Tuesday, December 19, 2006

BEG

begagna(v) -r, ade, -at usar, utilizar, empregar, proveitar

- en begagnad bil ( carro usado, carro de segunda mão

begiva (v) beger sig, begav sig, begett sig {el. begivit}, bege! { el. begiv!} [ gå, åka, resa, fara] caminhar-se para, deslocar-se a; viajar

begonia (s) en, -n, -or uma planta "begónia"

begrava (v) begraver, begravde {el. begrov}, begravt (el. begravit} enterrar, sepultar

begravning (s) -en, -ar enterro, fuenral

begrepp (s) ett, begrepp-et, begrepp, begrepp-en concepção, conceito, ideia, noção

begripa (v) begriper, begrep, begripit [förstå, fatta, inse ] compreender, entender, perceber

begriplig (adj) -t, -a [ som man kan begripa, förståelig] compreensível

begrunda (v) -r, ade, -at [tänka över] meditar, reflectir em

begränsa (v) -r, -ade, -at [sätta en gräns för, inskränka ] limitar(-se), delimitar, restringir (-se)

begränsning (s) en, -en, -ar limitações, restrição

- jag känner min begränsning ( eu conheço meus limites)

begå (v) begår, begick, begått [utföra (en handling) ] cometer, praticar

- begå ett brott ( cometer um crime)

begåvad (adj) begåvat, begåvade [med goda anlag, intelligent] inteligente, talentoso

begåvning (s) en, -en, -ar [(goda ) anlag, intelligens] talento(s)

¹begär (s) ett, begär-et, begär, begär-en [stark, längtan; beroende] desejo, cobiça

- spritbegär ( desejo de beber bebida alcoolica)

²begära (v) begär, begärde, begärt [bem om, fordra, kräva] pedir, solicitar, requerer, exigir

begäran (s) [önska, anhållan] pedido, solicitação

behaglig (adj) -t, -a [angenämn] agradável, ameno

behandla (v) -r, -ade, -at [1 sköta, vårda, handskas med] tratar, (tratar uma doença)

2 hantera, ta upp, handlägga tratar um assunto, manejar

behandling (s) en, -en, -ar [1 skötsel, vård] tratamento, trato

1 hantering, bearbetning manejo, modo de tratar

behov (s) ett, behov-et, behov, behov-en [något man, måste ha, nödvändighet] necessidade, precisão

behå (s) en, behå-n, behå (el. behå-ar), behåna (el. behåarna) sutiã (soutien)

behåll (s) guardar, conservar, ficar com

behållare (s) en, behållar(e)n, behållare, behållarna [förvaringskärl] recipiente, vasilha

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário