Monday, February 23, 2009

kåda (s) kådan resina (s.f)
kåk (s) -en, -ar casebre (s.f), favela (BR) (s.f)
- kåk/stad -en (bairro (s.m) de favela)
kål¹ (s)
-
ta kål på {=döda} (dar cabo, acabar com, matar alguém)
kål² (s) kålen [grönsaken Brassica oleracea] (legumes) couve (s.f); repolho (s.m)
- blomkål (repolho)
kål/rot (s) -roten, -rötter [rotfrukten Brassica napus rapifera] nabo sueco
kåpa (s) -n, -or [skyddshölje] cobertura (de chaminé, ex: fogão (pl. -ões))
kår (s) -en, -er  [sammanslutning {av personer med samma intressen el. sysselsättning}] associação (pl. -ões),
grupo (s.m)
- studentkår (associação de estudantes)
- lärarkår (associação de professores)
kåt (adj) kåt, kåta [sexuellt upptänd] excitado/a, desejo sexual
kåta (s) -n, -or [samernas traditionella tältliknande bygnade] tenda (s.f) dos Lapões (nativos do norte da Suécia)
käft (s) -en, -ar [käke (hos ett djur), gap; (människor) mun] maxilar, (mun =boca (s.f)]
käfta (v) -r, -ade, -at, käfta! [säga emot; smågräla] responder, resmungar
- håll käften! (cala boca! ou cala o bico! (s.m))
käk (s) käket [mat (vardagligt)] comida (s.f)
käka (v) -r, -ade, -at, käka! [äta (vardagligt)] comer, papar
käke (s) -en, -ar [del av ansiksskelettet där tändernar sitter] maxila (onde fica os dentes na boca)
- käkben (osso (s.m) maxilar)
källa (s) -n, -or [ställe där vatten el. olja el. gas tränger fram] fonte (s.f), nascente (s.f) (água)
- värmakällor (termas (s.f))
utsaga som vis infromation kan ledas tillbaka till
- från säker källa (de fonte segura)
källare (s) källar(e)n, källare, källarna [del av ett hus som ligger lägre än markytan] porão (pl. ões)
- källar/våning -en (subsolo (s.m))
käll/skatt (s) -skatten [den preliminära skatt som arbetsgivaren drar av från inkomsten] imposto (s.m) na fonte do redimento (s.m)
kämpa (v) -r, -ade, -at, kämpa! [använda våld för att hävda sig mot en motståndare] lutar, combater
kämpe (s) -en, -ar [krigare] combatente (s.m.f), guerreiro/a
kämpig (adj) -t, -a [besvärlig] difícil
- en kämpig tid (um tempo difícil)
känd (adj) -t, -a [som många känner, bekante, berömd] conhecido/a, famoso/a
kändis (s) -en, -ar [känd person] famoso/a
känga (s) -n, -or [en sorts sko med skaft] bota (s.f) (tipo de sapato (s.m)
känguru (s) kängurun, kängurur canguru (s.m) {animal (pl. -ais)}
kännare (s) kännar(e)n, kännare, kännarna [expert] perito (s.m)
kännbar (adj) -t, -a [som känns mycket, påtalig] evidente
kännedom (s) kännedomen [kunskap, vetskap; insikt] conhecimento (s.m)
- få kännedom om något (ter conhecimento de alguma coisa, ser informado de alguma coisa)
känna (v) känner, kände, känt, känn! [uppfatta med sinnena, märka] conhecer, sentir
- känna en lukt [sentir um cheiro (s.m)]
- känna medlidande [sentir compaixão/misericórdia]
- känna sig missnöjd [sentir-se descontente /aborrecido/a]
- känna på sig {=ana} [ter um pressentimento (s.m)]
ha kunskap om, vara bekat el. förtrogen med [conhecer, saber]
- jag känner henne (eu a conheço)
- känna till {=ha ytlig kunskap om} [conhecer, saber, ter conhecimento]
-ta (på. röra (vid) [sentir; experimentar; pegar]
känna igen (v) känner igen, kände igen, känt igen, känn! [se vad något är, identifiera] reconhecer
känne/tecken (s) -tecknet, -tecken, -tecknen marca (s.f), sinal (s.m)
känne/teckna (v) -tecknar, -teckande, -tecknat [utmärka, karakterisera] caracterizar, distinguir
kännas (v) känns, kändes, känts [(deponens verb), upplevas med känseln el. liknande sinnen] sentir-se
känsel (s) känseln [förmåga att känna beröring, kyla etc] (sentido do) tato {ou tacto}, sensação (pl.-ções)
känsla (s)-n, -or [upplevelse med sinnena även förnimmelse] av något förestående] sentimento (s.m); emoção (pl. -ções), sensação (pl. -ções), impressão (pl. -ões), sentido (s.m)
- en känsla av obehag [uma sensação de mal-estar]
- jag har en stark känsla av att något kommer att hända [ eu tenha a impressão que alguma coisa vai acontecer]
- skuldkänsla (sensação de culpa)
ofta i plural attityd gentemot andra {särskilt förmåga att kenna kärlek]
- han är rädd för att visa känslor [ele tem medo de demostrar seus sentimentos]
känslig (adj) -t, -a sensível
känslomässig (adj) -t, -a [som har med känslor att göra] emocional, emotivo/a
kär (adj) kärt, kära [förälskad] apaixonado/a
- bli kär [apaixonar-se por]
käring el kärring (s) -en, -ar [(gammal) kvinna {nedsättande}] velha (s.f) {mulher velha (chata)}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário