Thursday, May 10, 2007

FÖRS

förskräckelse (s) förskräckelsen [plötslig skräck] susto, espanto, medo, pavor

förskräcklig (adj) -t, -a terrivél, espantoso, horroroso

förslag (s) ett, förslaget, förslag, förslagen [idé, plan] proposta, sugestão, plano

försommar (s) försommar(e)n [början av sommaren] inicio do verão

försova sig (v) försover sig, försov, försovit, försov! [ sova för länge] acordar tarde, perder a hora de levantar

försprång (s) försprånget, försprång, försprången vantagem, avanço

först (adv) [främst, längst fram] primeiro, primeiramente, em primeiro lugar

- i början; tidigast

- först och främst {= i första hand, framför allt (sobretudo, principalmente)} (antes de mais nada, antes de tudo)

första (räkn) förste [ nummer 1; främsta, tidigaste] numero 1; primeiro

- för första gången (a primeira vez)

första/sida (s) -sidan, -sidor [första sidan i en tidning] primeira pagina (ex: jornal, revista)

försteg (s) försteget [försprång] levar vantagem sobre

först/klassig (adj) -klassigt, -klassiga [av bästa slag, prima, utmärkt] de primera classe, da melhor qualidade

förstora (v) -r, -ade, -at, förstora! [göra större; göra en stor kopia av foto, {överdriva}] engrandecer, aumentar (foto {ampliar})

förstoring (s) -en, -ar (foto) ampliação

förståelse (s) förståelsen [förmåga att förstå, insikt] compreensão

förstånd (s) förståndet compreensão

- visa gott förstånd (ser compreensivo)

förståndig (adj) -t, -a [klok, förnuftig] inteligente, sensato, razoável

förstå (v) förstår, förstod, förstått, förstå! [begripa] comprender, entender, perceber

förstås (adv) [naturligtvis, självklart] é claro, evidentemente

förstärkare (s) förstärkar(e)n, förstärkare, förstärkarna amplificador (audio/som)

förstärka (v) -er, -te, -t, förstärk! [göra starkare] reforçar, fortificar

förstöra (v) förstör, förstörde, förstört, förstör! [göra oduglig] destruir, estragar

förstörelse (s) förstörelsen [skada] destruição

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário