Tuesday, December 26, 2006

BEK

bekämpa (v) -r, -ade, -at [kämpa mot, motarbeta] combater, lutar

bekämpning (s) en, -en, -ar [det att kämpa mot] combate, luta

bekännelse (s) en, -en, -er [1 erkännande, medgivande] confissão, reconhecimento

2 öppen redovisning av tro, åsikt e dyl crer (religião)

bekänna (v) -er, -de, -t confessar, reconhecer, admitir

belastad (adj) -t, belastad-e carga

belasta (v) -r, -ade, -at carregar

belgare (s) en, belgar(e)n, belgare, belgarna [person från Belgien] belga ( pessoa da Bélgica)

belopp (s) ett, belopp-et, belopp, belopp-en importância (dinheiro), quantia, soma

belysa (v) -er, -te, -t [1 utsätta för ljus] iluminar

2 illustrera ilustrar

belysning (s) en, -en, -ar [1ljus {från lampor}] luz, iluminação

2 förklaring, illustration esclarecer

belåning (s) en, -en, -ar [det att låna pengar mot säkerhet] empenhar, hipotecar

belåten (adj) belåte-t, belåtna [nöjd, tillfreds] contente, satisfeito

belöna (v) -r, -ade, -at recompensar, gratificar, remunerar, premiar

belöning (s) en, -en, -ar recompensa, gratificação, remuneração

ben (s) ett, ben-et, ben, ben-en [1 kroppsdel som människar och djur går med eller står på] osso

- sträcka på benen ( esticar as pernas)

- stå på egna ben {=klara sig själv} ( ser independente)

- dra benen efter sig {=gå alltför långsamt} ( andar devagar, arrastando a perna)

- vara på benen {=vara verksam igen efter att ha sovit eller sjuk} ( pessoa ativa (depois de uma doença ou acabou de acordar)

- lårben (coxa)

- bordsben ( perna da mesa)

1 del av skelett ( parte do esqueleto)

- han är bara skinn och ben (ele é so pele e osso)

ben/brott (s) ett, -brott-et, -brott, -brott- en [1 fraktur] fratura (quebra na perna, braços, etc)

bensin (s) bensinen gasolina

bedja (v) ber, bad, bett, be! (el. bed!) [1 begära ] pedir, orar

- be om ursäkt ( pedir desculpa)

- han bad att få återkomma ( ele pediu para voltar)

2 anropa Gud, förräta bön ( rezar, orar)

- be till Gud ( rezar, orar para Deus)

beredd (adj) berett, beredda preparado, pronto, disposto

bereda (v) bereder, beredde, berett [förbereda] preparar, aprontar

- bereda sig på det värsta ( preparar-se para o pior)

beredskap (s) beredskapen [det att vara förberedd] (ter tudo preparado/pronto para....)

berg (s) ett, berg-et, berg, berg-en montanha, monte

Wednesday, December 20, 2006

BEH

behålla (v) behåller, behöll, behållit [ha kvar, spara] guardar, conservar, economizar

- han fick behålla sitt jobb (ele não perdeu o emprego / ele continua no mesmo emprego)

behärska (v) -r, -ade, -at [ha makt över, styra, klara av, kunna] dominar, governar

- behärska ett språk ( dominar (conhecer bem) uma língua (idioma)

behärskning (s) en, behärskning- en domínio (controle) de si mesmo

behörig (adj) -t, -a [kompetent; lämplig] competente, qualificado

behövande (adj) indigente, necessitado

behöva (v) -er, -de, -t [1 ha behov av] necessitar, ter necessidade de, precisar, carecer de

- jag behöver hundra kronor ( eu preciso de 100 coroas)

- han behövde hjälp ( ele precisou de ajuda)

2 behöver + INFINITIV - hon vann utan att behöva anstränga sig ( ela ganhou sem precisar fazer esforço)

beige (adj) beigea cor bege, beige

¹bekant (adj) bekant, bekant-a [känd, välkänd] conhecido, célebre

²bekant (s) bekanta [person som man känner (ytligt)] conhecido, pessoa amiga

bekanta sig (v) -r, -ade, -at [lära känna] fazer conhecimento, dar a conhecer, fazer saber

bekantskap (s) -en, -er [kännedom; bekant] conhecimento

beklaga (v) -r, ade, -at [uttrycka el. känna sorg över] ter pena de, lamentar, lastimar

bekostar (v) -r, -ade, -at [betala] pagar as despesas de

bekostnad (s) [omkostnad, räkning] à custa de

- leva på andras bekostnad (viver à custa alheia)

bekräfta (v) -r, -ade, -at [intyga, styrka, försäkra] confirmar, atestar, certificar

bekräftelse (s) en, -n, -er [bevis på att något är sant, intyg] confirmação

bekväm (adj) -t, -a [ 1 behaglig, skön] cómodo, confortável

2 lat, maklig ( conveniente, folgado)

bekymmer (s) ett, bekymre-t, bekymmer, bekymre-n (el. bekymmer-na) preocupação

- bekymmer/sam preocupante

- bekymmers/lös despreocupado

bekymrad (adj) bekymra-t, bekymrad-e [orolig, ängslig] preocupado, aflito

bekymra sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig preocupar, afligir

Tuesday, December 19, 2006

BEG

begagna(v) -r, ade, -at usar, utilizar, empregar, proveitar

- en begagnad bil ( carro usado, carro de segunda mão

begiva (v) beger sig, begav sig, begett sig {el. begivit}, bege! { el. begiv!} [ gå, åka, resa, fara] caminhar-se para, deslocar-se a; viajar

begonia (s) en, -n, -or uma planta "begónia"

begrava (v) begraver, begravde {el. begrov}, begravt (el. begravit} enterrar, sepultar

begravning (s) -en, -ar enterro, fuenral

begrepp (s) ett, begrepp-et, begrepp, begrepp-en concepção, conceito, ideia, noção

begripa (v) begriper, begrep, begripit [förstå, fatta, inse ] compreender, entender, perceber

begriplig (adj) -t, -a [ som man kan begripa, förståelig] compreensível

begrunda (v) -r, ade, -at [tänka över] meditar, reflectir em

begränsa (v) -r, -ade, -at [sätta en gräns för, inskränka ] limitar(-se), delimitar, restringir (-se)

begränsning (s) en, -en, -ar limitações, restrição

- jag känner min begränsning ( eu conheço meus limites)

begå (v) begår, begick, begått [utföra (en handling) ] cometer, praticar

- begå ett brott ( cometer um crime)

begåvad (adj) begåvat, begåvade [med goda anlag, intelligent] inteligente, talentoso

begåvning (s) en, -en, -ar [(goda ) anlag, intelligens] talento(s)

¹begär (s) ett, begär-et, begär, begär-en [stark, längtan; beroende] desejo, cobiça

- spritbegär ( desejo de beber bebida alcoolica)

²begära (v) begär, begärde, begärt [bem om, fordra, kräva] pedir, solicitar, requerer, exigir

begäran (s) [önska, anhållan] pedido, solicitação

behaglig (adj) -t, -a [angenämn] agradável, ameno

behandla (v) -r, -ade, -at [1 sköta, vårda, handskas med] tratar, (tratar uma doença)

2 hantera, ta upp, handlägga tratar um assunto, manejar

behandling (s) en, -en, -ar [1 skötsel, vård] tratamento, trato

1 hantering, bearbetning manejo, modo de tratar

behov (s) ett, behov-et, behov, behov-en [något man, måste ha, nödvändighet] necessidade, precisão

behå (s) en, behå-n, behå (el. behå-ar), behåna (el. behåarna) sutiã (soutien)

behåll (s) guardar, conservar, ficar com

behållare (s) en, behållar(e)n, behållare, behållarna [förvaringskärl] recipiente, vasilha

Friday, December 15, 2006

BED

bedragare (s) en, bedragar(e)n, bedragare, bedragarna enganador, impostor, vigarista

bedra(ga) (v) bedrar, bedrog, bedragit enganar, fraudar (dinheiro)

bedriva (v) bedriver, bedrev, bedrivit [ägna sig åt, syssla med] exercer, ocupar-se de

bedrägeri (s) ett, bedrägeri(e)t, bedrägeri- er fraude, falcatrua

bedräglig (adj) -t, -a fraudulento

bedrövad (adj) bedrövad-t, bedrövad-e aflito, desolado, triste

bedröva (v) -r, -ade, -t [göra sorsen] afligir, desolar, entristecer

bedrövelse (s) -n, -er aflição, tristeza

bedrövlig (adj) -t, -a deplorável, lamentável, [usel] miserável

bedöma (v) -er, -de, -t julgar, apreciar, avaliar

bedömning (s) -en, -ar juízo, apreciação, avaliação, estimativa

bedövning (s) -en, -ar anestesia

befalla (v) -er, -de, -t [ge order] ordenar, mandar, dar ordens

befallning (s) -en, -ar ordem

befattning (s) -en, -ar emprego, ocupação

befintlig (adj) -t, -a existente (que existe)

befogad (adj) -t, -a justificado, legítimo

befogenhet (s) -en, -er [ rättighet] autorização

befolkning (s) -en, -ar população, povo, habitantes

befria (v) -r, -ade, -at libertar, livrar

befrielse (s) -en, -er libertação, liberação

befrukta (v) -r, -ade, -at fecundar, fertilizar

befruktning (s) -en, -ar fecundação, fertilização

Thursday, December 14, 2006

BAN

banta (s) -r, -ade, -at fazer regime, emagrecer

baptist (s) -en, -er batista

bar (s) -en, -er bar

¹bara (adv) [ endast ] só, apenas, somente

²bara (konj) [om] contanto que

barack (s) -en, -er barraca, choupana

barberare (s) barberar(e)n, barberare, barberarna barbeiro

barfota (adj) oböjligt (=inflexivel, não tem declinaçao) descalço

barm (s) -en, -ar peito, colo, seio

barmhärtig (adj) -t, -a piedoso, caridoso

barn (s) ett, barn-et, barn, barn-en criança/s

barn/barn (s) -barn-et, -barn, -barn-en neto/a

barnsbarn (s) - barn-et, -barn, -barn-en bisneto/a

barn/bidrag (s) ett, -bidrag-et, -bidrag, -bidrag-en salario familia

barn/daghem -->daghem (s) ett, -hemmet, -hem, -hemmen creche

barn/morska (s) en, -morska-n, morsk-or parteira ( enfermeira especializada para fazer

pre-natal e o parto normal)

barn/vakt (s) -en, -er baba (que toma conta de crianças)

basar (s) -en, -er bazar

basilika (s) basilika-n manjericão (tempero)

basket (s) basket-en cesto

basket/boll (s) -bollen basquentebol (jogo)

bassäng (s) -en, -er [damm, pool] piscina

basta (intej) basta! chega!

bastant (adj) -t, -a sólido, firme

bastard (s) -en, -er bastardo

bastu (s) bastu-n, bastu-r sauna

batteri (s) ett, batteri(e)t, batteri- er bateria, pilha

BB (förk) maternidade (abreveatura)

bearbeta (v) -r, ade, -at trabalhar; cultivar

bebodd (adj) bebott, bebodda (= habitável), (# öde (=inabitável)

bebo (v), bebo-r, bebodde, bebott habitar

Tuesday, December 12, 2006

BAK

bak/plåt(s) -plåten, -plåtar tabuleiro (forma) para assar bolo, pão

bak/pulver(s) -pluvret fermento em pó

bak/rus(s) -ruset, -rus, -rusen ressaca (de bebida)

bak/sida(s) -sidan [motsatt sida, ryggsida] lado contrário

bak/smälla(s) -smällan, -smällor ressaca

bak/säte(s) -sätet [den bakre sittplatsen i en bil] assento traseiro do carro

bakterie(s) -en, -er bactéria, micróbio

bak/till(adv) [på baksidan, i bakre delen] atrás, na parte posterior

bak/verk(s) -verket, -verk, -verken [finare bröd, kaka] bolo

bak/vänd(adj) -vänt-vända [med fel sida fram: avig, konstig ] inverso, invertido

bak/åt(adv) [tillbaka, baklänges ] para trás

- Var snäll och gå längre bakåt i bussen! (Por favor vai para a parte traseira do ônibus!)

¹bal(s) -en, -ar [stor varupacke ] pacote

²bal(s) -en, -er [stor danstillställnig ] baile (de formatura, etc)

balans(s) balansen [jämvikt ] equilíbrio

- hålla balasen (equilibrar-se)

balans/räkning(s) -räkningen, -räkningar balancete, balanço (economia)

balett(s) -en, -er balé (dança)

balja(s) -n, -er [kar, ho ] bacia

balkong(s) -en, -er varandra, sacada, balcão

ballad (s) -en, -er balada (musica, dança)

ballerina(s) -n, -or bailarina

ballong(s) -en, -er balão

balsam(s) -en, -er bálsamo

bambu(s) bambu-n bambu

bana(s) -n, -or [väg] via, caminho, trajetória, [järv (via férrea)], pista

- tennisbana (onde se joga tenis)

- dansbana (onde se dança)

banal(adj)-t, -a [ ointressant genom sin vanlighet] banal, trival

banan(s) -en, -er banana [ett bananträd bananeira]

bandage(s) ett, -et, bandage atadura, faixa (colocar em ferimento]

band/spelare(s), -spelar(e)n, -spelare, -spelarna toca-fitas, gravador

bandy(s) bandyn espécie de hóquei que se joga ao ar livre no gelo

¹bank(s) -en, -ar banco de areia, aterro, dique

²bank (s) -en, -er [1 företag som lånar ut pengar, sysslar med värdepapper etc] banco (ex: Banco Itaú)

[2 försvaringsplats, förråd] - blodbank (banco de sangue), - databank (banco de dados)

bankett(s) -en, -er banquete

bank/fack(s) ett, -facket, -fack, -facken compartimento de cofre forte

bankir(s) -en, -er banqueiro

bank/man(s), -mannen, -män, -männen bancario

bankrut(adj) bankrutt, bankrutt-a [ruinerad] falécia, falir, [bankrutt(s) en, -er = abrir faléncia]

Saturday, December 09, 2006

B

baby el. bäbis, bebis (s) en baby, baby-n, baby-ar (el. baby-er) bebé, nené, neném

¹back (adv) bakåt para trás ex: företaget gick back med miljoner under fjolåret

( a empresa ficou atrás (perdeu) milhões no ano passado)

²back (s) en back, -en, -ar 1 låda (caixa) ingradade de cerveja - ölback

2 försvarsspelare jogador de defesa, zagueiro

3 bakåtväxel på en bil el. båt engrenagen de inversão de marcha (marcha à ré / carro ou barco)

backa (v) -r, -ade, -at gå el. köra bakåt andar para atrás ou dar marcha à ré

- backa up (v) stödja apoiar; sustentar

backe (s) en backe, -en, -ar sluttande väg; kulle ( även om röjd backe för skidåkning) descida, colina, declive

back/spegel (sam)(s) -spegel-n, spegl-ar (espelho) retrovisor

bacon (s) bacon-et (el. bacon-en) toucinho defumado

bad (s) ett bad, bad-et, bad, bad-en banho 1 badställe, badhus lugar de tomar banho, casa de banho

2 doppning i vatten, dopp banho, molhar-se na agua

- fotbad (lavar os pés)

- bad/byxa -n (calção de banho)

- bad/plats (balneário, praia, rio)

- bad/strand (praia)

- bad/dräkt ( traje de banho, maiô, biquini, etc)

bada (v) -r, -ade, -at doppa (sig) i vatten banhar, dar banho, banhar-se, tomar banho

bad/kar (s) ett, -kar-et, -kar, -kar-en banheira

badminton (s) jogo

bad/rum (s) ett, -rumm-et, rum, rumm-en banheiro

bag (s) -en, -ar bolsa de mão (sacola)

bagage (s) bagage-t bagagem

bagare (s) bagar(e)n, bagare, bagar-na padeiro

bagatell (s) -en, -er bagatela, insignificância, ninharia

bageri (s) ett, bageri(e)t, bageri-er padaria, panificadora

bagett el. baguette (s) bagett-en, bagett-er pão frances (bisnaga)

bajs (s) bajset cocó (palavra de criança)

¹bak (adv) baktill, på rygsidan, på baksidan atrás, detrás

- de satt längst bak i salen ( eles sentarão no fundo do salão)

²bak (s) -en, -ar stjärt traseiro (rabo/bunda)

³bak (s) ett, bak-et, bak, bak-en fornada (forma de pão ou bolo assa no forno)

baka (v) -r, -ade, -at assar no forno, fazer pão, bolo, biscoitos

bakelse (s), -en, -er ett slags fin kaka bolo especial para ocasiäo especial

bak/ficka (s) -ficka-n, -fick-or bolso de trás

- ha något i bakfickan (=ha något i beredskap) ter alguma coisa de reserva

bak/fram (adv) às vessas, ao invés

bak/full (adj) -t, -a bebado, alcoolizado

bak/grund (s) -grude-n fundo

bak/håll (s) -hållet, -håll, -hållen cilada, tocaia

bak/ifrån (adv) por detrás

bak/länges (adv) para trás, de costas

¹bakom (prep) på andra sidan av; på baksidan av atrás de, detrás de

²bakom (adj) dum, ointelligent ser tapado, idiota

³bakom (adv) verbpartikel; anger stöd el. orsak till atrás, detrás

Tuesday, December 05, 2006

AV

avgjord (adj) -t, -a [klar, obestridlig] decidido, combinado, resolvido
avgång (s) -en, -ar [1 det att lämna ett arbeta, avsked] demissão, sair
- 2 start, avfärd från en plats saida (partida de avião, trem, etc)
avgångs/betyg (s) -betyg-et, -betyg, -betyg-en [ betyg från sista klassen] diploma
avgå (v) avgår, avgick, avgått [1 lämna sin jänst] demitir-se
- 2 starta, lämna en plats (om trafik som går efter tidtabell) sair
ex: tåget avgår från Göteborg 11:50 / o trem vai sair de Göteborg as 11:50
avgöra (v) avgör, avgjorde, avgort [bestämma, fälla utslag] decidir, resolver
avlida (v) avlider, avled, avlidit [dö] falecer, morrer
avlopp (s) ett avlopp, avlopp-et, avlopp, avlopp-en canalizaçäo de esgoto
avlyssna (v) -r, -ade, -at [lysnna ( i hemlighet) på ] escutar (ouvir clandestinamente ligações telefónica)
avokado (s) en avokado, avokado-n, avokado-r abacate
avsikt (s) -en, -er intenção
avslag (s) ett avslag, -et, avslag, -en recusa
avsluta (v) -r, -ade, -at [sluta, fullborda] acabar, concluir, pôr fim a, terminar, encerrar, acabar
avslutning (s) -en, -ar conclusão, fim
avslå (v) avslår, avslog, avslagit recusar, declinar, rejeitar
avslöja (v) -r, -ade, -at revelar, desvendar
avspärra (v) -r, -ade, -at bloquear
avstava (v) -r, -ade, -at divisão das silábas nas palavras
avstånd (s) ett avstånd, -et, avstånd, -en distância, espaço, intervalo
avsändare (s) en avsändare, avsändar(e)n, avsändare, avsändarna remetente (carta)
avtal (s) ett avtal, -et, avtal, -en acordo, ajuste, convénio, tratado
avtala (v) -r, -ade, -at combinar, ajustar
avtjäna (v) -r, ade, at compir uma pena (cadeia)
avund (s) avunden inveja
avundas (v) avundades, avundats invejar, ter inveja de
avund/sjuk (adj) -sjkut, -sjuka invejoso
avvisa (v) -r, -ade, -at despedir, mandar embora
axel (s) en axel, axeln, axlar ombro
azalea (s) -n, -or azálea, azaleia (flor)

PS: Slut på ALink - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário