Monday, April 30, 2007

FÖR

fördel (s) -en, -ar vantagem, proveito

fördel/aktig (adj) -aktigt, -aktiga vantajoso, proveitoso

fördela (v) -r, -ade, -at, fördela! distribuir, repartir

fördjupad (adj) fördjupat, fördjupade (a)profundar

fördjupa sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig concentrar-se

fördom (s) -en, -ar preconceito

fördrag (s) ett, fördraget, fördrag, fördragen acordo, tratado

fördriva (v) fördriver, fördrev, fördrivit, fördriv! expulsar

fördröja (v) -er, -de, -t fördröj! atrasar, retardar

fördubbla (v) -r, -ade, -ar, fördubbla! duplicar, redobrar

fördöma (v) -er, -de, -t, fördöm! condenar, reprovar, criticar

före (prep) [innan motsats efter] antes de *{# depois}

- före intervjun (na entrevista passada)

framför (em frente de)

- han kör före mig (ele dirigiu antes de mim)

förebild (s) -en, -er modelo, exemplo

förebygga (v) -er, -de, -t, förebygg! prevenir, precaver

föredrag (s) ett, föredraget, föredrag, föredragen conferência, discurso, palestra

föredra(ga) (v) föredrar, föredrog, föredragit, föredra(g)! preferir

läsa upp, redogöra för ( apresentar)

föredöme (s) ett, föredömet, föredömen, föredömena exemplo, modelo

förege (v) föreger, föregav, föregivit, förege! alegar, pretextar

föregripa (v) föregriper, föregrep, föregripit, föregrip! antecipar

föregående (adj) anterior, procedente

förekomma (v) förekommer, förekom, förekommit antecipar-se

förekomst (s) -e, -er ocorrência

föreligga (v) föreligger, förelåg, förelegat, föreligga [finnas, existera] existir, haver, {ser disponível}

föreläsa (v) -er, -te, -t, föreläs! [hålla föredrag] dar aula, fazer uma conferência (universidade)

föremål (s) ett, föremålet, föremål, föremålen objeto, coisa

*motsats = # (=antônimo)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário