Monday, April 09, 2007

FOR

form/givare (s) -givaren, -givare, -givarna desenhista

form/givning (s) -givningen, -givningar [design, utformning av industrivaror] desenho industrial, (design)

formligen (adv) [bokstavligen] realmente

formulera (v) -r, -ade, -at [ uttrycka, utforma] formular

formulering (s) -en, -ar [uttryckssätt] formulação(es)

formulär (s) ett, formuläret, formulär, formulären [blankett] formulário, [impresso]

forska (v) -r, -ade, -at investigar, pesquisar

forskare (s) forskar(e)n, forskare, forskarna investigador, pesquisador(es) cientifico(s)

fort (adv) [med stor hastighet, snabbt] depressa, rapidamente

fortfarande (adv) [ännu, alltjämt] ainda, sempre

- Är du fortfarande kvar? ( Você ainda está ai?)

fortkörare (s) fortkäraren, fortkörare, fortkörarna [multado por exexxo de velocidade, infrator]

fortsätta (v) fortsätter, fortsatte, fortsatt, fortsätt! [1 hålla på, hålla igång] continuar, prosseguir

- fortsätta att göra ngt (continuar a fazer alguma coisa)

- fortsätta rakt fram! (siga em frente!)

fortsättning (s) -en, -ar continuação

forum (s) ett, forumet {el. forum}, forum {el. fora}, forumen fórum

forward (s) forwarden, forwardar {el. forwards} [anfallspelare] {futebol ~= "jogador de ataque"}

fosfor (s) fosforn fósforo

fossil(1) (adj) -t, -a fóssil (resto pré-historico)

fossil(2) (s) ett, fossilet, fossil, fossilen fóssil (resto pré-histórico)

foster (s) ett, fostret, foster, fostren {el. fosterna} feto, embrião

- forster/barn (filho/a adotivo/a)

- forster/förälder (pais adotivos)

foster/land (s) -landet, -länder pátria, terra natal

fostran (s) fostran educação

fostra (v) -r, -ade, -at educar, criar

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário