Wednesday, November 19, 2008

Kont

kontrakt (s) ett, kontraktet, kontrakt, kontrakten contrato (s.m)
kontrast (s) -en, -er [motsats, tydlig olikhet] contraste (s.m)
kontroll (s) -en, -er controle (s.m)
kontrollant (s) -en, -er fiscal (s.m.f)
kontroll/besiktning (s) -besiktningen, -besiktningar controle (vistoria) anual obrigatório de veículos
kontrollera (v) -r, -ade, -at, kontrollera! verificar, conferir, controlar
kontrovers (s) -en, -er [tvist] controvérsia
- kontroversiell ( controverso)
kontur (s) -en, -er [ytterlinje] contorno (s.m)
konvalescent (s) -en, -er convalescente (s.m.f)
konvalescent/hem (s) -ett, -hemmet, -hem, hemmen casa de repouso (de saúde)
konvention (s) -en, -er convenção (-ões) (s.f)
konventionell (adj) -t, -a convencional
konversation (s) -en, -er [samtal] conversação (-ões) (s.f), conversa (s.f)
konvertera (v) -r, -ade, -at, konvertera! converter
kooperation (s) kooperationen [samarbete; ekonomisk samverkan] cooperação (-ões) (s.f)
kooperativ (adj)-t, -a [som drivs som kooperation] cooperativo (s.m)
kooperativ (s) ett, kooperativet, kooperativ, kooperativen [kooperation] cooperativo (s.m)
koordinera (s) -r, -ade, -at, koordinera! coordenar
kopia (s) -n, -or cópia (s.f)
- ta en kopia av brevet (tirar uma cópia de uma carta)
kopiator (s) kopiatorn, kopiatorer máquina (s.f) de copiar, copiadora (s.f)
kopiera (v) -r, -ade, -at, kopiera! copiar
kopp (s) -en, -ar  xícara (s.f)
koppar (s) koppar(e)n [Cu] cobre (s.m)
koppel (s) ett, kopplet, koppel, kopplen coleira (s.f) (para cachorro, etc)
koppla (v) -r, -ade, -at, koppla! [ansluta, sätta i förbindelse] ligar
- koppla på strömmen (ligar eletricidade)
binda med koppel (prender com a colera, ex. cachorro)
koppla av (v) -r, -ade, -at, koppla av! [ta igen sig, vila] descansar
koppling (s) -en, -ar [förbindelse] ligação (-ões) (s.f)
anordning som reglera kraftvöverföringen i en bil (embraiagem de carro)
koppor (s) [plural; mest i sms hudutslag med blåsor]
vattenkoppor (sarampo {doença})

Tuesday, November 11, 2008

Kons

konstant (adj) konstant, konstanta [alltid likadan, oföränderlig] constante, invariável
konstapel (s) konstapeln, konstaplar [lägre polistjänsteman] policial (s.m.f) (-ais)
konstatera (v) -r, -ade, -at, konstatera! [fastställa] constata, comprovar, verificar, notar
konst/gjord (adj) -gjort, -gjorda [inte natrurlig, artificiell] artifícial
konst/hantverk (s) -ett, -hantverket, -hantverk, -hantverken artesanato (s.m)
konstig (adj) -t, -a [icke normal] esquisito/a, estranho/a
konstitution (s) -en, -er [beskaffenhet {kroppskontitution}] {modo por que se constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoa (corpo constituição)}
grundlag, stasförfattning (constituição (leis de um estado))
konstnär (s) -en, -er  artista {o artista (man), a artista (kvinna)}, pintor (o pintor, a pintora)
konstnärlig (adj) -t, -a artístico
konstruera (v) -r, -ade, -at, konstruera! [göra modell till {och bygga}] construir
konstruktion (s) -en, -er construção (-ões) (s.f)
konstruktiv (adj) -t, -a construtivo/a
konstruktör (s) -en, -er construtor (s.m)
konsul (s) konsuln, konsuler cônsul (s.m) (plu. cônsules) {consulesa (s.f)}
konsulat (s) ett, konsulatet, konsulat, konsulaten consulado (s.m)
konsult (s) -en, -er consultor (s.m)
konsultera (v) -r, -ade, -at consultar
Konsum (namn) [Affär som drivs av Kooperativa förbundet {KF} {KOOP}] supermercado (cooperativa dos consumidores)
konsument (s) -en, -er consumidor (s.m) {consumidora (s.f)}, comprador (s.m) compradora (s.f), freguês/a
kontakt (s) -en, -er [förbindelse] conctato ou contato (s.m), ligação (-ões) (s.f)
(vägg)uttag för elektrisk ström (tomada (de contato))
kontakta (v) -r, -ade, -at, kontakta! [ta kontakt med] conctatar ou contatar {entrar em contato com}
kontakt/lins (s) -lisen, -linser lente de contacto/contato
kontakt/person (s) -personen, -personer uma pessoa para ter contato
kontant (adj) kontant, kontanta pagamento à vista (pagar em dinheiro)
kontanter (s) [plural kontanta pengar] dinheiro
kontant/insats (s) -insatsen, -insatser entrada na compra de imóvel
kontinent (s) -e, -er continente (s.m)
kontinuerlig (s) -t, -a contínuo, sucessivo, seguido
konto (s) ett, kontot, konton, kontona conta bancária (s.f)

konto/kort (s)-ett, -kortet, -kort, -korten cartão (-ões) eletrônico de banco
- kreditkort -t [cartão crédito]
kontor (s) ett, kontoret, kontor, kontoren [arbetsplats för tjänstemän, expedition] escritório (s.m)
- arbeta på kontor (trabalhar e um escritório)
kontorist (s) -en, -er escritório/a
kontra (adv) [mot, gentemot] {em sueco é um advérbio} [pt. uma preposição "contra" (em oposição a; em luta com)

Tuesday, November 04, 2008

Komp

komplettera (v) -r, -ade, -at, komplettera! completar

- komplettering -en (complemento)

komplex¹ (adj) -t, -a [ sammansatt, komplicerad] complexo

komplex² (s) ett, komplexet, komplex, komplexen [sammanhängande helhet] complexo (s.m)

- byggnadskomplex (conjunto de edifício, bloco de apts ou casas)

hämningar (complexo)

- få komplex (ter complexo)

komplicerad (adj) komplicerat, komplicerade [invecklad, krånglig] complicado (m.f)

- ett komplicerat problem (um problema complicado)

komplicera (v) -r, -ade, -at [göra svår(are)] complicar; dificultar

komplikation (s) -en, -er [något som komplicera (sjukdom)] complicação (sobre doença)

komplimang (s) -en, -er [artigt beröm] elogio, comprimento (galanteio)

komplott (s) -en, -er [sammansvärjning] conspiração (-ões), intriga (s.f)

komponent (s) -en, -er [del av en sammansat helhet] componente (s.m)

- elektroniska komponenter (eletrônica (s.f) componentes)

komponera (s) -r, -ade, komponera! [sätta samman (musik) ett orkesterverk] compor

komposition (s) -en, -er [musikstycke] composição (-ões)

sammansättning (
composição (-ões))

- färgkompositon (
composição (-ões) de cor (-es)

kompositör (s) -en, -er [person som skriver musik] compositor

kompott (s) -en, -er compota (s.f), doce (s.m)

kompress (s) -en, -er [förband, omslag] compressa (s.f)

komprimera (v) -r, -ade, -at, komprimera! [pressa samman] comprimir

kompromiss (s) -en, -er compromisso (s.m)

komprissa (v) -r, -ade, -at, komprissa! [göra en komprimiss] fazer um compromisso

komvux (förk) [Kommunal vuxenutbildning] escola municipal para adultos (+20 anos)

koncentrat (s) ett, koncentratet, koncentrat, koncentraten [sammanfattning] súmula, resumo

koncentration (s) -en, -er concentração (-ões)

- koncentrations/förmåga -n (capacidade (s.f) de concentração)

koncentrations/läger (s) -ett, -lägret, -läger, -lägren
campo (s.m) de concentração

- fångläger {under nazisttiden i Tyskland} (campo de
concentração (-ões) {na época da 2.a guerra mundial}

koncentrera (v) -r, -ade, -at, koncentrera! concentrar

koncentrera sig (v) -r, -ade, -at, koncentrera! concentrar-se

koncept (s) ett, konceptet, koncept, koncepten rascunho (s.m)

koncession (s) -en, -er concessão (-ões)

koncis (adj) -t, -a [kortfattad] consiso (s.m), preciso (s.m)

kondens (s) kondensen condensação (-ões)

kondis¹ (s) kondisen [kondition
(vardagligt)] estar em boa forma

kondis² (s) ett, kondiset, kondis kondisen [konditori (vardagligt)] confeiteiro/a (s.m.f)

kondition (s) konditionen [fysisk och psykisk hälsa] estar em boa forma (com saúde)

konditor (s) konditorn, konditorer [sockerbagare] confeiteiro/a

konditori (s) konditori(e)t, konditorier confeitaria (s.f), padaria (s.f)

kondom (s) -en, -er preservativo (s.m)

konduktör (s) konduktör(e)n, konduktörer condutor, cobrador (vende passagens em ônibus ou trem)

konfekt (s) konfekten [(massord) {finare} sötsaker] balas, bombons (plu.); confeitos (pl.)

konfektion (s) konfektionen [(handel med) fabriksgjorda kläder] confecções (plu.) de roupas (plu), fabrica de roupas

konferens (-en, -er conferência (s.f)

konfession (s) -en, -er [trosbekännelse, tillhörighet till en viss tro] confissão (-ões) (igreja católica)

konfidentiell (adj) -t, -a [hemlig] confidencial

konfirmand (s) -en, -er jovem (plu.) que faze a primeira comunhão (-ões)

konfirmation (s) -en, -er primeira comunhão

konfiskera (v) -r, -ade, -at, konfiskera! confiscar

konflikt (s) -en, -er conflito (s.m)

konformism (s) konformismen [likriktning, likformighet] confirmismo (s.m)

- konformist (confirmista (s.f))

konfrontation (s) -en, -er confrontação (-ões)

konfronteras (v) konfronteras,
konfronterades, konfronterats [deponens verb] confrontar

konfunderad (adj) konfunderat, konfunderade [förbryllad, förvirrad] confuso/a, embaraçado/a

kongress (s) -en, -er congresso (s.m)

konjak (s) konjaken [en spritdryck] conhaque (s.m) {uma bebida}

konjunktion (s) -en, -er [(grammatik) bindeord {konjunktionen indelas i två grupper: samordnande konjunktioner, som binder samman ord el. satser av samma slag (huvudsats med huvudsats el. bisats med bisats), samt underordnande konjunktioner, som binder samman huvudsats med bisats}

conjunção (-ões) {palavra invariável que liga duas orações (plu.) ou dois termos que exercem a mesma função (-ões) sintática dentro de uma oração. As conjunções (plu.) classificam-se em : coordenativas e subordinativas}

konjunktur (s) -en, -er [ekonomisk läge, marknadsläge] conjuntura (s.f)

konklusion (s) -en, -er [slutsats] conclusão (-ões)

konkret (adj) konkret, konkreta concreto/a

konkurrens (s) konkurrensen concorrência, competição (-ões)

konkurrent (s) -en, -er concorrente (s.m)

konkurrera (v) -r, -ae, -at, konkurrera! concorrer, competir

konkurs (s) -en, -er falência (s.f)

- gå i konkurs [ir a falência]

konsekvens (s) -en, er [logisk följd] consequência (s.f)

konsekvent (adj) konsekvent, konsekventa consequente

konsert (s) -en, -er concerto

- jazzkonsert (concerto de jazz)

- violinkonsert (concerto de violino)

konserv (s) -en, -er conserva (s.f)

- konserv/burk -en (lata(s.f) de conserva)

konservativ (adj) -t, -a conservador (s.m), (conservadora (s.f))

konservator (s) konservatorn, konservatorer conservador (-a), restaurador (-a)

konservera (v) -r, -ade, -at, konservera! [bevara i oförändrat skick] conservar, preservar

koka och lägga in matvaror (fazer conserva (ex. frutas, verduras))

konserv/öppnare abridor de lata (-s)

konsistens (s) konsistensen consistência (s.f)

konsolidera (v) -r, -ade, -at, konsolidera! consolidar

konsonant (s) -en, -er [språkljud som kan bilda stavelse endast med vokal] consoante (s.f)

konspiration (s) -en, -er conspiração (-ões)

konspirera (v) -r, -ade, -at conspirar

konst (s) -en, -er arte (s.f) 

 


Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário