Wednesday, March 07, 2007

E

effekt (s) en, -en, -er [verkan, intryck; kraft] efeito, impacto

effektiv (adj) -t, -a [som ger bra resultat, verkningsfull] impressivo, que produz efeito

effektivera (v) -r, -ade, -at [göra {mer} effektiv] efeituar, levar a efeito, realizar

¹efter (adv) [mest som verbpartikel efter prep.] depois

- han dök upp dagen efter och bad om ursäkt (ele apareceu um dia depois e pediu desculpa)

²efter (konj) [sedan] depois que

- efter jag hade gått började festen (depois que eu já tinha ido começou a festa])

³efter (prep) [1 senare än; bakom] depois de, após, a seguir a

- efter kriget (depois da guerra)

- han kom tillbaka efter en timme ( ele voltou depois de uma hora)

- år efter år (ano após ano)

2 för att finna; med avseende på

- söka efter {någon} (procurar {alguma coisa}

- ringa efter polisen ( ligar para policia)

efter hand el. efterhand (adv) [ så småningom] sucessivamente, pouco a pouco; mais tarde, depois

efterfrågan (s) en, -en, -ar procura, demanda

efterföljande (ad) [ som kommer senare] seguinte, que se segue

efterlevande (s) [närmast anhörig till en person som dött] sobrevivente

efterlysa (v) -er, -te, -t, efterlyst! [ offentligt söka efter; fråga efter] anunciar publicamente (procura) por pessoa (ou coisa)

efterlämna (v) -r, -ade, -at [lämna kvar, lämna i arv] deixar, (deixar herança ou obras póstumas)

eftermiddag (s) en, -en, -ar [tiden från klockan tolv till kvällen] tarde, (parte da tarde)

efternamn (s) ett, efternamnet, efternamn, efternamnen [släktnamn] sobrenome

efterrrätt (s) en, -en, -er [ rätt som avslutar måltiden, dessert] sobremesa

efterskott (s) [efterhand motsats förskott] (pagar) atrasado {contrario de (pagar adiantado)}, em atraso

erftersom (konj) [ därför att, emedan] como, porque, dado que, já que, visto que, uma vez que

- allt eftersom{=i tak med att} ( à medida que, à proporção que, segundo o caso)

eftterspel (s) efterspelet [efterräkning, fortsättning] consequência, continuaçao

eftersträva (v) -r, -ade, -at ambicionar, procurar atingir, esforçar-se por

eftersända (v) -er, -de, -t, eftersänd! [ skicka vidare {till annan adress} om post ] remeter para o novo endereço

eftertanke (s) eftertanken consideração

eftertrakta (v) -r, -ade, -at cobiçado

efterträdare (s) en, efterträdar(e)n, efterträdare, efterträdarna sucessor

efterträda (v) -er, efterträdde, efterträtt. efterträd! suceder

eftertänksam (adj) eftertänksamt, eftertänksamma pensativo

eftervärld (s) eftervärlden posteridade

efteråt (adv) [senare, efter den tiden] depois, mas tarde, em seguida

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário