Thursday, November 30, 2006

AU

au pair (s) au par-en [flicka som håller på med hushållsarbete och barnpassning utmomlands

[för att lära språk] au pair/flicka au pair menina [ moças que trabalha tomando conta de

crianças e ao mesmo tempo pratica o idiom do país]

audiens (s) -en, -er audiência

auditorium (s) auditori-et, auditori-er auditório

augusti (s) agosto

autktion (s) -en, -er leilão

auktorisera (v) -r, -ade, -at autorizar

auktorisation (s) -en, -er autorização

auktoritär (adj) -t, -a autoritário

aula (s) -n, -an sala de sessões, auditório

australisk (adj) -t, -a australiano [pessoa da Australien/Australia]

autentisk (adj) -t, -a [äkta, tillförlitlig] autêntico

autograf (s) -en, -er [namnteckning] autógrafo

automat (s) -en, -er [ex: kaffeautomat, spelautomat] automático

autonom (adj) -t, -a [ oberoende; självstyrande] autónomo

¹ av (adv) [1 verbpartikel; anger avbrot i ett förlopp (verbo particula:que indica uma interrupção

que esteja em movimento)

ex: blåsa av en tävling (interruper uma competição)

stänga av en kran (fechar uma torneira)

2 verbpartikel; anger bortskaffande, utskiljande

ex: duka av bordet (tirar a mesa )

ta av sig skorna (tirar os sapatos (na Suécia não usa sapato dentro de casa)

3 verbpartikel; anger efterbildning

ex: rita av ( desenhar apartir de um modelo)

skriva av (escrever uma copia (com as mãos)

4 i vissa frase (em algumas frases)

rent av (=helt enkelt) (simples)

det blev ingenting av med resan (=det blev ingen resa) (a viagem não aconteceu (foi cancelada)

av o. an (= fram o. tillbaka) (andar de um lado para outro) [och (förk) o.]

av o. till (=då o. då) (de vez em quando)

² av (prep) [1 anger upphov till sak eller händelse] indicar de quem pertece uma obra ou um invento

ex: tavlan är målad av Chagall ( o quadro foi "pintado por Chagall")

1 anger ursprung i tid och rum (indicar a fonte, o tempo e onde.....)

- i början av 50-talet (no começo dos "anos 50")

3 om material, ämne (sobre qual o material e a matéria)

- bordet är av björk (björk uma arvore da Suécia [bétula= pinus] (a mesa é de "pinus")

4 beträffande, med avseende på (adequado, apropriado (anuncio))

- uthyrning av lägenheter ( apartamentos para alugar/ aluga-se apt)

avancerad (adj) -t, -a avançado

avbetalning (s) -en, -ar pagamento a prestações

avbild (s) -en, -er [kopia] retrato, imagem - han är sin fars avbild (ele é o retrato do pai)

avbrott (s) ett avbrot, -et, avbrott, -en [ stopp, uppehäll] iterrupção, suspensão, pausa

avbryta (v) avbryt-er, avbröt, avbrutit interromper, suspender, descontinuar

avböja (v) avböjer, avböjde, avböjt [tacka nej (till)] recusar

avdelning (s) -en, -ar [ avskild del inom företag el. sjukhus el. ämbetsverk etc om lokal, personal,

el. verksamhet ] parte, repartição, divisão, secção

avdrag (s) ett avdrag, -et, avdrag, -en dedução, redução

aveny (s) -n, -er avenida

aversion (s) -en, -er aversão, antipatia, repugnância

avfall (s) avfallet [rester, oönskade sopor] lixo

avfyra (v) -r, -ade, -at descarregar, disparar

avgas (s) -en, -er gás de escape

avgift (s) -en, -er taxa

avgifts/fri (adj) -fritt, -fria [ utan kostnad, gratis] grátis, gratuito

Saturday, November 25, 2006

ATT och "Förkortningar"

Förkortningar (förk.) que uso para escrever no idioma sueco. OBS: Eu fiz minhas abreviaturas para ficar mais facil pra mim escrever.
Svenska förkortningar = (förk.) ------ Linds= (förk.) ----- Português
Adjektiv = (adj) ------------------------- (adj) ---------------- adjetivo
Adverb = (adv) -------------------------- (adv) --------------- adverbio
Exempel = (ex.) ------------------------- (ex.) ---------------- exemplo
Eller = (el.) ------------------------------ (el.) ----------------- ou
Konjunktion = (konj.) -------------------- (kj) ----------------- conjunção
Komparativ = (komp.) ------------------ (kom.) --------------- comparação
Plural/Pluralis = (plur./pl) ------------- (pl) ------------------ plural
Interjektion = (interj./itj) --------------- (itj) ------------------ interjeção
Bestämd form = (best.) ----------------- (best.)---------------- (complemento definido do substantivo)
Obestämd form = (obest.) -------------- (obest.) -------------- (complemento indefinido do substantivo)
Genitiv = (gen.) ------------------------- (gen) ---------------- genitvo (s no final dos substantivos em todas as formas [nas 4 ])
Böjlig = (böjl.) ----------------------- (böjl) ----------------- flexão, declinação, conjugação (desinência, terminação nos "tempos dos verbos, substantivos, adjektivos" no idioma sueco)
Oböjlig = (oböjl.) ------------------- (objöjl) ---------------- invariável, indeclinável ( alguns substantivos, adjetivos "que não tem "declinação" ou conjugação)
Preposition= (prep.) ---------------- (prep) ----------------- preposição
Presens = (pres.) --------------------- (pres) ----------------- (tempo (v)) presente
Preteritum = (pret.) ----------------- (pret) ----------------- (tempo (v)) pretérito
Pronomen = (pron.) ----------------- (pron) ----------------- pronome
Singularis = (sing.) ------------------ (sg.) ------------------- singular
Substantiv = (subst.) ---------------- (s) --------------------- substantivos
till exempel = (t. ex.) --------------- (t.ex.) ------------------ por exemplo
Imperativ = ( imp.) ----------------- (imp.) ------------------ imperativo
Supinum = (sup.) ------------------- (sup) ------------------- (tempo (v) supino
Räkneord = (räkn.) ----------------- (räkn) ------------------ räkneord

attityd (s) -en, -er atitude, postura inställning disposição de espirito
attrahera (v) -r, -ade, -at atrair, cativar, fascinar
attraktion (s) -en, -er atração
attraktiv (adj) -t, -a atraente, atrativo
attribut (s) ett attribut, -et, abttribut, attribut-en [1 kännetecken] atributo
2 satsdel som utgörs av en bestämning till substantiv / parte de frase que define o substantivo

Tuesday, November 21, 2006

ASP

Förkortningar/Abreviaturas
substativ (s), verb (v), adjektiv (adj), adverb (adv), pronomen (pro), preposition (pre), räkneord (räk), konjunktion (koj), eller (el.), förkortning (förk.)

aspekt (s) -en, -er aspecto
aspirant (s) -en, -er aspirante, candidato, pretendente
assiett el. asjett (s) -en, -er prato pequeno de sobremesa
assistent (s) -en, -er assistente
assistera (v) -r, -ade, -at assistir, auxiliar, ajudar
association (s) -en, -er associação
assyrier (s) -n, -er [folkgrupp från visa delar av Syrien, Irak, Libanon och Turkiet] assírio
aster (s) -n, astr-ar uma arvore muito comun na Suécia
asterik (s) -en, -er [*] asterisco, estrelinha
astigmatisk (adj) -t, -a astigmático (doença dos olhos)
astma (s) astman asma
astrologi (s) astrologi(e)n astrologia
astronaut (s) -en, -er astronauta
astronomi (s) astronomi(e)n astronomia
asyl (s) -en, -er asilo /refúgio
ateist (s) -en, -er ateu
ateljé (s) -n, -er estúdio, [atelier de moda]
Atlanten (namn) Oceano Atlântico
atlas (s) -en, -er atlas
atlet (s) -en, -er atleta, atlético
atmsfär (s) -er, -er atmosfera, [ambiente]
atom (s) -en, -er átomo
atom/bomb (s) -bomben, -bomber bomba atómica
¹att (infinitivmäerke) endast framför (verb) infinitv usa na frente do verbo no infinitivo
²att (koj) [allmän bisatsinledare] inicia uma "oração subordinada (bisats)
Ex:
- jag såg att han kom (eu vi quando ele chegou)
- Är du säker på att han kommer? (Você tem certeza que ele vem?)
- att du är trött kan jag förstå (eu entendo que você esteja cansado)
att: (förk.) att handläggas av i brevadress
- att: Katarina Wall
attack (s) -en, -er ataque
att attackera (v) -r, -ade, -at atacar, agredir
attentat (s) ett attentat, attentat-et, attentat, attentat-en atentado
attest (s) -en, -er atestado, certificado, certidão
attestera (v) -r, -ade, -at atestar, testemunhar, certificar

Friday, November 17, 2006

ARM

arm/båge (s) en arm/båge, - båge-n, -båg-ar cotovelo
armé (s) armé-n, armé-er exército
armé/kår corpo do exército
arm/håla (s) -håla-n, -hål-or sovaco, axila
arom (s) en arom, -en, -er aroma, fragrância
arrangera (v) -r, -ade, -at [anordna, ordna, planera] arranjar, organizar, pôr em ordem, planejar
arrangör (s) en arrangör, -en, -er organizador
arrendator (s) en arrendator-n, -er arrendatário (propriedade arrendada)
arrest (s) arrest-en, -er detenção
arestera (v) -r, -ade, -at deter, prender
arrogans (s) arrogans-en arrogáncia
arrogant (adj) arrongat, arrogant-a arrogante
art (s) -en, -er [sort, slag, typ] género, espécie, tipo
artificiell (adj) artificiell-t, artificiell-a artifícial
artig (adj) artig-t, artig-a [hövlig] cortê, delicado, polido
artikel (s) en artikel, artikel-n, artikl-ar 1 uppsats, reportage {i tidning el. tidskrift} artigo, reportagen em jornais ou revista
2 ord (el. ändelse) som markerar bestämd el. obestämd form hos substantiv / terminaçao q usa no substantivos ex: -en, -or, -ar, etc.
artilleri (s) ett artilleri, artilleri(e)t artilharia
artist (s) -en, -er artitsta
artistisk (adj) -t, -a artístico
art/namn (s) ett artnamn, -namn-et, -namn, -nam-en [substantiv som betecknar grupper av varelser el. föremål (biologi)] nome especifíco para especie
arton (räkn) 18 (artonde) numero dezoito
artär (s) -en, -er artéria
arv (s) ett arv, arv-et, arv, arv-en herança
arvinge (s) -en, -ar herdeiro
arvlös (adj) -t, -a deserdado
arvode (s) ett arvode, arvode-t, arvode-n, arvode-na remuneração (para advogado, médico)
asfalt (s) asfalt-en asfalto
asfaltera (v) -r, -ade, -at asfaltar
asiat (s) -en, -er asiático (pessoa que vem da Ásia)
ask (s) -en, -ar caixa
aska (s) aska-n cinzas ( que fica após ter queimado alguma coisa, ex: cigarro)
ask/fat (s) ett askfat, -fat-et, -fat, -fat-en cinzeiro
ask/kopp (s) en askkopp, -kopp-en, -kopp-ar cinzeiro
askonsdagen (onsdagen) quarta-feira de cinzas

Wednesday, November 15, 2006

ARB

arbeta (verb) -r, -ade, -at trabalhar

- arbeta over -r, -ade, -at [arbeta (på) overtid fazer horas extras

arbetare (subst) en arbetare, arbetar(e)n, arbetare, arbetar-na trabalhador

arbete (subst) ett arbete, arbete-t, arbete-n, arbeten-a [tjänst, anställning, yrke] trabalho,emprego, ocupação

arbetsam (adj) arbetsam-t, arbetsamma [mödsam] trabalhador; trabalhoso

arbets/förmedling (subs) arbets/förmedling-en, - förmedling-ar AF agência do governo de empregos

arbetslivs/erfarenhet (subs) -erfarenhet-en, -enfarenhet-er experiencia de trabalho

arbetslös (adj) arbetslös-t, arbetslös-a desempregado/a

arbetslös/het (subs) -heten desemprego, falta de trabalho

area (s) en area, area-n, areor [yta, område] área, superfície

areal (s) en areal, -en, -er [yta, område] área, superfice

arena (s) en arena, -n, -or arena

arg (a) arg-t, arg-a zangado, com raiva

- Varför blev hon arg på dig? Porque ela ficou com raiva de você?

argentinare (s) en argentinare, argentinar(e)n, argentinare, argentinar-na argentino/a

argument (s) ett argument, argument-et, argument, argument-en argumento

argumentara (v) -r, -ade, -at argumentar

aristokrat (s) en aristokrat, -en, -er aristocrata

aristokrati (s) en aristokrati, aristokrati(e)n, -er aristocrático

ark(1) (s) arken [Noaks ark] a arca de Noé

ark(2) (s) ett ark, ark-et, ark, ark-en [pappersblad] folhas {papeis}

arkeolog (s) en arkeolog, -en, - er arqueólogo

arkipelag (s) -en, -er arquipélago

arkitekt (s) -en, -er arquiteto

arkiv (s) ett arkiv, arkiv-et, arkiv, arkiv-en arquivo

arm (s) -en, -ar braço

arm/band (s) ett arm/band, -band-et, -band, -band-en pulseira, bracelete

armbands/ur (s) ett armbands/ur, -ur-et, -ur, ur-en relógio, relógio de bolso/pulso

Friday, November 10, 2006

ANV

användbar (adj.) användar-t, användar-a = empregar, utilizar, fazer uso de
användning (subst.) en användning, -en, -ar = uso, emprego, aplicação
apa (subst.) en apa, -n, -or = macaco/a
apelsin (subst.) en apelsin, -en, -er = laranja
-apelsin/marmelad (subst.) en apelsinmarmelad -marmelad-n, -marmelad-r = gelea de laranja
-apelsin/juice = suco de laranja
aperitif (subst.) en aperitif, -en, -er = aperitivo (bebida)
apostrof (subst.) en apostrof, -en, -er = apóstrofo ( ' )
apotek (subst.) ett apotek, apotek-et, apotek, apotek-en = farmácia
apparat (subst.) en apparat, -en, -er = aparelho
- TV-apparat = aparelho de televisão
applicera (verb) -r, -ade, -at = aplicar
applikation (subst.) en applikation, -en, -er = aplicação, (aplicaçao tipo de bordado)
applåd (subst.) en appläd, -en, -er = aplauso, bater palmas
applådera (subst.) -r, -ade, -at = aplaudir, bater palmas
aprikos (subst.) en aprikos, -en, -er = damasco, abricó (fruta)
april (subst.) = abril (mês)
aptit (subst.) aptiten = apetite
¹arab (subst.) en arab, -en, -er = pessoa árabe

- arabisk -t
²arab (subst.) en arab, -en, -er = cavalo árabe

arabiska (subst.) arabiska-n = lingua árabe
Sunday, November 05, 2006

ANN

annons (subst.) ett annons, -en, -er = anúncio, propaganda
annonsera (verb) -r, -ade, -at = anunciar
¹annorlunda (adv.) [olik, ovanlig] = de maneira (modo) diferente
²annorluda (adv.) [på annat sätt] = de outra forma
annullera (verb) [ upphäva, förklara ogiltig], -r, -ade, -at = anular, cancelar
anonym (adj.) anonymt, anonyma = anónimo
anordna (verb) [ ordna, organisera], -r, -ade, -at = arranjar, organizar
anpassa (verb) -r, ade, -at = adaptar, acomodar, adequar, ajustar
- anpassa sig till ett liv i Sverige / adaptar a vida na Suécia
anropa (verb) -r, -ade, -at [ kalla på (via radio etc] = chamar, gritar, chamar pelo radio
anseende (subst.) anseendet [(gott) rykte] = reputação
anse (verb) anser, ansåg, ansett [mena,tycka; betrakta = considerar, estimar] = achar, crer, pensar
ansikte (subst.) ett ansikte, ansikte-t, ansikte-n, ansikte-na = face, rosto, cara
ansikts/lyftning (subst.) -lyftning-en, -lyftning-ar = operação facial, cirurgia plastica facial
ansjovis = anchova (peixe)
anslag (subst.) ett anslag, anslag-et, anslag, anslag-en = subsídio, subvenção
1 affisch = cartaz, aviso
2 sätt att slå {boll, på tangenter} /toque (na bola, no teclado de computador)
3 anslags/tavla = quadro de avisos
ansluta (verb) [ förbinda, koppla samman] = aderir, unir, (associar-se, filiar-se a um clube, etc)
anslutning (subst.) en anslutning, -en, -ar = adesão, associação, filiação
anspråk (subst.) ett anspråk, anspråk-et, anspråk, anspråk-en = pretensão [krav] = exigência, reclamação, reividicação
- anspråks/full -t = pretensioso
- anspråkslös (adj.) anspråkslös-t, anspråkslös-a, [som inte har stora krav; blygsam=modesto, enkel=simples] = despretensioso, humilde
anstränga (verb) ansträger, -de, -t, ansträng (!), [ utsätta för ansträngning, trötta (ut), pressa] = cansar, fatigar; esforçar-se
- anstränga sig till det yttersta = esforçar-se ao máximo, fazer todo o possível
ansträngning (subst.) -en, -ar , [ hårt arbeta; strävan, anspänning] = esforço
anställd (adj.) anställda { substantivisk användning person som har anställning} = empregado/a, trabalhador/ra
- fabriken har 300 anställda = a fabrica tem 300 empregados
anställa (verb) -er, -de, -t, anställ(!) = empregar, dar emprego
anställning (subst.) en anställning, -en, -ar, [ arbete, jobb, plats, tjänst] = emprego, posto, colocação, cargo, estar ao serviço de....
ansvar (subst.) ansvaret = responsabilidade
ansvara (verb) -r, ade, at, ansvara(!), [ ta ansvar (för), ha ansvaret (för)] = responder por, ser responsável por
ansvarig (adj.) ansvarig-t, ansvarig-a, [ som tar ansvar (för något)] =responsável; responsabilizar por
ansvarslös (adj.) ansvarlös-t, ansvarlös-a, [ utan ansvaskänsla, oansvarig] = irresponsável
ansökan (subst.) en ansökan, ansökan, ansökningar [ (skriftlig) begäran] = pedido, solicitação, requerimento
ansöka (verb) -er, -te, -t = pedir, solicitar, requerer
antagligen (adv.) [troligen] = provavelmente, possivelmente, presumivelmente
antal (subst.) ett antal, antal-et, antal, antal-en [mängd] = número, quantidade
anteckna (verb) -r, -ade, -at [skriva upp] = anotar, escrever nota
anteckning (subst.) en anteckning, -en, -ar = anotação, apontamentos, nota
antenn (subst.) en antenn, -en, -er = antena de radio, tv
anti [mot] = contra, (prefix), ex: anti/kropp = anticorpo
- antikvariat (subst.) ett antikvariat, -et, -en = loja de livros de segunda mão, livraria de livros raros.
-antikvitet (subst.) en antikvitet, -en, -er = antiguidade
-anti/semit (subst.) -semit-en, -semit-er [pessoa som tycker illa om och har fördomar mot judar] = anti- semtismo ( pessoas que não gosta de "judeus")
-anti/septisk (adj.) -septisk-t, -septisk-a = anti-séptico
Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário