Tuesday, October 28, 2008

Kom

koma (s) komat {el. koman} coma (s.f)

kombi- (förled) [avsedd för två ändamål]

- kombi/bil -en [combi (carro)]

kombination (s) -en, -er [sammankoppling av olika saker till en helhet] combinação (s.f) (-ões)

- en kombination av olika orsaker ( uma combinação de diferente causa/razão (-ões)

kombinera (v) -r, -ade, -at, kombinera! combinar

komedi (s) komedi(e)n, komedier comédia

komet (s) -en, -er cometa (s.m)

komfort (s) komforten [bekvämlighet] comforto (s.m), comodidade (s.f)

komiker (s) komikern, komiker cômico, comediante

komisk (adj) -t, -a [skrattretande, lustig]
cômico, comediante

komma¹ (s) kommat, komman, kommana [,] vírgula (s.f)

komma² (v) kommer, kom, kommit, kom! [anlända, nå {fram}, infinna sig] vir; chegar; aparecer; comparecer
- komma i tid (chegar a tempo)
- komma ihåg {=minas} (lembrar-se)
ha sitt ursprung (i)
- jag kommer från Brasilien [Eu vim do Brasil]
endast i frasen kommer att {=ska(ll)}
- jag kommer att skana dig [Eu vou sentir sua falta/ eu vou sentir saudade de você}
komma bort (v) kommer, kom, kommit [forsvinna] extraviar-se, perder-se, desparecer
komma på (v) kommer, kom, kommit [träffa på] lembrar-se, recordar-se
- komma på en idé (criar uma ideia)
komma upp (v) kommer, kom, kommit [bli behandlad] subir; (ser discutido; tratado, abordado)
komma ut (v) kommer, kom, kommit [bli publicerad] sair; (publicar {livro, materia}
- boken kommer ut i höst [o livro vai ser publicado/sair no outono]
komma åt (v) kommer, kom, kommit [
få tag på] conseguir; alcançar
- jag kan inte komma åt pengar [eu não consegui (pegar) dinheiro]
komma över (v) kommer, kom, kommit [få tag i {en vara}, lycka köpa] encontrar; achar
- jag lyckades komma över boken för ett par tior (eu encontrei o livro por uns trocados)
kommentar (s) -en, -er [uttalande (i massmedia) om något som sagts tidigare] comentário (s.m)
kommentator (s) kommentatorn, kommentatorer comentador, comentarista
- sportkommentator (comentador de esporte)
kommentera (v) -r, -ade, -at, kommentera! [ge en kommentar] comentar, fazer comentário(-s) a
kommers (s) -en, -er [försälning, handel] comércio (s.m)
kommersiell (adj) -t, -a comercial
komminister (s) komministern, komministrar vigário (s.m) {igreja}
kommission (s) -en, -er [utskott, kommiteé] comissão, comité
kommitté (s) kommittén, kommittér
comissão, comité
kommun (s) -en, -er
município [prefeitura]
kommunal (adj) -t, -a municipal (-ais)
kommunikation (s) -en, -er comunicação (-ões)
[mest i plural trafikförbindelse]
- allmänna kommunikationer ( transportes públicos)
kommunism (s) kommunismen comunismo (s.m)
kommunist (s) -en, -er comunista
kommun/styrelse (s) -styrelsen, -styrelser Assembleia Administrativa de uma Câmara Municipal
kompakt (adj) kompakt, kompakta compacto; denso, espesso
kompani (s) kompani(e)t, kompanier comandante, capitão de companhia (militar)
kompanjon (s) -en, -er sócio, associado, parceiro
komparation (s) -en, -er [gradböjning av adjektiv och adverb] (gramática) comparação {comparar; adjetivos}
kompass (s) -en, -er bússola (s.f)
komendium (s) kompendiet, kompendier [korfattad läro- el. handbok] apostila, compêndio
kompensation (s) -en, -er compensação (-ões), recompensa (s.f)
kompensera (v) -r, -at, -at, kompensera! [ge kompensation, ersätta] compensar, recompensar, indenizar
kompetens (s) kompetensen competência (s.f)
kompetent (adj) kompetent, kompetenta competente (s.m)
kompis (s) -en, -ar [kamrat, vän] colega (s.f)
komplement (s) ett, komplementet, komplement, komplementen [tillägg] complemento
komplett (adj) komplett, kompletta [fulltalig, fullständig] completo/a (s.m.f)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário