Friday, May 04, 2007

FÖRF

författare (s) författar(e)n, författare, författarna escritor, autor

författning (s) -en, -ar constituição

förflyta (v) förflyter, förflöt, förflutit [passera, gå] decorrer, passar

förflytta (v) -r, -ade, -at, förflytta! mudar, deslocar

förfogande (s) förfogandet [disposition] disposição

förfoga (v) -r, -ade, -at, förfoga! dispor de, estar à disposição

förfriskning (s) -en, -ar [mest i plural läskande dryck och dylikt] refresco, refrigerante

förfrysa (v) förfryser, förfrös, förfrusit, förfrys! queimado pelo frio, morrer de frio

förfrågan (s) -en, -ar pergunta, pedido de informação

förfärlig (adj) -t, -a terrível, horrível

förföljelse (s) -en, -er [trakasseri] perseguição

förfölja (v) -er, -de, -t, förfölj! [trakassera] perseguir

förgasare (s) förgasar(e)n, förgasare, förgasarna carburador (de carro)

förgifta (v) -r, -ade, -at, förgifta! envenenar, intoxicar

förgiftning (s) -en, -ar envenenamento, intoxicação

förgripa sig (v) förgriper sig, förgrep sig, förgripit sig, förgrip! [använda våld] violar, maltratar alg.

förhand (s) de antemão, antecipadamente

förhandla (v) -r, -ade, -at, förhandla! negociar

förhoppning (s) -en, -ar esperança, expectativa

förhoppningsvis (adv) esperançoso

förhållande (s) ett, förhållandet, förhållanden, förhållandena situação, condição(-ões), circunstância(s)

- under alla förhållanden (em todo o caso)

- under inga förhållanden ( de forma alguma)

- förhållande (relação amorosa)

förhållandevis (adv) [relativt, ganska] relativamente

förhålla sig (v) förhåller sig, förhöll sig, förhållit sig, förhåll! comportar-se

förhör(1) (s) ett, förhöret, förhör, förhören [utfrågning] interrogatório

{muntlig} kunskapskontroll {i skolan} (examinação [prova oral na escola])

förhöra(2) (v) förhör, förhörde, förhört, förhör! interrogar

{muntlig} kontrollera kunskaper {i skolan} ( examinação [prova oral na escola])

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário