Tuesday, February 05, 2008

INT


intensifiera (v) -r, -ade, -at, intensifiera! [göra (ännu mer) intensiv] intensificar, tornar mais intenso

intensiv (adj) -t, -a [som håller på för fullt hela tiden] intensivo, intenso

interiör (s) -en, -er interior

intern¹ (adj) -t, -a [som finns inom organisation; inre, inhemsk] interno

- interna konflikter (conflitos internos)

-intern/utbildning -en (curso interno)

intern² (s) -en, -er [person i fängelse, fånge] preso, prisioneiro

internat (s) ett, internatet, internat, internaten [skola med helinackorderade elever] internato (escola)

internationell (adj) -t, -a internacional

intervall (s) ett, intervallet, intervall, intervallen intervalo

intervenera (v) -r, -ade, -at, intervenera! intervir, interceder [politico ou militar]

intervention (s) -en, -er intervenção

intervju (s) -n, -er entrevista

intervjua (s) -r, -ade, -at, intervjua! entrevistar

intill¹ (adv) [brevid] ao lado

- flickan i huset intill (a menina da casa ao lado)

intill² (prep) [brevid, invid] perto/junto

- vi bor alldeles intill vägen (nós moramos perto da estrada)

intim (adj) -t, -a íntimo/a

intolerant (adj) intolerant, intoleranta intolerante

intonation (s) -er, -er [växling av tonhöjd vid tal {vid sång "förmåga att träffa rätt ton}] entoação {a pronuncia do sueco tem de "ter entoação", se ñ os suecos ñ entende vc}

intressant (adj) intressant, intressanta interessante

intresse (s) ett, intresset, intressen, intressena interesse

- ett brinnande intresse för studier (muito interresado em estudar)

intresserad (adj) intresserat, intresserade interessado

intressera (v) -r, -ade, -at, intressera! interessar

intrig (s) -en, -er intriga, trama

introducera (v) -r, -ade, -at, introducera! [presentera (en person)] introduzir {apresentar (uma pessoa)}

[införa, lansera] introduzir, lançar (ex: produto, moda etc)

introduktion (s) -en, -er [presentation, inledning; information för den som börjar på ny arbetsplats] introdução

[införande, lansering] introdução, presentação

intryck (s) ett, intrycket, intryck, intrycken impressão

- göra ett gott intryck (causar boa impressão)

intrång (s) ett, intrånget, intrång, intrången [det att olovligt tränga sig in] invasão (invadir .....)

inträde (s) inträdet [det är att gå in el. bli medlem] entrada, ingresso (ex: clube, organização etc)

- söka inträde (ingressar em uma comunidade, clube, organização etc)

- gratis inträde (entrada grátis/livre)

inträda (v) inträdet, inträdde, inträtt, inträd! [gå in el. börjar delta (i en verksamhet)] entrar, ingressar

inträdes/avgift (s) -avgiften, -avgifter [entréavgift] entrada (paga)

inträffa (v) -r, -ade, -at [hända] acontecer, suceder, ocorrer

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário