar (subst.) ansvaret = responsabilidade
ansvara (verb) -r, ade, at, ansvara(!), [ ta ansvar (för), ha ansvaret (för)] = responder por, ser responsável por
ansvarig (adj.) ansvarig-t, ansvarig-a, [ som tar ansvar (för något)] =responsável; responsabilizar por
ansvarslös (adj.) ansvarlös-t, ansvarlös-a, [ utan ansvaskänsla, oansvarig] = irresponsável
ansökan (subst.) en ansökan, ansökan, ansökningar [ (skriftlig) begäran] = pedido, solicitação, requerimento
ansöka (verb) -er, -te, -t = pedir, solicitar, requerer
antagligen (adv.) [troligen] = provavelmente, possivelmente, presumivelmente
antal (subst.) ett antal, antal-et, antal, antal-en [mängd] = número, quantidade
anteckna (verb) -r, -ade, -at [skriva upp] = anotar, escrever nota
anteckning (subst.) en anteckning, -en, -ar = anotação, apontamentos, nota
antenn (subst.) en antenn, -en, -er = antena de radio, tv
anti [mot] = contra, (prefix), ex: anti/kropp = anticorpo
- antikvariat (subst.) ett antikvariat, -et, -en = loja de livros de segunda mão, livraria de livros raros.
-antikvitet (subst.) en antikvitet, -en, -er = antiguidade
-anti/semit (subst.) -semit-en, -semit-er [pessoa som tycker illa om och har fördomar mot judar] = anti- semtismo ( pessoas que não gosta de "judeus")
-anti/septisk (adj.) -septisk-t, -septisk-a = anti-séptico
Saturday, October 28, 2006

AN

angränsande (adj.) som ligger intill = adjacente, vizinho
angående (prep.) om, beträffande = quanto a, a respeito de, com respeito a, acerca de
angå (verb) att angå, angår, angick, angått { gälla, röra, beträffa} = dizer respeito a,
- det angår mig inte = isso não me diz respeito, não é nada comigo
- vad mig angår = quanto a mim
- vad angår det dig? = o que você tens com isto?
anhållande (subst.) ett anhållande, -t, -n, -na /{arrestera} = detenção
anhålla (verb) anhåller, annhöll, anhållit {be, begära} = deter, prender
anhängare (subst.) en anhängare, anhängar(e)-n, anhängare, anhängar-na = partidário
anhörig (adj.) anhöriga {släkting} = parente(s)
- nära anhöriga = parentes muito chegados
animerad (adj.) animera-t, animerad-a {livlig} = animado
- animerad filme {= tecknad filme} = filme animado
anis (subst.) anisen = erva-doce
anka (subst.) en anka, -n, -or = pato/a
ankel (subst.) en ankel, ankel-n, ankl-ar = tornozelo
anklaga (verb) att anklaga, -r, -ade, -at /{ beskylla, åtala} = acusar
- den aklagade = o acusado, o réu
anklagelse (subst.) en anklagelse, -n, -er {beskyllning} = acusação
anknyta (verb) att anknyta, anknöt, anknutit, (anknyt!) { kopla samman, förbinda} = atar, juntar, unir
anknytning (subst.) en anknytning, -en, -ar {ankn el. ankn. (förk.)}/ [ anslutning, förbindelse] = ligação, conexão, junção
anknytings/fall (subst.) -fallet, -fall, -fallen {utländsk person som får bosätta sig permanent i Sverige därför att nära släkt el. make/maka finns i landet} = estrangeiro/a que pode conseguir visto permanente pelo motivo de ser "parente ou casar com estrangeiro/a que ja mora na Suécia e que tenha "visto permanente".
ankomma (verb) att ankomma, ankomm-er, ankom, ankommit, (amkom!) = chegar, vir
ankomst (subst.) en ankomst, -en, -er = chegada, vinda
anledning (subst.) en anledning, -en, -ar { skäl, orsak (=causa, motivo) grund} = razão
- med anledning av = por causa (motivo, ocasião) de, devido a,
- utan anledning = sem motivo
anmäla (subst.) en anmäla, -n, -ar {rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)} = notificar, inscrever-se como membro
- polisanmälan = entregar-se para a policia
- sjukanmälan = tirar atestando medico e avisar no trabalho
anmäla (verb) -er, -de, -t {rapportera, meddela} = denunciar, notificar, fazer saber
annan (pron.) annat, andra {inte den här; ytteligare, övrig}
- med andra ord = com outra palavra
- på andra sidan (om) huset = do outro lado da casa
- den andre pojken = outro menino
- bland annat = entre outras coisas
annandag (subst.) en annandag, -en, ar {dagen efter, jul-, påsk-, pingstdagen} = o dia seguinte depois do Natal, da Páscoa, Pentecostes
annanstans (adv.) { på annanstans}
- någon annanstans = em qualquer outra parte (lugar)
annars (adv.) { i annat fall; för övrigt (= além disso, de resto} = de outra maneira, de outro modo, alías, senãoTuesday, October 24, 2006

AN

analfabet (subst.) en analfabet, -en, - er = analfabeto
analys (subst.) en analys, -en, -er = análise ( fazer análise de ....)
analysera (verb) analysera-r, -ade, -at {noggrant undersöka} = analisar
ananas (subst.) en ananas, ananas, ananasen (el. ananas-er, ananas-er-na) = abacaxi
ana (verb) anar, -ade, -at { gissa, tro } = adivinhar, acreditar
- du kan inte ana vad glad jag blev = você não nem vai acreditar como eu fiquei alegre
- jag anade att det skulle bli bråk = eu pensei que poderia acontecer briga
anarki (subst.) anarki(e)n = anarquia
anatomi (subst.) anatomi(e)n = anatomia
anbud (subst.) ett anbud, andud, anbud-en {erbjudande, förlag} = oferta, oferecimento, proposta
andas (verb deponens (s)* andas, andades, andats = respirar
1 dra in luft i (och skicka ut luft ur) lungorna(= pulmões)
- andas in = inalar, aspirar
- andas ut = expirar
- andas djupt = respirar fundo
- ha svårt att andas = ter dificuldade para respirar
- andas ut (=känna lättnad) = ficar aliviado
1 uttrycka, röja
ande (subst.) en ande, -n, -ar = alma, espírito
- den Helige Ande = o Espírito Santo
ande/dräkt (subst.) andedräkt = hálito, bafo
- dålig andedräkt = mau hálito
andel (subst.) en andel, -en, -ar { del, bidrag} = parte, porção, lote
andetag (subst.) ett andetag, andetag-et, andetag, andetag-en {indrag av luf i lungorna} = respiração profunda
andning (subst.) andningen { andhämtning, respiration} = respiração
andnings/organ ( subst.) ett organ, -organ-et, -organ, -organ-en = órgões respiratorios
and/nöd (subst.) { svårighet att andas} = dificuldade de respirar
¹andra --->annan
²andra (räkn.) andre {används om manliga personer på plats nummer 2} = usa como masculino (homen) como lugar numero 2 / andra = segundo
- andra gången = segunda vez
- andra världskriget = segunda guerra mundial
- Oskar den andre. = Oscar segundo (II).
anekdot (subst.) en anektot, -en, -er = anedota
anemi (subst.) anemi(e)n {blodbrist} = anemia
anestesi (subst.) anestesi(e)n, -er = anestesia
anfall (subst.) ett anfall, anfall-et, anfall, anfall-en = ataque, acesso(doença)
anfalla (verb) anfall-er, anföll, anfallit, (anfall !) = agredir, atacar
ange(verb) anger, angav, angett, (ange !) = indicar
1 meddela, uppge
- ange bruttlönen under innevarande år
- han angav som skäl att han hade varit sjuk = han indicou o motivo porque ele esteve doente
2 anmäla (till polisen), sätta fast = denunciar (para a policia), delatar
angrepp (subst.) ett angrepp, angrepp-et, angrepp, angrepp-en { anfall, attack, skada) = ataque, agressão
angripa (verb) = angriper, angrep, angripit, (angrip!) {anfalla, ge sig på, skada} = atacar, agredir

PS: * Deponens (s-verb) / Verbo que tem (-s) em todos os "tempos", existe alguns verbos no idioma sueco, e tem também "Verb Passiv com (-s)"
Grupp 1
att andas------ andas-----andades------andats (respirar)
Grupp 2
att minnas-----minns -----mindes-------mints (lembrar-se de, recordar-se de)
att kräkas ---- kräks ----- kräktes------- kräkts ( vomitar)
Grupp 4
att finnas ---- finns ------ fanns --------- funnits {ñ tem Imperativ} = ( existir, encontrar-se, estar, haver)

Friday, October 06, 2006

Glosor = Vocábulario

Lexikon = Dicionário
Ordbok = Dicionário
Fickordbok = Dicionário de bolso/viagen
Svenska = sueco (idioma)
Sverige = Suécia (país)
Svensk = sueco (homen)
Svenska = sueca (mulher)
Brasilien = Brasil
Brasiliensk = brasileiro
Brasilienska = brasileira
Brasilianare = brasileiro/a

Grammatik förkortningar = Abreviaturas da gramática

Ordklasser = Classes das palavras
substantiv ( subst.) = substantivo
adjektiv ( adj.) = adjetivo
verb (verb) = verbo
pronomen ( pron.) = pronome
adverb ( adv.) = advérbio
prepositioner ( prep.) = preposição
konjunktioner ( konj.) = conjunção
interjektioner ( interj.) = interjeição
räkneord ( räkn.) = numeral, ordinal
deklinationer (dekl.) = declinação
obestämd form singular (sing.obest.form) = forma das declinações dos "substantivos e adjetivos".
bestämd form singular (sing.best.form) = forma das declinações dos "subst. e adj."
förkortningar ( förk.) = abreviaturas

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário