Wednesday, May 09, 2007

FÖRM

förman (s) förmannen, förmän, förmännen [överordnad, arbetsledare] chefe, gerente

förmedla (v) -r, -ade, -at, förmedla! [agera som mellanhand {särskilt vid affär} mediar, servir de intermediário

förmedling (s) -en, -ar mediação, intermédio

- bostadsförmedling (bostad {= moradia, residência}

- arbetsförmedling (agência emprego)

förmiddag (s) -en, -ar [tiden före klocka tolv på dagen] de manhã { antes do meio dia}

- i morgon förmiddag (amanhã de manhã)

förmodan (s) förmodan, förmodanden, förmodandena suposição, imaginação

förmoda (v) -r, -ade, -at supor, imaginar

förmodligen (adv) [antagligen, troligen] provavelmente, parece que, imagina que seja

förmyndare (s) förmyndar(e)n, förmyndare, förmyndarna tutela

förmåga (s) förmågan [kapacitet att göra något] capacidade, taleto

förmån (s) -en, -er [fördel; nytta] vantangem, benefício, favor, privilégio

förmögen (adj) förmöget, förmögna [rik] riqueza

förmögenhet (s) -en, -er fortuna

förnamn (s) ett, förnamnet, förnamn, förnamnen nome próprio, nome de batismo

förnedra (v) -r, -ade, -at, förnedra! [förödmjuka, nedsätta] humilhar, rebaixar, degradar

förneka (v) -r, -ade, -at, förneka! negar

förnuft (s) förnuftet razão, juizo, senso

förnuftig (adj) -t, -a sensato, razoável, racional

förnya (v) -r, -ade, -at, förnya! [göra ny, återuppliva; upprepa] renovar

förnyelse (s) -en, -er renovação

förolämpning (s) -en, -ar insulto, ofensa, {zingamento}

förorena (v) -r, -ade, -at, förena! [smutsar ner] poluir, sujar

förorening (s) -en, -ar poluição

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário