Thursday, November 30, 2006

AU

au pair (s) au par-en [flicka som håller på med hushållsarbete och barnpassning utmomlands

[för att lära språk] au pair/flicka au pair menina [ moças que trabalha tomando conta de

crianças e ao mesmo tempo pratica o idiom do país]

audiens (s) -en, -er audiência

auditorium (s) auditori-et, auditori-er auditório

augusti (s) agosto

autktion (s) -en, -er leilão

auktorisera (v) -r, -ade, -at autorizar

auktorisation (s) -en, -er autorização

auktoritär (adj) -t, -a autoritário

aula (s) -n, -an sala de sessões, auditório

australisk (adj) -t, -a australiano [pessoa da Australien/Australia]

autentisk (adj) -t, -a [äkta, tillförlitlig] autêntico

autograf (s) -en, -er [namnteckning] autógrafo

automat (s) -en, -er [ex: kaffeautomat, spelautomat] automático

autonom (adj) -t, -a [ oberoende; självstyrande] autónomo

¹ av (adv) [1 verbpartikel; anger avbrot i ett förlopp (verbo particula:que indica uma interrupção

que esteja em movimento)

ex: blåsa av en tävling (interruper uma competição)

stänga av en kran (fechar uma torneira)

2 verbpartikel; anger bortskaffande, utskiljande

ex: duka av bordet (tirar a mesa )

ta av sig skorna (tirar os sapatos (na Suécia não usa sapato dentro de casa)

3 verbpartikel; anger efterbildning

ex: rita av ( desenhar apartir de um modelo)

skriva av (escrever uma copia (com as mãos)

4 i vissa frase (em algumas frases)

rent av (=helt enkelt) (simples)

det blev ingenting av med resan (=det blev ingen resa) (a viagem não aconteceu (foi cancelada)

av o. an (= fram o. tillbaka) (andar de um lado para outro) [och (förk) o.]

av o. till (=då o. då) (de vez em quando)

² av (prep) [1 anger upphov till sak eller händelse] indicar de quem pertece uma obra ou um invento

ex: tavlan är målad av Chagall ( o quadro foi "pintado por Chagall")

1 anger ursprung i tid och rum (indicar a fonte, o tempo e onde.....)

- i början av 50-talet (no começo dos "anos 50")

3 om material, ämne (sobre qual o material e a matéria)

- bordet är av björk (björk uma arvore da Suécia [bétula= pinus] (a mesa é de "pinus")

4 beträffande, med avseende på (adequado, apropriado (anuncio))

- uthyrning av lägenheter ( apartamentos para alugar/ aluga-se apt)

avancerad (adj) -t, -a avançado

avbetalning (s) -en, -ar pagamento a prestações

avbild (s) -en, -er [kopia] retrato, imagem - han är sin fars avbild (ele é o retrato do pai)

avbrott (s) ett avbrot, -et, avbrott, -en [ stopp, uppehäll] iterrupção, suspensão, pausa

avbryta (v) avbryt-er, avbröt, avbrutit interromper, suspender, descontinuar

avböja (v) avböjer, avböjde, avböjt [tacka nej (till)] recusar

avdelning (s) -en, -ar [ avskild del inom företag el. sjukhus el. ämbetsverk etc om lokal, personal,

el. verksamhet ] parte, repartição, divisão, secção

avdrag (s) ett avdrag, -et, avdrag, -en dedução, redução

aveny (s) -n, -er avenida

aversion (s) -en, -er aversão, antipatia, repugnância

avfall (s) avfallet [rester, oönskade sopor] lixo

avfyra (v) -r, -ade, -at descarregar, disparar

avgas (s) -en, -er gás de escape

avgift (s) -en, -er taxa

avgifts/fri (adj) -fritt, -fria [ utan kostnad, gratis] grátis, gratuito

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário