Monday, April 30, 2007

FÖR

fördel (s) -en, -ar vantagem, proveito

fördel/aktig (adj) -aktigt, -aktiga vantajoso, proveitoso

fördela (v) -r, -ade, -at, fördela! distribuir, repartir

fördjupad (adj) fördjupat, fördjupade (a)profundar

fördjupa sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig concentrar-se

fördom (s) -en, -ar preconceito

fördrag (s) ett, fördraget, fördrag, fördragen acordo, tratado

fördriva (v) fördriver, fördrev, fördrivit, fördriv! expulsar

fördröja (v) -er, -de, -t fördröj! atrasar, retardar

fördubbla (v) -r, -ade, -ar, fördubbla! duplicar, redobrar

fördöma (v) -er, -de, -t, fördöm! condenar, reprovar, criticar

före (prep) [innan motsats efter] antes de *{# depois}

- före intervjun (na entrevista passada)

framför (em frente de)

- han kör före mig (ele dirigiu antes de mim)

förebild (s) -en, -er modelo, exemplo

förebygga (v) -er, -de, -t, förebygg! prevenir, precaver

föredrag (s) ett, föredraget, föredrag, föredragen conferência, discurso, palestra

föredra(ga) (v) föredrar, föredrog, föredragit, föredra(g)! preferir

läsa upp, redogöra för ( apresentar)

föredöme (s) ett, föredömet, föredömen, föredömena exemplo, modelo

förege (v) föreger, föregav, föregivit, förege! alegar, pretextar

föregripa (v) föregriper, föregrep, föregripit, föregrip! antecipar

föregående (adj) anterior, procedente

förekomma (v) förekommer, förekom, förekommit antecipar-se

förekomst (s) -e, -er ocorrência

föreligga (v) föreligger, förelåg, förelegat, föreligga [finnas, existera] existir, haver, {ser disponível}

föreläsa (v) -er, -te, -t, föreläs! [hålla föredrag] dar aula, fazer uma conferência (universidade)

föremål (s) ett, föremålet, föremål, föremålen objeto, coisa

*motsats = # (=antônimo)

Thursday, April 26, 2007

FÖR

förbehålla (v) förbehåller, förbehöll, förbehållit, förbehåll! reservar

förberedelse (s) -en, er preparação

förbereda (v) förbereder, förberedde, förberett, förbered! preparar

förbi(1) (adv) [verbpartikel fram till och på sidan om och bort från]

- gå förbi någon ( passar adiante por alguém)

- den tiden är redan förbi (já passou este tempo)

förbi(2) (adj) [slut {trött}] cansado, abatido

förbindelse (s) -en, -er ligação, relação, conexão

förbjuden (adj) förbjudet, förbjudna proibido

förbjuda (v) förbjuder, förbjöd, förbjudit, förbjud! proibir

förbli(va) (v) förblir, förblev, förblivit, förbli(v)! [fortfarande vara, fortsätta att vara] ficar, permanecer

förbluffa (v) -r, -ade, -at, förbluffa! surpreender

förblöda (v) förblöder, förblödde, förblött, förblöd! sangrar

förbruka (v) -r, -ade, -at, förbruka! consumir

- förbruka alla sina krafter (esgotar suas forças)

förbrukning (s) förbrukningen consumo

förbrylla (v) -r, -ade, -at, förbrylla! [ förvåna, överraska] desconcertar, confundir

förbrytare (s) förbrytar(e)n, förbrytare, förbrytarna criminoso

förbränna (v) förbränner, förbrände, förbränt, förbränn! queimar

förbud (s) ett, förbudet, förbud, förbuden proibição

förbund (s) ett, förbundet, förbund, förbunden união, associação, aliança

förbättra (v) -r, -ade, -at melhorar

förbättring (s) -en, -ar melhoramento, melhoria

Wednesday, April 25, 2007

föda (s) födan alimento, comida

födelse (s) -en, -er nascimento

födelse/dag (s) -dagen, -dagar aniversário, data do nascimento

föda (v) föder, födde, fött, föd! dar à luz, parir

- föda upp (v) criar (ex: cavalos, porcos, etc)

födas (v) föds, föddes, fötts [borja leva] nascer

födsel (s) födseln, födslar [födelse (nascimento)] parto

föl (s) fölet, föl, fölen potro

följaktligen (adv) [alltså] portanto, por conseguinte, por consequência

följande (adj) seguinte, que se segue

följd (s) -en, -er [resultat, verkan] sucessão, sequência, série

följd/riktig (adj) -riktigt, -riktiga lógico, consequente

följa (v) -er, -de, -t, följ! [gå efter] seguir

- följa ett råd (seguir um conselho)

- fortsättning följer (continua)

- följa efter (seguir)

- följa med (acompanhar)

fönster (s) ett, fönstret, fönster, fönstren janela

för(1) (adv) [i väl hög grad, altför] demasiado, demasiadamente

- för gammal (muito {demasiado} velho)

verbpartikel; anger läge framför

- dricka för mycket (beber demais)

för(2) (konj) [ty] porque, pois que

- för att (afim de, para que, de modo que)

för(3) (prep) por, para

- för Guds skull! (por/pelo amor de Deus!)

- arbeta för fred (trabalha pela paz)

- böcker för barn (livros para criança/s)

"anger orsak"

- Tack för hjälpen! ( Obrigado/a pela ajuda)

föra (v) *för(4) förde, fört, för! [frakta, förflytata] levar

förare (s) förar(e)n, förare, förarna motorista

förbannad (adj) förbannat, förbannade amaldiçoado, maldito

- Din förbannade idiot! (Seu maldito idiota!)

förbanna (v) -r, -ade, -at, förbanna! [svära över] amaldiçoar, maldizer

förbannelse (s) -en, -er maldição, praga

förbarma sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig ter piedade, ter dó de alguém

förbaskad (adj) förbaskat, förbaskade irritado

Tuesday, April 24, 2007

fäders/land (s) -landet, -land, -landen pátria

fälg (s) -en, -ar aro, borda (q coloca nas rodas dos carros)

fälla(1) (s) -n, -or armadilha

fälla(2) (v) fäller, fällde, fällt, fäll! [slå omkull, få att falla] abater, derrubar, lançar por terra

- fälla ett träd (cortar/derrubar uma árvore)

- fäll en älg (matar um alces {moose "inglês}

- fälla ne regering ( derrubar um governo)

döma (condenar, declarar culpado)

förlora färg (desbotar {tecido})

fält (s) ett, fältet, fält, fälten [åker] campo

fängelse (s) ett, fängelset, fängelser prisão, cadeia, cárcere

fängslande (adj) [fascinerande] cativante, empolgante

fängsla (v) -r, -ade, -at, fängsla! encarcerar, aprisionar

fånga intresset, fascinera (cativar, prender, empolgar)

färd (s) [resa] viagem

färdas (v) färdas, färdades, färdats, färdas! [resa, ta sig fram] viajar

färdig (adj) -t, -a [klar] pronto

färdighet (s) -en, -er habilidade

färg (s) -en, -er cor

ämne som man målar med (tinta)

kortlek (naipe)

färgad (adj) färgat, färgade [som har färg] colorido, tingido

- rödfärgad (pintando de vermelho)

- missfärgad (desbotado)

färg/blind (adj) -blint, -blinda [som inte kan se alla färger] daltônico {pessoa q ñ enchergar todas as cores}

färg/handel (s) -handeln, -handlar loja que vende tintas

färglös (adj) -t, -a incolor, sem cor

färja (s) -n, -or ferry-boat {barco de travessia, balsa}

färre (pron) [komparativ till ett mindre antal] menos, em menor número

- ju färre ju bättre (quantos menos melhor)

färs (s) -en, -er carne moída

färsk (adj) -t, -a fresco; novo, recente

fästing (s) -en, -ar carrapato (ex: cachorro tem, vive na grama)

fäst/man (s) -mannen, -män, -männen noivo/s

fäst/mö (s) -mön, -mör noiva/s

Monday, April 23, 2007

FY

fy (interj) [usch! anger ogillande] vixi! credo!

- fy skäms! ( que feio! que vergonha!)

fylld (adj) -t, -a [full av] cheio (ex: pessoas)

- rummet var fyllt av folk ( o quarto/a sala estava cheia de gente)

- fyll av vrede ( cheio de raiva)

fylla (v) -er, -de, -t, fyll! encher

- fylla kylskåpet med mat ( encher a geladeira de comida)

- fylla år (= ha födelsedag) completar anos (dia do aniversario)

- vattnet fyllde snabbt hela båten ( o barco encheu de água rapidamente)

- fyller i (v) [fylla i en blankett] preencher um formulário

fylleri (s) fylleri(e)t [det att vara berusad] embriaguez (estar embriagado, bêbado)

fyllo (s) ett, fyllot, fyllon, fyllona bêbado (pessoa q vive bêbada)

fynd (s) ett, fyndet, fynd, fynden achado

fynda (v) -r, -ade, -at, fynda! achar (pechincha, coisas baratas)

fyr (s) -en, -ar farol

fyra(1) (räkn) [4] quatro

fyra(2) (s) [siffran 4; nummer 4 i ordningen] número 4 (quarto)

fyrkant (s) -en, -er [ruta, kvadrat] quadrado, quadrângulo

fyrtio el. fyrti, förti (räkn) [40] quarenta(40)

- fyrti(o)/fem (quarenta e cinco)

fyrtionde el. förtionde (räkn) [på plats nummer 40] quadragésimo lugar (40)

fysik (s) fysiken física

fysiologisk (adj) -t, -a fisiologista

fysisk (adj) -t, -a

- fysisk person ( pessoa física)

(pron) [färre { plural; superlativ saknas inte många}] poucos

- några få personer (algumas pessoas)

- få av oss ( alguns de nós)

fågel (s) fågeln, fåglar pássaro(s)

fåll (s) -en, -ar barra, baínha (de calça, saia, vestido, etc)

fålla (v) -r, -ade, -at, fålla! fazer baínha (costurar barra, baínha)

fånga (s) preso

- ta till fånga (aprisionar, prender)

fånga (v) -r, -ae, -at, fånga! [ta fast, gripa] prender, capturar

fånge (s) -n, -ar preso, prisioneiro

fånig (adj) -t, -a [dum, larvig] estúpido, trouxa

får(1) (s) ett, fåret, får, fåren carneiro, ovelha

får(2) (v) [ta emot, erhålla] receber, ter

- få jobb (ter/adquirir trabalho)

- få en present ( receber um presente)

- få tid att ... ( ter tempo de )

- få bort (tirar, remover)

- få fram ngt (adquirir algo)

- få tillåtelse att.... (obter/conseguir licença para...)

{Får jag stiga in? (Posso entrar?)

- få veta (ficar a sabendo/ vir a saber)

- få för sig (imaginar)

- få lov att {=vara tvungen att} (dever, ter de, ser obrigado a)

- få tag i ( encontrar, obter)

får/skalle (s) -skallen, -skallar [dumskalle] idiota

få/al (s) -talet [litet antal] pequeno número (ex: pessoas), minoria

fåtölj (s) -en, -er poltrona

Thursday, April 19, 2007

FU

fukt (adj) fukten humidade

fukta (v) -r, -ade, -at, fukta! molhar

fuktig (adj) -t, -a húmido

ful (adj) -t, -a [inte vacker # vacker] feio/a { # bonito/a}

- fula ord (palavrão)

full (adj) fullt, fulla cheio

- full tank (tanque cheio)

- gatan var full av folk (a rua estava cheia de gente)

- full fart ( a toda velocidade)

full/bokad (adj) -bokat, -bokade estar repleto

- resan är fullbokad (as passagens p/ a viagem foi esgotada]

fullfölja (v) -er, -de, -t, fullfölj! [slutföra] acabar, completar

fullkomlig (adj) -t, -a [felfri] perfeito (sem erro)

-fullständig ( completo, inteiro, total)

fullkorn (s) fullkornet - fullkorns/bröd -et pão integral

fullmakt (s) -en, -er autorização, procuração

full/måne (s) -månen, -månar lua cheia

fullsatt (adj) fullsatt, fullsatta com a lotação esgotada (teatro, cinema, etc)

fullständig (adj) -t, -a [som omfattar allt, total] completo, inteiro, pleno

fullständigt (adv) [alldeles] completamente

fullträff (s) -en, -ar [träff mit i prick] tiro em cheio, {sucesso}

fullvuxen (adj) fullvuxet, fullvuxna adulto

fullt (adv) completamente, inteiramente, totalmente

fundament (s) ett, fundamentet, fundament, fundamenten fundamento

fundamental (adj) -t, -a fundamental, essencial

fundera (v) -r, -ade, -at, fundera! [tänka] pensar

fungera (v) -r, -ade, -at funcionar

funka (v) -r, -ade, -at [fungera] funcionar

funktion (s) -en, -er função, funcionamento (maquinas)

furste (s) -en, -ar príncipe

furu (s) furun madeira de pinho

fusion (s) -en, -er fusão

fusk (s) fusket fraude, trapaça

fuska (v) -r, -ade, -at, fuska! fraudar, trapacear

futurum (s) futurumet { el. futuret el. futurum], futurer [en verbform som anger framtid] futuro {verbo no tempo "futuru"}

Wednesday, April 18, 2007

FRY

frys (s) -en, -er congelador

frysa (v) fryser, frös, frusit, frys! [1 känna kyla] sentir frio/estar com frio

2 förvandlas till is (gelar, transformar-se em gelo)

3 göra mat iskall, djupfrysa (congelar comida, etc)

frysa ut (v)-er ut, -te, -t frys! [utestänga ur gemenskap] gelar uma pessoa (ignorar)

fråga (s) -n, -or pergunta, questão

fråga (v) -r, -ade, -at, fråga! perguntar

fråge/tecken (s) ett, -tecknet, tecken [skiljetecknet ? ] ponto de interrogação

från (prep) [1 anger startpunkt i tid och rum] de

- från denna stund (desde agora)

- åka från Malmö (partir de Malmö)

- arbeta från 9 till 6 (trabalhar das 9 até as 6)

- vara med från början (estar desde do começo)

2 anger ursprung eller häkomst

- sångerskan kommer från USA ( a cantora veio do EUA)

- en vas från 1600-talet (um vaso do ano 1600)

frånskild (s) -t, -a divorciado/a, separado/a

frånvarande (adj) [inte närvarande, borta] ausente

frånvaro (s) frånvaron ausência

fräck (adj) -t, -a [oförskämd, skamlös] atrevido/a/s, descarado/a/s, petulante/s

fräknar (s) sarda (no rosto)

fräknig (adj) -t, -a sardento/a

främling (s) -en, -ar [obekant person, främmande] desconhecido, estranho

främmande(1) (adj) [utländsk] estrangeiro

- i främmande land (em país desconhecido)

främmande(2) (s) främmandet [gäster] convidado/a/s, visitante/s

främre (adj) anterior, dianteiro

främst(1) (adj) (o) primeiro, (o) dianteiro

främst(2) (adv) [framför allt, i första hand] à frente, em frente, por diante

- först och främst ( antes de tudo)

fräsch (adj) -t, -a [frisk, ny] fresco, novo

fräscha upp (v) -r upp, -ade upp, -at upp refrescar

frö (s) ett, frö(e)t, frön, fröna semente

fröken (s) -er, -ar moça, senhorita

Tuesday, April 17, 2007

FRI

frimärke (s) ett, frimärket, frimärken, frimärkena selo(s)

frisk (adj) -t, -a [1 som har {god} hälsa motsats sjuk] são [de boa saúde] # doente

- frisk luft ( ar fresco)

2 stark, kraftfull motsats svag, matt ( forte # fraco)

- frisk vind (vento fresco)

fri/stad (s) -staden refúgio, asilo

- de fann en fristad i kyrkan (eles encontraram refúgio na igreja)

frisyr (s) -en, -er penteado

frisör (s) -en, -er cabeleiro

- damfrisör (cabeleira)

fritera (v) -r, -ade, -at, fritera! fritar (ex: ovo, batata, etc)

fri/tid (s) -tiden tempo livre, hora vaga

fritids/gård (s) -gården, -gårdar centro de recreação (da prefeitura)

fri/villig (adj) -villigt, -villiga voluntário/a/s

front (s) -en, -er [{fram}sida; främsta stridslinje] frente

frost (s) frosten [minusgrader, kyla] geada

frosta av (v) -r av, -ade av, -at av, frosta av! descongelar

frotté (s) frottén toalha de banho (felpuda)

fru (s) -n, -ar [ gift kvinna, hustru] mulher casada, senhora, mulher, esposa

- hemmafru (dona de casa)

fruga (s) -n, -or [fru] mulher, esposa

frukost (s) -en, -ar café da manhã, desjejum

frukt (s) -en, -er fruta/s

- frukt och grönsaker ( fruta/s é verdura(s)/legume(s))

- frukt/affär -en ( venda de frutas)

- frukt/träd -et (pé de fruta)

fruktan (s) fruktan [rädsla] receio, temor, medo

fruktans/värd (adj) -värt, -värda [förskräcklig] terrível, horroroso, medonho

frukta (v) -r, -ade, -at frukta! [vara rädd] recear, temer, ter medo de

fruktbar (adj) -t, -a fecundo, fértil

- fruktbar jord (terra fértil)

fruktlös (adj) -t, -a infrutífero, inútil

fruktsam (adj) fruktsamt, fruktsamma [ som lätt får barn, fertil] (mulher) fértil

fruntimmer (s) fruntimret, fruntimmer, fruntimren {el. frutimmerna} [nedsättande kvinna] mulher (no sentido degradante)

frusen (adj) -t, -a [1 kall] friorento

- jag känner mig frusen (eu estou c/ frio (friorento)

frustration (s) -en, -er frustração

frustrerad (adj) -t, -a frustrado

Monday, April 16, 2007

FRE

fred (s) -en, -er [1 tillstånd utan krig] paz

2 lugn och ro

- Låt mig sitta i fred! (Me deixa em paz!)

fredag (s) -en, -ar sexta-feira

fredlig (adj) -t, -a [lugn, stillsam, fridsam] pacífico, de paz

fredlös (adj) -t, -a proscrito

frekvens (s) -en, -er frequência

frenetisk (adj) -t, -a frenético

fresta (v) -r, -ade, -at, fresta! tentar

- fresta lyckan (tentar a sorte)

frestelse (s) -en, -er tentação

fri (adj) fritt, fria [1 lös, obunden, ledig] livre, à vontade

- fri från bekymmer [sem preocupação (livre)]

2 självständig, oberoende (independente, autónomo)

- en fri kvinna (uma mulher livre, (sem comprimisso)

- ett fritt land (um país livre)

3 gratis (gratuito)

- fri hemresa (viagem gratuita de volta)

- fritt inträde (entrada gratuita {ex: show, baile, jogo, etc})

fria (v) -r, -ade, -at, fria! [1 be någon om giftmål] propor casamento a uma mulher/jovem/moça

2 frikänna (absolver)

- fria sig från misstankar (livrar-se de suspeita)

friare (s) friar(e)n, friare, friarna pretendente

frid (s) friden [lugn, ro, fred, stillhet] paz, calma, tranquilidade

fri/dag (s) -dagen, -dagar dia de folga, dia livre

fridfull (adj) -t, -a sereno, tranquilo

frid/lysa (v) -lyser, -lyste, -lyst, -lys! [skydda genom lag] proteger (por lei)

- fridfullt område (área proibida {protegida})

fri/ge{giva} (v) -ger, -gav, -givit, -ge! {eller -giv!} libertar, soltar

fri/göra (v) -gör, -gjorde, -gjort, -gör! [befria] libertar, emancipar

fri/handel (s) -handeln comércio livre, (zona livre de impostos)

frihet (s) friheten liberdade

fri/idrott (s) -idrotten atletismo

frikadeller (s) [plural kokta köttbular] almôdegas cozidas

fri/kyrka (s) -kyrkan, -kyrkor [baptisterna, pingströrelsen och Missionsförbundet] igrejas protestantes, ex: batista, assembelia de Deus, etc

frikänna (v) frikänner, frikände, frikänt, frikänn! [förklara oskyldig] absolver, (declarar inocente)

Friday, April 13, 2007

FRA

framme (adv) [ vid målet] na frente, na dianteira

framsida (s) framsidan [rätsida, front] frente

framsteg (s) ett, framsteget, framsteg, framstegen progresso

fram/stående (adj) notável, distinto

framställa (v) -er, -de, -t, framställ! [beskriva, skildra] descrever

2 tillverka (produzir)

framsäte (s) framsätet banco da frente de carro

framtand (s) framtanden, framtänder dente da frente

framtid (s) framtiden futuro

framtida (adj) futuro

framtill (adv) em frente, na parte da frente

framträdande(1) (adj) aparecimento

framträdande(2) (s) framträdandet, framträdanden, framträdandena aparição

framträda (v) framträder, framträdde, framträtt, framträd! aparecer, mostrar-se

framtvinga (v) -r, -ade, -at, provocar, impor

framåt (adv) para a frente

- vara framåt ( empreendedor)

framöver (adv) [i framtiden, framåt] daqui em diante, mais tarde, daqui pra frente

frank (adv) -t, -a franco, aberto, sincero

frankera (v) -r, -ade, -at, frankera! selar, pôr selo em

frans (s) -en, -ar franja

fransk (adj) -t, -a [som är från Frankrike] francês, da França

franska (s) franskan [språk i Frankrike] françês (idioma da França)

frans/man (s) -mannen, -män, -männen [manlig person från Frankrike] francês (homem)

fransyska (s) -n, -or [kvinna från Frankrike] francesa (mulher da França)

fras (s) -en, -ar [del av mening, talesätt, uttryck] frase (parte de uma oração principal ou subordinada)

frasig (adj) -t, -a [spröd, knaprig] torradinho

Tuesday, April 10, 2007

FO

fot (s) foten, fötter pé(s)

fota (v) -r, -ade, -at [fotografera] fotografar, [tirar fotografia]

fot/boll (s) -bollen, -bollar futebol

fot/not (s) -noten, -noter nota no pé da página (ex: livro, jornal, etc)

foto (s) ett, fotot, foton, fotona [fotografi] foto, fotografia

fotogen (s) fotogenen {el. fotogenet} querosene [luz c/ querosene]

fotograf (s) -en, -er fotógrafo

fotografera (v) -r, -ade, -at fotografar

fotokopia (s) -kopian, -kopior fotocópia

fot/spår (s) ett, -spåret, -spår, -spåren pegada, rastro

fot/steg (s) -teget, -steg, -stegen passo

fr o m el. fr. o. m. (förk) [från och med]

- den nya lagen gäller fr o m 1 juli (a nova lei começa a valer do dia 1 junho)

frack (s) -en, -ar casaca, [traje de gala (cerimonia)]

fragment (s) ett, fragmentet, fragment, fragmenten fragmento

frakt (s) -en, -er transporte, frete

frakta (v) -r, -ade, -at transportar, carregar

fraktur (s) -en, -er fratura

fram (adv) adiante

1 verbpartikel i riktning från en plats som ligger längre bort el. är skymd

- gräva fram (cavar adiante)

- stiga fram (chegar adiante)

2 framåt i riktning mot ett mål

- promenera vägen fram (andar adiante no caminho)

framför(1) (prep) [ före] diante de, em frente de

- sitta framför teven (sentar em frente da tv)

- framför allt {=i första hand} (acima de tudo, sobretudo)

framföra(v) framför, framförde, framfört, framför! [ uttala; uppföra] proferir, representar

framgång (s) -en, -ar êxito, sucesso

framhjul (s) ett, framhjulet, framjul, framhjulen roda dianteira de (carro ou bicicleta)

framfrån (adv) [från framsidan] de frente

framkalla (v) -r, -ade, -at [1 åstadkomma, skapa] causar, provocar, promover

2 ta fram bilder på {en film} revelar (fotos)

framkallning (s) -en, -ar revelação de (fotos)

Monday, April 09, 2007

FOR

form/givare (s) -givaren, -givare, -givarna desenhista

form/givning (s) -givningen, -givningar [design, utformning av industrivaror] desenho industrial, (design)

formligen (adv) [bokstavligen] realmente

formulera (v) -r, -ade, -at [ uttrycka, utforma] formular

formulering (s) -en, -ar [uttryckssätt] formulação(es)

formulär (s) ett, formuläret, formulär, formulären [blankett] formulário, [impresso]

forska (v) -r, -ade, -at investigar, pesquisar

forskare (s) forskar(e)n, forskare, forskarna investigador, pesquisador(es) cientifico(s)

fort (adv) [med stor hastighet, snabbt] depressa, rapidamente

fortfarande (adv) [ännu, alltjämt] ainda, sempre

- Är du fortfarande kvar? ( Você ainda está ai?)

fortkörare (s) fortkäraren, fortkörare, fortkörarna [multado por exexxo de velocidade, infrator]

fortsätta (v) fortsätter, fortsatte, fortsatt, fortsätt! [1 hålla på, hålla igång] continuar, prosseguir

- fortsätta att göra ngt (continuar a fazer alguma coisa)

- fortsätta rakt fram! (siga em frente!)

fortsättning (s) -en, -ar continuação

forum (s) ett, forumet {el. forum}, forum {el. fora}, forumen fórum

forward (s) forwarden, forwardar {el. forwards} [anfallspelare] {futebol ~= "jogador de ataque"}

fosfor (s) fosforn fósforo

fossil(1) (adj) -t, -a fóssil (resto pré-historico)

fossil(2) (s) ett, fossilet, fossil, fossilen fóssil (resto pré-histórico)

foster (s) ett, fostret, foster, fostren {el. fosterna} feto, embrião

- forster/barn (filho/a adotivo/a)

- forster/förälder (pais adotivos)

foster/land (s) -landet, -länder pátria, terra natal

fostran (s) fostran educação

fostra (v) -r, -ade, -at educar, criar

Tuesday, April 03, 2007

FN

fnask (s) ett, fnasket, fnask, fnasken [prostituerad vardagligt] prostituta/s

fobi (s) fobi(e)n, fobier fobia

foder (s) fodret [1 mat för djur] forragem [comida para animal, ex: gado]

2 tyg som sys fast på insidan av kläder ( forro, ex: vestido forrado)

fodral (s) ett, fodralet, fodral, fodralen estojo, {p/ livro "capa", p/ faca "bainha"}

fokus (s) fokus {el. fokusen}, fokusar foco

-ställa i fokus (focar, focalizar)

folie (s) -en, -er papel alumínio

folk (s) folket, folk, folken [1 kollektiv massaord människor, personer] povo, nação

- folket (toda a nação)

- [människor] (gente)

- mycket folk (muita gente)

2 befolkning från kulturell synpunkt

- folk/dans -en (dança popular)

- folk/musik (musica popular)

3 nation, folslag, befolkning

- det svenska folket ( o povo sueco, nação sueca)

folk/bokföring (s) -bokföringen registro civil da população da Suécia

folk/högskola (s) -högskolan, -högskolor escola para adulto de ensino médio

folk/öl (s) -ölet cerveja com 2,8 álcool {cerveja popular a única q pode comprar no supermercado}

fond (s) -en, -er [1 bakgrund] fundo

- [kapital] fundo capital

- fond/börs ( bolsa de valores {títulos})

fontän (s) -en, -er fonte, chafariz

forcera (s) -r, -ade, -at apressar, acelerar; forçar, entrar a força

fordon (s) ett, fordonet, fordon, fordomen veículo

forell (s) -en, -er truta (peixe de agua fria)

form(1) (s) -en, -er [bakform] forma de bolo

form(2) (s) -en, -er forma, feitio

1 geometriska former (forma geometrica)

2 fysiskt allmäntillstånd

- vara i god form (estar em boa forma (fisicamente)

formalitet (s) -en, -er formalidade

forma (v) -r, -ade, -at, forma! [ge form, skapa, bilda] formar, dar forma a, modelar, moldar

format (s) ett, formatet, format, formaten formato, tamanho

formation (s) -en, -er formação

formel (s) -n, -er fórmula

formell (adj) -t, -a formal, cerimonioso

FLO

flod (s) -en, -er rio

- högvatten; översvämning ( maré alta)

flora (s) -n, -or flora

flotta (s) -n, -or marinha de guerra

fluga (s) -n, -or mosca

fluor (s) fluoren flúor

flyg (s) flyget [trafik med flygplan; flygväsen; flygvapen] aviação, avião

flygare (s) flygar(e)n, flygare, flygarna [pilot] piloto

flyga (v) flyger, flög, flugit, flyg! voar

flyg/plan (s) -planet, -plan, -planen avião

flyg/plats (s) -platsen, -platser aeroporto

flyg/värdinna (s) -värdinnan, -värdinnor aeromoça

flykt (s) flykten fuga

flykting (s) -en, -ar fugitivo [polit.] refugiado, foragido

fly(v) flyr, flydde, flytt, fly! [rymma, smita] fugir

flyta (v) flyter, flöt, flutit, flyt! {1 flutuar, boiar}

2 rinna (correr, fluir)

- bäcken flyter genom skogen ( o corrégo corre no meio da floresta)

- tala flytande svenska ( fala fluentemente o idioma sueco)

flytta (v) -r, -ade, -at, flytta! [1 föra till annan plats] mudar, remover, deslocar

2 byta bostad (mudar-se)

- flytta in i en lägenhet (mudar-se para um apt)

- flytta ihop (ir morar junto com alguém)

flyttning (s) -en, -ar mudança de casa {domicílio}

fläck (s) -en, -ar mancha, nódoa

fläkt (s) -en, -ar ventilador

fläsk (s) fläsket carne de porco

fläta (v) -r, -ade, -at, fläta! trançar (cabelo, etc)

flöda (v) -r, -ade, -at ter/correr em abundância

flöde (s) ett, flödet, flöden, flödena corrente, fluxo

flöjt (s) -en, -er flauta

flört el. flirt (s) flörten paquerar

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário