Friday, January 11, 2008

INN

inner- (förled) [som finns innerst] [prefixo] interior/dentro [de alguma coisa]

- inner/stad -en [interior/dentro de uma cidade]

-inner/tak -et (interior/dentro do telhado)

innerst (adv) [superlativ längst inne] ao fundo, no centro {intimamente, no fundo}

- sitta innerst [sentar no fundo.....]

innevarande (adj) [som pågår nu] no momento, presente, corrente, atual

innovation (s) -en, -er [ ny idé, nyhet] inovação

inom (prep) [innanför anger (avgränsning i rummet)] dentro de, em

- inom landet (dentro do (mesmo) país)

- inom partiet (dentro do (mesmo) partido)

[senast vid slutet av {en tidsperiod} anger avgränsning i tiden] tempo

- inom em vecka (dentro de uma semana)

- inom kort {=snart} (dentro em pouco {=logo}

inomhus (adv) [inne, under tak] dentro de casa, em casa

in/ramning (s) -ramningen, ramningar [det att rama in] fazer moldura {em quadro}

inre¹ (adj) [som ligger längre in el. nära centrum] interior, perto do centro

- de inre delar av landet (nas partes interior do país)

[som finns, inne i människan, invärtes] interno {no corpo humano}

- inre blödningar (hemorragia interna)

[som finns inom en organisation, intern] interno {dentro de uma organização}

inre² (s) [inre del av något] interior {no íntimo, na alma}

inreda (v) inreder, inredde, inrett, inred! [möblera] decorar, mobiliar [uma casa, um quarto, uma sala etc]

inredning (s) -en, -ar [det är att inreda, möblera] fazer decoração

- inrednings/arkitekt [decorador]

inrikes- (förled) [som gäller det egna landet {motsats # utrikes-} [prefixo] doméstico, nacional, interior {dentro do proprio país (# exterior)}

- inrikes/flyg -et ( voo doméstico ) {voos domésticos [plularis]}

- inrikes/minister (ministro do exterior)

inrikta sig (v) -r, -ade, -at, inrikta! [ha som mål, koncentrera sig (på)} concentrar-se em, dedicar-se a

inriktning (s) inriktningen [mål för ett arbete; kurs, orientering] orientação, rumo

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário