Tuesday, November 04, 2008

Komp

komplettera (v) -r, -ade, -at, komplettera! completar

- komplettering -en (complemento)

komplex¹ (adj) -t, -a [ sammansatt, komplicerad] complexo

komplex² (s) ett, komplexet, komplex, komplexen [sammanhängande helhet] complexo (s.m)

- byggnadskomplex (conjunto de edifício, bloco de apts ou casas)

hämningar (complexo)

- få komplex (ter complexo)

komplicerad (adj) komplicerat, komplicerade [invecklad, krånglig] complicado (m.f)

- ett komplicerat problem (um problema complicado)

komplicera (v) -r, -ade, -at [göra svår(are)] complicar; dificultar

komplikation (s) -en, -er [något som komplicera (sjukdom)] complicação (sobre doença)

komplimang (s) -en, -er [artigt beröm] elogio, comprimento (galanteio)

komplott (s) -en, -er [sammansvärjning] conspiração (-ões), intriga (s.f)

komponent (s) -en, -er [del av en sammansat helhet] componente (s.m)

- elektroniska komponenter (eletrônica (s.f) componentes)

komponera (s) -r, -ade, komponera! [sätta samman (musik) ett orkesterverk] compor

komposition (s) -en, -er [musikstycke] composição (-ões)

sammansättning (
composição (-ões))

- färgkompositon (
composição (-ões) de cor (-es)

kompositör (s) -en, -er [person som skriver musik] compositor

kompott (s) -en, -er compota (s.f), doce (s.m)

kompress (s) -en, -er [förband, omslag] compressa (s.f)

komprimera (v) -r, -ade, -at, komprimera! [pressa samman] comprimir

kompromiss (s) -en, -er compromisso (s.m)

komprissa (v) -r, -ade, -at, komprissa! [göra en komprimiss] fazer um compromisso

komvux (förk) [Kommunal vuxenutbildning] escola municipal para adultos (+20 anos)

koncentrat (s) ett, koncentratet, koncentrat, koncentraten [sammanfattning] súmula, resumo

koncentration (s) -en, -er concentração (-ões)

- koncentrations/förmåga -n (capacidade (s.f) de concentração)

koncentrations/läger (s) -ett, -lägret, -läger, -lägren
campo (s.m) de concentração

- fångläger {under nazisttiden i Tyskland} (campo de
concentração (-ões) {na época da 2.a guerra mundial}

koncentrera (v) -r, -ade, -at, koncentrera! concentrar

koncentrera sig (v) -r, -ade, -at, koncentrera! concentrar-se

koncept (s) ett, konceptet, koncept, koncepten rascunho (s.m)

koncession (s) -en, -er concessão (-ões)

koncis (adj) -t, -a [kortfattad] consiso (s.m), preciso (s.m)

kondens (s) kondensen condensação (-ões)

kondis¹ (s) kondisen [kondition
(vardagligt)] estar em boa forma

kondis² (s) ett, kondiset, kondis kondisen [konditori (vardagligt)] confeiteiro/a (s.m.f)

kondition (s) konditionen [fysisk och psykisk hälsa] estar em boa forma (com saúde)

konditor (s) konditorn, konditorer [sockerbagare] confeiteiro/a

konditori (s) konditori(e)t, konditorier confeitaria (s.f), padaria (s.f)

kondom (s) -en, -er preservativo (s.m)

konduktör (s) konduktör(e)n, konduktörer condutor, cobrador (vende passagens em ônibus ou trem)

konfekt (s) konfekten [(massord) {finare} sötsaker] balas, bombons (plu.); confeitos (pl.)

konfektion (s) konfektionen [(handel med) fabriksgjorda kläder] confecções (plu.) de roupas (plu), fabrica de roupas

konferens (-en, -er conferência (s.f)

konfession (s) -en, -er [trosbekännelse, tillhörighet till en viss tro] confissão (-ões) (igreja católica)

konfidentiell (adj) -t, -a [hemlig] confidencial

konfirmand (s) -en, -er jovem (plu.) que faze a primeira comunhão (-ões)

konfirmation (s) -en, -er primeira comunhão

konfiskera (v) -r, -ade, -at, konfiskera! confiscar

konflikt (s) -en, -er conflito (s.m)

konformism (s) konformismen [likriktning, likformighet] confirmismo (s.m)

- konformist (confirmista (s.f))

konfrontation (s) -en, -er confrontação (-ões)

konfronteras (v) konfronteras,
konfronterades, konfronterats [deponens verb] confrontar

konfunderad (adj) konfunderat, konfunderade [förbryllad, förvirrad] confuso/a, embaraçado/a

kongress (s) -en, -er congresso (s.m)

konjak (s) konjaken [en spritdryck] conhaque (s.m) {uma bebida}

konjunktion (s) -en, -er [(grammatik) bindeord {konjunktionen indelas i två grupper: samordnande konjunktioner, som binder samman ord el. satser av samma slag (huvudsats med huvudsats el. bisats med bisats), samt underordnande konjunktioner, som binder samman huvudsats med bisats}

conjunção (-ões) {palavra invariável que liga duas orações (plu.) ou dois termos que exercem a mesma função (-ões) sintática dentro de uma oração. As conjunções (plu.) classificam-se em : coordenativas e subordinativas}

konjunktur (s) -en, -er [ekonomisk läge, marknadsläge] conjuntura (s.f)

konklusion (s) -en, -er [slutsats] conclusão (-ões)

konkret (adj) konkret, konkreta concreto/a

konkurrens (s) konkurrensen concorrência, competição (-ões)

konkurrent (s) -en, -er concorrente (s.m)

konkurrera (v) -r, -ae, -at, konkurrera! concorrer, competir

konkurs (s) -en, -er falência (s.f)

- gå i konkurs [ir a falência]

konsekvens (s) -en, er [logisk följd] consequência (s.f)

konsekvent (adj) konsekvent, konsekventa consequente

konsert (s) -en, -er concerto

- jazzkonsert (concerto de jazz)

- violinkonsert (concerto de violino)

konserv (s) -en, -er conserva (s.f)

- konserv/burk -en (lata(s.f) de conserva)

konservativ (adj) -t, -a conservador (s.m), (conservadora (s.f))

konservator (s) konservatorn, konservatorer conservador (-a), restaurador (-a)

konservera (v) -r, -ade, -at, konservera! [bevara i oförändrat skick] conservar, preservar

koka och lägga in matvaror (fazer conserva (ex. frutas, verduras))

konserv/öppnare abridor de lata (-s)

konsistens (s) konsistensen consistência (s.f)

konsolidera (v) -r, -ade, -at, konsolidera! consolidar

konsonant (s) -en, -er [språkljud som kan bilda stavelse endast med vokal] consoante (s.f)

konspiration (s) -en, -er conspiração (-ões)

konspirera (v) -r, -ade, -at conspirar

konst (s) -en, -er arte (s.f) 

 


No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário