Tuesday, February 26, 2008

JO jo

jogga (v) -r, -ade, -at, jogga! [springa för motionens skull] correr

joker (s) jokern, jokrar [spelkort som ersätter alla andra kort] curinga [carta de baralho]

joller (s) jollret [spädbarns försök att tala] bebé tentando falar

jord¹ (s) jorden [planeten Tellus, jordklot, värld; fast mark] terra, mundo

- åka jorden runt (dar volta ao mundo, viajar no mundo inteiro)

- nyheten spred sig över hela jorden (a notícia espalhou-se no mundo inteiro)

jord² (s) jorden, jordar [odlat markmråde] terra, solo

- gräva i jorden (cavar no solo/terra)

- äga jord (ter uma propriedade)

- odlad jord (terra plantada {onde tem plantação})

jord/bruk (s) ett, -bruket, -bruk, -bruken [det är att odla jorden, åkerbruk] agricultura, lavoura

Plats där man odlar jorden, lantbruk, bondgård (agricultura, lavoura)

jord/brukare (s) -brukar(e)n, -brukare, -brukarna [bonde, lantbrukare] agricultor, lavrador

jord/bävning (s) -bävningen, -bävningar [kraftig skakning i jordytan] terremoto, tremor de terra

jord/fästa (v) -fäster, -fäste, -fäst, -fäst! [utföra jordfästning av] enterrar um defunto, fazer um enterro

jord/fästning (s) -fästningen, -fästningar [begravningsceremoni] cerimonia do enterro

jord/gubbe (s) -gubben, -gubbar morango/s

- jordgubbs/land -et (plantação de morangos)

- jordgubbssylt (doce de morango)

jord/skalv (s) ett, -skalvet, -skalv, -skalven [jordbävning] tremor de terra

jord/skred (s) ett, -skredet, -skred, -skreden [desabamento de terra]

jour (s) jouren estar de plantão

jour/havande (adj) [som har jour, tjänstgörande, vakthavande] plantonista, estar de plantão

- jourhavande läkare (médico de plantão)

journal (s) -en, -er [dagbok för löpande anteckningar ex: på sjukhus] jornal do paciente no hospital

Tidskrift; nyhetsmagasin {i radio el. TV} (jornal, revista (no radio ou TV ))

journalist (s) -en, -er jornalista/s

Wednesday, February 20, 2008

J j

ja (interj) [just det, visst] sim

jack (s) -en, -ar [koppling {för telefon}] tomada {para telefone]

jacka (s) -en, -or [ytterplag som är kortare än en rock] jaqueta

- skinnjack (jaquenta de couro)

jackpot(t) (s) jackpot(t)en, jackpot(t)er [högsta vinst i spel] acumulado [premio de loteria acumulado]

jade (s) jaden jade (pedra preciosa)

jag¹ [ja:(g)] (pron) [som subjekt; objektsform mig; anger den talande el. skrivande] eu

- jag själv (eu mesmo)

- Vill du skicka mig smöret! (Você quer me passar a manteiga!)

jag² (s) jaget, jag, jagen [en människas inre natur] ego

jaga (v) -r, -ade, -at, jaga! caçar

Förfölja (perseguir)

- jaga bort (escorraçar {ex: cachorro})

jaka (v) -r, -ade, -at, jaka! [svara ja] responder afirmativamente, dizer que sim

- ett jakande svar (uma resposta afirmativa)

jakaranda (s) jakarandan [ett träd] jacarandá {planta}

jakt (s) -en, -er caça, caçada

jakt/kort (s) ett, -kortet, -kort, -korten [kort som visa att man har tillstånd att jaga vilda djur] cartão de caça {caçadores na Suécia tem fazer curso e ter cartão para caçar nas floresta}

Janssons frestelse (namn) [gratinerad maträtt på bl a potatis, ansjovis och lök] um prato típico {batas, cebola e ansjovis(peixe)}

januari (s) janeiro (mês)

japan (s) -en, -er japonês

japansk (adj) -t, -a japonês

jargong (s) -en, -er gíria

jasmin (s) -en, -er [prydnadsbuske] jasmin {planta}

jaså (interj) [ säger du det, verkligen {används i samtal för att visa att man har uppfattat vad någon har sagt}] ah sim!

javisst (interj) [ just det { används i samtal för att visa att man instämmer}] sim

jazz (s) jazzen jazz {estilo de musica americana}

jeans (s) jeansen jeans (calça)

jeep (s) -en, -ar jipe (carro)

jet (s) jeten jet (avião)

- jumbojet

- jet/plan -et (avião a jato)

jet/set (s) -setet jetset (os ricos)

jfr (fork) [jämför] comparar

jo (interj) [används för att säga emot ett nekat yttrande] "sim" usa para uma resposta negativa

- jo visst! (claro que sim)

jobb (s) ett, jobbet, jobb, jobben trabalho, emprego, ocupação

jobba (v) -r, -ade, -at, jobba! trabalhar

jobba över (v) -r över, -ade över, -at, jobba! [arbeta på övertid] trabalhar extra

jobbare (s) jobbar(e)n, jobbare, jobbarna trabalhador, operário {trabalho pesado)

jobbar/kompis (s) -kompisen, -kompisar colega/s de trabalho/s

jobbig (adj) -t, -a trabalhoso, penoso, árduo

- en jobbig person (uma pessoa penosa)

Monday, February 18, 2008

IS

is (s) isen [fruset vatten] gelo

is/berg (s) -berget, -berg, -bergen icebergue

is/brytare (s) -brytaren, -brytare, -brytarna [fartyg som bryter rännor i is] (barco) quebra-gelo

is/hall (s) -hallen, -hallar [inomhusbana för skridskosport] arena de gelo

is/hockey (s) -hockeyn hóquei no gelo

islam (s) [religion instiftad av Muhammed på 600-talet] islão, islamismo

isländsk (adj) -t, -a islandês

isolerad (adj) isolerat, isolerade isolado

isolera (v) -r, -ade, -at, isolera! isolar

isolering (s) isoleringen isolamento

israel (s) -en, -er israelense

isär (adv) [verbpartikel itu, i delar ] à parte, separados (separar em partes), desmontar

italienare (s) italienar(e)n, italienare, italienarna italiano

italiensk (adj) -t, -a italiano

iväg (adv) [verbpartikel bort, undan] embora

- ge sig iväg {ir embora}

Tuesday, February 12, 2008

INT, INV, IR, IRR

intuition (s) -en, -er intuição

intyg (s) ett, intyget, intyg, intygen [dokument som intygar något, bevis] certificado, atestado, certidão

intyga (v) -r, -ade, -at, intyga! certificar, atestar

[bekräfta att något är sant] confirmar

intäkt (s) -en, -er [mest i plural inkomst] renda, rendimento

- statens intäkter (rendimento do governo, estado)

inuti (prep) [på insidan av, inne i] dentro de, no interior de

invadera (v) -r, -ade, -at, invandera! invadir

invalid (s) -en, -er inválido

invaliditet (s) invaliditeten [det att vara invalid] invalidez

invandra (v) -r, -ade, -at, invandra! [immigrera] imigrar

invandrare (s) invandrar(e)n, invandrare, invandrarna imigrante/s, estrangeiro/s

Invandra/verket [Statens Invandraverk] Departamento dos Estrangeiros (Brasil)

invandring (s) -en, -ar imigração

invasion (s)-en, -er invasão

invecklad (adj) invecklat, invecklade [svårbegriplig, komplicerad] complicado

inventarier (s) inventário (de bens, etc)

inverkan (s) inverkan [effekt, verkan] influir em, ter influência em

inverka (v) -r, -ade, -at [påverka] influenciar

investera (v) -r, -ade, -at, investera! investir, aplicar

investering (s) -en, -ar investimento

invånare (s) invånar(e)n, invånare, invånarna habitante/s, morador/es

invända (v) -er, -de, -t, invänd! [säga emot, opponera sig] objetar [ser contra], fazer objeção

invändigt (adv) [på insidan] por dentro, no interior

invänta (v) -r, -ade, -at, invänta! [vänta på] aguardar, espera

invärtes (adj) [som finns inuti kroppen] dentro do corpo

inälvor (s) [plural inre organ hos människor och djur] intestino/s

iranier (s) iraniern, iranier, iranierna [person från Iran] iraniano {pessoa do Irã}

irländsk (adj) irländskt, irländska [som är från Irland] irlandês {da Irlanda}

ironi (s) ironi(e)n, ironier ironia

ironisk (adj) -t, -a irónico, sarcástico

irrationell (adj) -t, -a irracional

irritation (s) -en, -er irritação

irriterad (adj) irriterat, irriterade irritante

irritera (v) -r, -ade, -at, irritera! irritar

Tuesday, February 05, 2008

INT


intensifiera (v) -r, -ade, -at, intensifiera! [göra (ännu mer) intensiv] intensificar, tornar mais intenso

intensiv (adj) -t, -a [som håller på för fullt hela tiden] intensivo, intenso

interiör (s) -en, -er interior

intern¹ (adj) -t, -a [som finns inom organisation; inre, inhemsk] interno

- interna konflikter (conflitos internos)

-intern/utbildning -en (curso interno)

intern² (s) -en, -er [person i fängelse, fånge] preso, prisioneiro

internat (s) ett, internatet, internat, internaten [skola med helinackorderade elever] internato (escola)

internationell (adj) -t, -a internacional

intervall (s) ett, intervallet, intervall, intervallen intervalo

intervenera (v) -r, -ade, -at, intervenera! intervir, interceder [politico ou militar]

intervention (s) -en, -er intervenção

intervju (s) -n, -er entrevista

intervjua (s) -r, -ade, -at, intervjua! entrevistar

intill¹ (adv) [brevid] ao lado

- flickan i huset intill (a menina da casa ao lado)

intill² (prep) [brevid, invid] perto/junto

- vi bor alldeles intill vägen (nós moramos perto da estrada)

intim (adj) -t, -a íntimo/a

intolerant (adj) intolerant, intoleranta intolerante

intonation (s) -er, -er [växling av tonhöjd vid tal {vid sång "förmåga att träffa rätt ton}] entoação {a pronuncia do sueco tem de "ter entoação", se ñ os suecos ñ entende vc}

intressant (adj) intressant, intressanta interessante

intresse (s) ett, intresset, intressen, intressena interesse

- ett brinnande intresse för studier (muito interresado em estudar)

intresserad (adj) intresserat, intresserade interessado

intressera (v) -r, -ade, -at, intressera! interessar

intrig (s) -en, -er intriga, trama

introducera (v) -r, -ade, -at, introducera! [presentera (en person)] introduzir {apresentar (uma pessoa)}

[införa, lansera] introduzir, lançar (ex: produto, moda etc)

introduktion (s) -en, -er [presentation, inledning; information för den som börjar på ny arbetsplats] introdução

[införande, lansering] introdução, presentação

intryck (s) ett, intrycket, intryck, intrycken impressão

- göra ett gott intryck (causar boa impressão)

intrång (s) ett, intrånget, intrång, intrången [det att olovligt tränga sig in] invasão (invadir .....)

inträde (s) inträdet [det är att gå in el. bli medlem] entrada, ingresso (ex: clube, organização etc)

- söka inträde (ingressar em uma comunidade, clube, organização etc)

- gratis inträde (entrada grátis/livre)

inträda (v) inträdet, inträdde, inträtt, inträd! [gå in el. börjar delta (i en verksamhet)] entrar, ingressar

inträdes/avgift (s) -avgiften, -avgifter [entréavgift] entrada (paga)

inträffa (v) -r, -ade, -at [hända] acontecer, suceder, ocorrer

Friday, February 01, 2008

Upadate av ALL, al, All, all

Eu estou fazendo o "UPDATE" dos primeiros "Posts do Blog", para isso eu fiz um Blog novo.

AL, al, ALL, all aqui

Just nu "uppdatare" jag min Blogg och jag har en ny "Blogg". Det är bara de första "Post".

AL, al, ALL, al här

URL
http://swedish-portuguesell.blogspot.com

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário