Friday, November 23, 2007

IN

incest (s) -en, -er
incesto
in/checkning (s) -checkningen, -checkningar [det att checka in] fazer o "check in" no aeroporto
incitament (s) ett, incitamentet, incitament, incitamenten incitação, incitamento
indela (v) -r, -ade, -at, indela! [dela in, gruppera] dividir
index (s) ett, indexet, index, indexen [förteckning, register] índice, index
- prisindex (índice de preço)
indian (s) -en, -er índio
- indian/hövding -en ( cacique, chefe)
indier (s) indiern, indier [person från Indien] pessoa da Índia {indiano}
indignation (s) indignationen [moralisk upprördhet] indignação
indignerad (adj) indignerat, indignerade [upprörd, arg] indignado/a
indikation (s) -en, -er [tecken, antydan] indicação
indirekt (adj) indirekt, indirekta [inte direkt, i andra hand] indireto
indisk (adj) -t, -a [avser Indien] indiano {adjetivo p/ coisas, etc "comida indiana"}
individ (s) -en, -er
indivíduo, sujeito
individualist (s) -en, -er individualista
individuell (adj) -t, -a individual
indoktrinering (s) indoktrineringen doutrinação
industri (s) industri(e)n, industrier indústria
- jobba på en industri (trabalhar e uma indústria)
- industri/arbetare (-n) (trabalhador industrial, operário)
industriell (adj) -t, -a industrial
ineffektiv (adj) -t, -a [som inte ger resultat #motsats effektiv] ineficaz, ineficiente, inútil
infall (s) ett, infallet, infall, infallen [(plötslig) idé, uppslag] ideia
infanteri (s) infanteri(e)t infantaria (militar)

infantil (adj) -t, -a [barnslig] infantil

infarkt (s) -en, -er enfarte, infarto (Pat.)

infart (s) -en, -er [inkörsväg] entrada

- garageinfart (entrada de garagem)

- infart förbjuden (proibida a entrada)

- infartsväg (via de acesso)No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário