Tuesday, February 12, 2008

INT, INV, IR, IRR

intuition (s) -en, -er intuição

intyg (s) ett, intyget, intyg, intygen [dokument som intygar något, bevis] certificado, atestado, certidão

intyga (v) -r, -ade, -at, intyga! certificar, atestar

[bekräfta att något är sant] confirmar

intäkt (s) -en, -er [mest i plural inkomst] renda, rendimento

- statens intäkter (rendimento do governo, estado)

inuti (prep) [på insidan av, inne i] dentro de, no interior de

invadera (v) -r, -ade, -at, invandera! invadir

invalid (s) -en, -er inválido

invaliditet (s) invaliditeten [det att vara invalid] invalidez

invandra (v) -r, -ade, -at, invandra! [immigrera] imigrar

invandrare (s) invandrar(e)n, invandrare, invandrarna imigrante/s, estrangeiro/s

Invandra/verket [Statens Invandraverk] Departamento dos Estrangeiros (Brasil)

invandring (s) -en, -ar imigração

invasion (s)-en, -er invasão

invecklad (adj) invecklat, invecklade [svårbegriplig, komplicerad] complicado

inventarier (s) inventário (de bens, etc)

inverkan (s) inverkan [effekt, verkan] influir em, ter influência em

inverka (v) -r, -ade, -at [påverka] influenciar

investera (v) -r, -ade, -at, investera! investir, aplicar

investering (s) -en, -ar investimento

invånare (s) invånar(e)n, invånare, invånarna habitante/s, morador/es

invända (v) -er, -de, -t, invänd! [säga emot, opponera sig] objetar [ser contra], fazer objeção

invändigt (adv) [på insidan] por dentro, no interior

invänta (v) -r, -ade, -at, invänta! [vänta på] aguardar, espera

invärtes (adj) [som finns inuti kroppen] dentro do corpo

inälvor (s) [plural inre organ hos människor och djur] intestino/s

iranier (s) iraniern, iranier, iranierna [person från Iran] iraniano {pessoa do Irã}

irländsk (adj) irländskt, irländska [som är från Irland] irlandês {da Irlanda}

ironi (s) ironi(e)n, ironier ironia

ironisk (adj) -t, -a irónico, sarcástico

irrationell (adj) -t, -a irracional

irritation (s) -en, -er irritação

irriterad (adj) irriterat, irriterade irritante

irritera (v) -r, -ade, -at, irritera! irritar

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário