Monday, March 19, 2007

F f

f d el. f. d. (förk) [före detta] ex

f m el. f.m (förk) [förmiddag(en)] {parte} da manhã, de manhã

fabricera (v) -r, -ade, -at [tillverka {i fabrik}] fabricar, construir, produzir

fabrik (s) -en, -er [industri, verstad] fábrica

fabrikant (s) -en, -er fabricante

fabrikat (s) ett, fabrikatet, fabrikat, fabrikaten produto, artigo

facit (s) facit (el. faciten) gabarito

fack (s) ett, facket, fack, facken [1 förvaringsutrymme] compartimento, caixa postal, cofre

- bankfack (cofre de banco)

- frysfack (compartimento do congelador)

2 verksamhetsområde, ämne, yrke (ramo, especialidade, profissão, ofício)

3 fackförening; fackförbund; fackklubb (sindicato dos trabalhadores, (metarlugicos, etc)

fack/litteratur (s) -litteraturen literatura especializada (técnica)

fadder (s) -n, -ar padrinho, (madrinha somente em português), batismo

faderskap (s) faderskapet paternidade

fajtas (v) fajtas, fajtades, fajtats, fajtas! lutar

faktisk (adj) -t, -a real, efetivo

faktiskt (adv) [verklig] realmente, de fato, na realidade

faktor (s) -n, -er fator

faktum (s) faktumet {el. faktum}, faktum {el. fakta}, faktumen { el. fakta} [något som är sant] fato, acontecimento; evento

faktura (s) -n, -or fatura

fakultet (s) -en, -er [huvudavdelning av ett universitet] faculdade (sentido de { "universidade de Letras, Economia, etc")

- medicinska fakulteten ( universidade de medicina)

fall (s) ett, fallet, fall, fallen [1 störtning, ramlande {nedgång; undergång] queda

- prisfall (baixa dos preços)

2 fors; tup

- vattenfall (cachoeira, caída da água)

3 händelse, tillfälle; exempel ( ocorrência, caso)

- i alla fall (em todo o caso)

- i varje fall (em todo caso)

- i så fall ( nesse caso, em tal caso, então)

falla (v) faller, föll, fallit, fall! [ ramla {ner}. trilla} cair, tombar

fall/skärm (s) -skärmen, -skärmar pára-quedas

falsk (adj) -t, -a [1 inte sann, oriktig] falso, mentiroso

- falsk/deklaration -en (falsa declaração do imposto de renda)

2 inte ärlig, opålitlig (falso, mentiroso)

- en falsk människa (uma pessoa falsa)

3 inte äkta, förfalskad (falsificada)

- falska sedlar (dinheiro falsificado)

falu/korv (s) -korven, -korvar salchichão (tipico da Suécia)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário