Wednesday, November 28, 2007

IN

infekterad (adj) infekterat, infekterade [smittad] contaminado/a

infektion (s) -en, -er infecção

infiltrera (v) -r, -ade, -at infiltrar

infinitiv (s) -en, -er [verbets grundform {(att) skriva, (att) resa)}] infinitivo {verbo tempo "infinitivo}

infinitiv/märke (s) ett, -märket, -märken, -märkena [infinitvens "artikel" {att}] "att" antes do verbo no tempo infinitivo, ex: att skriva, att gå etc

infinna sig (v) infinner sig, infann, infunnit, infinn! apresentar-se, comparecer

inflammation (s) -en, -er inflamação

inflammerad (adj) inflammerat, inflammerade inflamado/a

inflation (s) inflationen inflação

influensa (s) -n, -or gripe, resfriado

influera (v) -r, -ade, -at, influera! [påverka, inverka på] influir, influenciar

- influera på (exercer influência em/sobre)

inflytande (s) ett, inflytandet, inflytanden, inflytandena influência

inflytelse/rik (adj) -rikt, -rika influente

inflyttning (s) -en, -ar [det att flytta in {i ett hus el. en region}] mudar para uma casa ou para uma região

infoga (v) -r, -ade, -at, infoga! inserir

information (s) -en, -er informação

informell (adj) -t, -a [inte formell el. officiell el. högtidlig] sem formalidade, sem cerimómia

informera (v) -r, -ade, -at, informera! [ge information, upplysa]informar

infra/struktur (s) -strukturen, strukturer infra-estrura

infria (v) -r, -ade, -at, infria! [uppfylla] comprir

- infria ett löfte (comprir uma promessa

infödd (adj) infött, infödda [som är född på platse (om person)] nativo

- en infödd göteborgare (göteborgare de nascimento)

- infödd svensk (sueco de nascimento)

inför¹ (prep) [endast med abstrakt huvudord framför, ansikte mot ansikte med]diante de, perante

- känna oro inför framtiden (sentir preocupado perante o futuro )

- ställas inför rätta {=anklagas vid domstol} (processado diante da justiça)

införa (v) ²inför, införde, infört, ³inför! [börja använda el. tillämpa] introduzir, implantar

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário