Monday, April 06, 2009

Ll

le
leasa (v) -r, -ade, -at, leasa! [
hyra genom leasing (engelskt uttryck)] "leasing"; arrendar; alugar
leasing (s) -en, -ar [(ut)hyrning {särskilt av maskiner etc} under en viss period (engelskt uttryck)] arrendamento (s.m)
led¹ (adj) lett leda [trött, uttråkad] entediado, estar farto; tédio
- jag är led på mitt jobb [eu estou entediado pelo meu trabalho]
led² (s) -en, -er [ sträcka där man kan färdas] caminho (s.m), via (s.f), rota (s.f), sentido (s.m)
- rörlig förbindelse mellan ben i kroppen [articulação]
led³ (s) ett, ledet, led, leden [rad av (personer)] fila (s.f), fileira (s.f)
- del i ett förlopp [fazer parte]
leda¹ (s) ledan [känsla av att vara uttråkad] tédio (s.m)
ledamot (s) ledamoten, ledamöter {medlem (av en styrelse etc)] membro (s.m)
- riksdagsledamot (membro do congresso {deputado federal})
ledare (s) ledar(e)n, ledare, ledarna [person som leder något, chef] chefe (s.m), gerente (s.m) etc
- partiledare (chefe de um partido político)
- ledarskap -et (direção, chefia, gerência, liderança)
tidningsartikel som framför tidnings egna åsikter (chefe editor de jornal; editorial)
ledd (s) ledden ledder [riktning] direção (pl. -ões)
leda² (v) leder, ledde, lett, led!⁴ [föra {till ett mål} om el etc överföra] dirigir, levar, guiar; conduzir
- leda en person över gatan (conduzir uma pessoa para atravessar uma rua)
vara ledare el. chef för; sköta, styra ( chefiar, gerir, administrar)
ligga främst ( estar à frente)
- ledning -en
ledig (adj) ledigt, lediga [inte upptagen, fri motsats (#) upptagen] livre, disponível, sem ocupação (pl. -ões)
- en ledig stol (uma cadeira livre)
- lediga jobb (trabalho disponível)
- ta ledigt fån jobbet (tirar folga (s.f) do trabalho)
obesvärad, otvungen motsats (#) besvärad [krystad] vago, desocupado, livre
- ledig klädsel (vestuário livre)
ledighet (s) ledigheten [ det att vara ledig från arbetet] folga (do trabalho)
ledning (s)  -en, -ar [styrelse] administração (pl. -ões), direção (pl. -ões), chefia, gerência, gestão (pl. -ões), liderança)
- under ledning av (sob a direção de, chefiado por, liderado por)
ledsam (adj) ledsamt, ledsamma triste, lamentável
- det var ledsamt att höra (foi triste ouvir isso)
ledsen (s) ledset, ledsna [nedstämd, bedrövad motsats (#) glad] triste, desolado
- hon såg trött och ledsen ut [ ela parece cansada e triste]
led/tråd (s) -tråden, -trådar [vägledning {när man löser ett problem}] pista (s.f)
leende (s) ett, leendet, leenden, leendena sorriso (s.m)
leg (s) leget, leg, legen [legitimation] identidade (s.f) (ID)
legal (adj) legalt, legala [laglig, lagenlig motsats (#) illegal] legal
legation (s) -en, -er [diplomatisk representation] delegaçäo diplomática
legend (s) -en, -er [helgonberättelse, myt] lenda, legenda
- legendarisk (adj) [legendário]
legitim (adj) legitimt, legitima [lagligt berättigad] legítimo/a
legitimation (s) -en, -er legitimação (pl. -ões) {identidade}
legitimerad (adj) legitimerat, legitimerade [som är behörig att utöva ett viss yrke] diplomado/a pessoa ex. médico/a
- legitimerad läkare [médico/a diplomada]
legitimera sig (v) -r, -ade, -at, legitimera! [visa legitimation] legitimar, identificar-se, provar a sua identidade
lego (s) jogo ou figurar de plástico para montar (brinquedo para crianças)
lego/soldat (s) -en, -er mercenário (s.m)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário