Tuesday, January 29, 2008

INS

instinkt (s) instinkten, instinkter instinto

institut (s) ett, institutet, institut, instituten instituto

institution (s) -en, -er instituição, fundação, organização, entidade

instruera (v) -r, -ade, -at, instruera! instruir

instruktion (s) -en, -er instrução

instruktör (s) -en, -er instrutor

instrument (s) ett, instrumentet, instrument, instrumenten instrumento

inställa (v) -er, -de, -t, inställ! suspender, cancelar

- festen är inställd (a festa foi cancelada)

inställa sig (v) -er sig, -de, sig, -t sig [ infina sig, anmäla sig] apresentar-se comparecer, aparecer {pessoa}

- inställa sig i rätten (apresentar-se no tribunal de justiça)

[inrika sig, ha en viss attityd] vara positivt inställd (ter uma atitude positiva)

inställning (s) -en, -ar [uppfattning] atitude

- ha en positiv inställning till ett förslag (ter uma atitude positiva para uma proposta)

instämma (v) instämmer, instämde, instämt, instäm! [säga att man tycker detsamma] concordar, estar de acordo com alguém

instängd (adj) -stängt, -stängda fechado, trancado

insulin (s) insulinet insulina

in/sändare (s) insändar(e)n, insändare, insändarna [(publicerat) brev till en tidning från en läsare] carta publicada em jornais, mandada pelo leitor

insättning (s) -en, -ar [placering av penagar på ett bankkonto] deposito de dinheiro em conta em um banco

intagen¹ (s) intaget, intagna [person som sitter i fängelse]

intagning (s) -en, -ar tomar (ser aceito) um lugar em escola ou hospital (internar-se) etc

intakt (adj) intakt, intakta [orörd, oskadad] intacto

inte (adv) [ej, icke] não

- inte alls (não, nada)

- inte ens (nem sequer)

inteckna (v) -r, -ade, -at, inteckna! hipotecar

inteckning (s) -en, -ar hipoteca

integrera (v) -r, -ade, -at, integrera! integrar

integritet (s) integriteten integridade

intellekt (s) intellektet [förstånd] intelecto

intellektuell (adj) -t, -a intelectual

intelligens (s) intelligensen inteligência

inteligent (adj) intelligent, intelligenta inteligente

Tuesday, January 22, 2008

INN

insamling (s) -en, -ar [samlande av frivilliga {särskilt pengar}] arrecadar, fazer uma cota [dinheiro] {fazer uma vaquinha]

- klädinsamling [ajuntar roupas para doação]

- namninsamlig [lista de nomes]

insats (s) -en, -er [det man sätter på spel, satsning] entrada, aposta [em jogo]

[åtgärd, prestation] (contribuição)

insekt (s) -en, -er inseto {myra(-or) (formiga(-s)), fluga(-or) (mosca(-s))}

inse (v) inser, insåg, insett, inse! [förstå] compreender, entender, ver

insida (s) -n, -or [sida som är vänd inåt] parte de dentro, lado de dentro

- handens insida (a palma da mão)

insikt (s) -en, -er [förståelse (i plural även) kunskaper] entendimento, compreensão; {kunskaper (conhecimentos)}

insinuation (s) -en, -er [kränkande antydan] insinuação

insinuera (v) -r, -ade, -at, insinuera! [antyda på ett kräkande sätt] insinuar

insistera (v) -r, -ade, -at, insistera insistir

- insistera på (insistir em)

insjukna (v) -r, -ade, -at [ bli sjuk] adoecer

insjö (s) -n, -ar [sjö] lago

inskrivning (s) -en, -ar [registrering (av elever, värnpliktiga etc)] inscrição {escola, etc}

inskränka (v) -er, -te, -t, inskränk! [begränsa] restringir, limitar

inskränkning (s) -en, -ar [begränsning] restrição, limitação

inskränkt (adj) inskränkt, inskränkta [som är begränsad] restrito, limitado

[fördomsfull, dum] (estúpido)

inslag (s) ett inslaget, inslag, inslagen

in/snöad (adj) -snöat, -snöade [isolerad på grund av snöoväder] ficar retido pela neve

inspektera (v) -r, -ade, -at, inspektera! [ kontrollera, granska, undersöka] inspecionar, verificar

inspektion (s) -en, -er inspeção, verificação

inspektör (s) -en, -er inspetor

inspelning (s) -en, -ar filmagem, produção; gravação {CD, cassete, DVD, etc}

inspiration (s) -en, -er inspiração

inspirera (v) -r, -ade, -at, inspirera! inspirar

installation (s) -en, -er instalação

-elinstallation (instalação elétrica)

installera (s) -r, -ade, -at, installera! instalar; {empossar}

instans (s) -en, -er [beslutande myndighet på en viss nivå (inom rättsväsendet)]instância {recorrer (por apelação) no tribunal de instância superior}

Friday, January 11, 2008

INN

inner- (förled) [som finns innerst] [prefixo] interior/dentro [de alguma coisa]

- inner/stad -en [interior/dentro de uma cidade]

-inner/tak -et (interior/dentro do telhado)

innerst (adv) [superlativ längst inne] ao fundo, no centro {intimamente, no fundo}

- sitta innerst [sentar no fundo.....]

innevarande (adj) [som pågår nu] no momento, presente, corrente, atual

innovation (s) -en, -er [ ny idé, nyhet] inovação

inom (prep) [innanför anger (avgränsning i rummet)] dentro de, em

- inom landet (dentro do (mesmo) país)

- inom partiet (dentro do (mesmo) partido)

[senast vid slutet av {en tidsperiod} anger avgränsning i tiden] tempo

- inom em vecka (dentro de uma semana)

- inom kort {=snart} (dentro em pouco {=logo}

inomhus (adv) [inne, under tak] dentro de casa, em casa

in/ramning (s) -ramningen, ramningar [det att rama in] fazer moldura {em quadro}

inre¹ (adj) [som ligger längre in el. nära centrum] interior, perto do centro

- de inre delar av landet (nas partes interior do país)

[som finns, inne i människan, invärtes] interno {no corpo humano}

- inre blödningar (hemorragia interna)

[som finns inom en organisation, intern] interno {dentro de uma organização}

inre² (s) [inre del av något] interior {no íntimo, na alma}

inreda (v) inreder, inredde, inrett, inred! [möblera] decorar, mobiliar [uma casa, um quarto, uma sala etc]

inredning (s) -en, -ar [det är att inreda, möblera] fazer decoração

- inrednings/arkitekt [decorador]

inrikes- (förled) [som gäller det egna landet {motsats # utrikes-} [prefixo] doméstico, nacional, interior {dentro do proprio país (# exterior)}

- inrikes/flyg -et ( voo doméstico ) {voos domésticos [plularis]}

- inrikes/minister (ministro do exterior)

inrikta sig (v) -r, -ade, -at, inrikta! [ha som mål, koncentrera sig (på)} concentrar-se em, dedicar-se a

inriktning (s) inriktningen [mål för ett arbete; kurs, orientering] orientação, rumo

Thursday, January 10, 2008

INL

in/lagd (adj) in/lagdt, in/lagda [inlagd gurka] compota {tipo picles feito com vinagre e especiarias ou açúcar, ex pepino, tomates verdes, beteraba}

inland (s) inlandet [den inre delen av landet] interior {do país}

inleda (v) inleder, inledde, inlett, inled! [påbörja, starta] começar, iniciar

inledning (s) -en, -ar [början, introduktion] começo, introdução

inledningsvis (adv) [i början, till att börja med] para começar

inlämning (s) -en, -ar [mest som efterled (plats för) förvaring av saker] guardar objetos em depósitos

inlärning (s) inlärningen [det att lära sig] aprendizagem

- glosinlärning (decorar, memorizar vocabulário)

innan¹ (adv) [förut, dessförinnan] antes, anterior

- dagen innan (o dia anterior)

innan² (konj) [före, förrän] antes

innan³ (prep) [före]

- innan årets slut (antes do fim do ano)

- innan jul (antes do natal)

- innan dess (antes disso)

innanför¹ (adv) [på insidan] dentro

innanför² (prep) [på insidan av, omgiven av, inom] dentro de

inne (adv) [inuti, på insidan { även inomhus}] dentro, em casa

- inne i bilen (dentro do carro)

- inne i staden (dentro da cidade)

- sitta inne {=sitta i fängelse} (estár preso na cadeia)

- tiden är inne {=det är dags} (está na hora)

inneboende (s) [person som bor i möblerat rum i någon annan persons bostad] hóspede {ou morar em quarto alugado em casa de família}

innebränd (adj) -t, -a [omkommen i en brinnande byggnad] morrer queimado {dentro de uma casa, prédio]

innebära (v) innebär, innebar, inneburit [betyda] significar; implicar, envolver

innebörd (s) -en, -er [betydelse, mening] significado, sentido

innefatta (v) -r, -ade, -at [ha som del, inbegripa] compreender, incluir

innehav (s) ett, innehavet, innehav, innehaven [det att ha något, ägande] posse

innehavare (s) innehavar(e)n, innehavare, innehavarna [ägare] proprietário, dono

innehåll (s) innehållet [det som finns inuti något, substans] conteúdo, teor

- bokens innehåll (conteúdo do livro)

innehålla (v) innehåller, innehöll, innehållit, innehåll! [ha som innehåll, rymma] conter

- korv innehåller mycket fett (salchicha contem muita gordura)

hålla inne, inte beta ut ( reter)

- innehållen lön (suspender o pagamento de salário)

innehålls/förteckning (s) -förteckningen, -förteckningar [översikt över innehållet i en bok etc; register] índice, index

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário