Thursday, January 10, 2008

INL

in/lagd (adj) in/lagdt, in/lagda [inlagd gurka] compota {tipo picles feito com vinagre e especiarias ou açúcar, ex pepino, tomates verdes, beteraba}

inland (s) inlandet [den inre delen av landet] interior {do país}

inleda (v) inleder, inledde, inlett, inled! [påbörja, starta] começar, iniciar

inledning (s) -en, -ar [början, introduktion] começo, introdução

inledningsvis (adv) [i början, till att börja med] para começar

inlämning (s) -en, -ar [mest som efterled (plats för) förvaring av saker] guardar objetos em depósitos

inlärning (s) inlärningen [det att lära sig] aprendizagem

- glosinlärning (decorar, memorizar vocabulário)

innan¹ (adv) [förut, dessförinnan] antes, anterior

- dagen innan (o dia anterior)

innan² (konj) [före, förrän] antes

innan³ (prep) [före]

- innan årets slut (antes do fim do ano)

- innan jul (antes do natal)

- innan dess (antes disso)

innanför¹ (adv) [på insidan] dentro

innanför² (prep) [på insidan av, omgiven av, inom] dentro de

inne (adv) [inuti, på insidan { även inomhus}] dentro, em casa

- inne i bilen (dentro do carro)

- inne i staden (dentro da cidade)

- sitta inne {=sitta i fängelse} (estár preso na cadeia)

- tiden är inne {=det är dags} (está na hora)

inneboende (s) [person som bor i möblerat rum i någon annan persons bostad] hóspede {ou morar em quarto alugado em casa de família}

innebränd (adj) -t, -a [omkommen i en brinnande byggnad] morrer queimado {dentro de uma casa, prédio]

innebära (v) innebär, innebar, inneburit [betyda] significar; implicar, envolver

innebörd (s) -en, -er [betydelse, mening] significado, sentido

innefatta (v) -r, -ade, -at [ha som del, inbegripa] compreender, incluir

innehav (s) ett, innehavet, innehav, innehaven [det att ha något, ägande] posse

innehavare (s) innehavar(e)n, innehavare, innehavarna [ägare] proprietário, dono

innehåll (s) innehållet [det som finns inuti något, substans] conteúdo, teor

- bokens innehåll (conteúdo do livro)

innehålla (v) innehåller, innehöll, innehållit, innehåll! [ha som innehåll, rymma] conter

- korv innehåller mycket fett (salchicha contem muita gordura)

hålla inne, inte beta ut ( reter)

- innehållen lön (suspender o pagamento de salário)

innehålls/förteckning (s) -förteckningen, -förteckningar [översikt över innehållet i en bok etc; register] índice, index

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário